Prof. dr Todor Kalamatiev,
Aleksandar Ristovski
IMPLEMENTATION OF THE LABOUR RELATIONS (PUBLIC SERVICE) CONVENTION, 1978 (Number. 151) OF THE
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION IN MACEDONIAN LABOUR LEGISLATION


Prof. dr Senad Jašarević,
PERSPEKTIVE FLEKSIBILIZACIJE RADA U SRBIJI


Doc. dr Ljubinka Kovačević,
ZABRANA STAROSNE DISKRIMINACIJE RADNIKA U SVETLU KONCEPCIJE AKTIVNOG STARENJA I
MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

Prof. dr Željko Mirjanić,
NOVINE U PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU REPUBLIKE SRPSKE


Dr Dragana Radovanović,
ZABRANA DISKRIMINACIJE U ZAKONU O RADU


Prof. dr Darko Marinković,
PRILOG ZA NOVU FILOZOFIJU RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA

Dr Saša Perišić,
FUNKCIONISANJE INSPEKCIJE RADA I EKONOMSKA KRIZA

Mr Vesna Bilbija,
POVREDA NA RADU: NOVINE U ZAKONSKOM DEFINISANJU POJMA POVREDE NA RADU I POJAVNIM
OBLICIMA POVREDE NA RADU U PRAKSI

Doc. dr Vladimir Marinković,
Mr Nataša Stanisavljević
ODNOS ZAKONSKE I AUTONOMNE REGULATIVE U USLOVIMA KRIZE

Radovan Ristanović,
DOSTOJANSTVO NA RADU U REPUBLICI SRBIJI – STVARNOST ILI FIKCIJA

Paraskeva Mihajlović,
PRIMENA KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA 181, O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Borisav Čolić,
ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH: PROPISI, NADZOR, PRAKSA

Prof. dr Milan Vlatković,
POLAZNI ELEMENTI ZA ZAKON O SLUŽBENICIMA U ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubodrag Pljakić,
IZMENE ZAKONA O POLICIJI I UPRAVNO-SUDSKA ZAŠTITA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Borislav Radić,
O IZVORIMA RADNOG PRAVA NACIONALNOG KARAKTERA

Rajko Kličković,
OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH U REPUBLICI SRPSKOJ

Nataša Zavođa,
POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVORI U REALNOM SEKTORU ZAKLJUČENI TOKOM 2011. I 2012. GODINE