Проф. др Предраг Јовановић,
РАДНОПРАВНА СПОСОБНОСТ (стицање радноправне способности и њена заштита на раду )


Проф. др Тодор Каламатиев, Доц. др Александар Ристовски,
УГОВОРНА ЗАБРАНА КОНКУРЕНТСКЕ КЛАУЗУЛЕ И ЊЕНА УЛОГА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ДОБРОГ ПОСЛОВНОГ
АМБИЈЕНТА И ТРЖИШТА РАДА

Проф. др Жељко Мирјанић,
НОВИНЕ У РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Проф. др Радоје Брковић,
РАДНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЛОКАЛНИХ СЛУЖБЕНИКА У СРБИЈИ У СВЕТЛУ НОВИХ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА

Проф. др Сенад Јашаревић,
НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА НА РАДУ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ

Доц. др Љубинка Ковачевић,
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА УСЛЕД СМРТИ, ОДНОСНО ПРЕСТАНКА ЊЕГОВИХ СУБЈЕКАТА

Доц. др Слободанка Ковачевић-Перић,
НЕЗАПОСЛЕНОСТ МЛАДИХ

Проф. др Зоран Радуловић,
СОЦИОЛОШКИ, ПСИХОЛОШКИ И ПРАВНИ АСПЕКТ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА

Радован Безбрадица,
ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА, ДОНЕТА ПО УСТАВНОЈ ЖАЛБИ, КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА

Проф. др Живко Кулић,
ПРИСТУПАЊЕ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ

Mилош Деновић,
Проф. др Мијал Стојановић,
ПРОЦЕСНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗЛОСТАВЉАЊА У РАДНОМ ОДНОСУ (МОБИНГ)

Др Вeлизaр Гoлубoвић,
УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Проф. др Данило Рончевић,
Александар Антић,
УГОВОР БЕЗ ОДРЕЂЕНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА (zero hour contract )

Доц. др Рајко Кличковић,
РАДНИ ОДНОС У КОНТЕКСТУ НОВОГ ЗАКОНА О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Дарко Божичић,
УСТУПАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПОШЉАВАЊЕ – (НЕ)ПОСТОЈЕЋИ ПРАВНИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ПРАВНА РЕШЕЊА У МЕЂУНАРОДНОМ И КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ

Мр Весна Билбија,
МЕРE ЗА НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ОДНОСНО ПОВРЕДУ РАДНИХ ОБАВЕЗА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА МЕРУ ОПОМЕНЕ СА НАЈАВОМ ОТКАЗА