Проф. др Сенад Јашаревић,
Међународна регулатива о условима и стандардима рада јавних службеника


Проф. др Тодор Каламатиев,
Др Александар Ристовски,
Отказ уговора о раду и заштита права радника услед престанка потребе за обављањем одређених послова у
македонском радноправном систему

Проф. др Жељко Мирјанић,
Разлози за привремено удаљење радника са рада

Проф. др Љубинка Ковачевић,
Усклађивање домаћег законодавства и праксе са радним правом Европске уније – пример заштите права запослених у случају
промене послодавца


Проф. др Радоје Брковић,
Божидар Дакић,
Стручно усавршавање, оспособљавање и додатно образовање службеника аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе

Проф. др Борче Давитковски,
Проф. др Ана Павловска-Данева,
Проф. др Елена Давитковска,
Доц. др Ивана Шумановска-Спасовска,
Стручно усавршавање (обуке) администрације у РМ –нужност или потреба

Проф. др Горан Б. Милошевић,
Др Лука Батуран,
Економска анализа минималне цене рада у Србији

Др Бојан Божовић,
Заштита социјално-економских права пред административним трибуналом Савета Европе

Доц. др Срђан Радуловић,
О потреби ширег тумачења норми о одговорности за штету коју запослени проузрокује трећем лицу


Доц. др Рајко Кличковић,
Рад ван радног односа у Републици Српској – тренутно стање

Мила Петровић,
Положај деце на раду у Републици Србији

Проф. др Живко Кулић,
Доц. др Јелена Вуковић,
Споразум о уређивању зараде, накнаде зараде и других примања запослених

Др Весна Стојановић,
Право на превремену старосну пензију – стање и могуће промене

Боривоје Живковић,
Вишак запослених и критеријуми

Миле Радивојевић,
Утицај принудних прописа и програма пословања на исплату зарада са посебним освртом на јавна предузећа и друштва капитала

Ивана Рађеновић,
Последице незаконитог престанка радног односа

Домагој Фрнтић,
Судска заштита права из радног односа у Републици Хрватској – садашње стање, тенденције и перспективе


Дејана Спасојевић Иванчић,
Отказ запосленом услед неостваривања резултата рада или недостатка потребних знања и способности за обављање послова на којима ради