Проф. др Тодор Каламатиев,
Александар Ристовски
IMPLEMENTATION OF THE LABOUR RELATIONS (PUBLIC SERVICE) CONVENTION, 1978 (Number. 151) OF THE
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION IN MACEDONIAN LABOUR LEGISLATION


Проф. др Сенад Јашаревић,
ПЕРСПЕКТИВЕ ФЛЕКСИБИЛИЗАЦИЈЕ РАДА У СРБИЈИ


Доц. др Љубинка Ковачевић,
ЗАБРАНА СТАРОСНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ РАДНИКА У СВЕТЛУ КОНЦЕПЦИЈЕ АКТИВНОГ СТАРЕЊА И
МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ СОЛИДАРНОСТИ

Проф. др Жељко Мирјанић,
НОВИНЕ У ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Др Драгана Радовановић,
ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У ЗАКОНУ О РАДУ


Проф. др Дарко Маринковић,
ПРИЛОГ ЗА НОВУ ФИЛОЗОФИЈУ РАДНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ПРАВА

Др Саша Перишић,
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА И ЕКОНОМСКА КРИЗА

Мр Весна Билбијa,
ПОВРЕДА НА РАДУ: НОВИНЕ У ЗАКОНСКОМ ДЕФИНИСАЊУ ПОЈМА ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ПОЈАВНИМ
ОБЛИЦИМА ПОВРЕДЕ НА РАДУ У ПРАКСИ

Доц. др Владимир Маринковић,
Мр Наташа Станисављевић
ОДНОС ЗАКОНСКЕ И АУТОНОМНЕ РЕГУЛАТИВЕ У УСЛОВИМА КРИЗЕ

Радован Ристановић,
ДОСТОЈАНСТВО НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – СТВАРНОСТ ИЛИ ФИКЦИЈА

Параскева Михајловић,
ПРИМЕНА КОНВЕНЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА 181, О ПРИВАТНИМ АГЕНЦИЈАМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Борисав Чолић,
ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ: ПРОПИСИ, НАДЗОР, ПРАКСА

Проф. др Милан Влатковић,
ПОЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАКОН О СЛУЖБЕНИЦИМА У ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Љубодраг Пљакић,
ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ И УПРАВНО-СУДСКА ЗАШТИТА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Борислав Радић,
О ИЗВОРИМА РАДНОГ ПРАВА НАЦИОНАЛНОГ КАРАКТЕРА

Рајко Кличковић,
ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Наташа Завођа,
ПОСЕБНИ КОЛEКТИВНИ УГОВОРИ У РЕАЛНОМ СЕКТОРУ ЗАКЉУЧЕНИ ТОКОМ 2011. И 2012. ГОДИНЕ