Проф. др Тодор Каламатиев,
Др Александар Ристовски,
ФАКТИЧКИ РАДНИ ОДНОС И ХОНОРАРНИ РАД VERSUS МАКЕДОНСКОГ ПРАВНОГ СИСТЕМА


Проф. др Борче Давитковски,
Проф. др Ана Павловска-Данева,
Доц. др Елена Давитковска,
Доц. др Драган Гоцевски,
СПЕЦИФИЧНА НАЧЕЛА ЗА УЛАЗ/ЗАПОШЉАВАЊЕ У АДМИНИСТРАЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ

Проф. др Гордана Марчетић,
Ива Лопижић,
СЛУЖБЕНИЧКИ СТАТУС ЈАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ И ЗЕМЉАМА ЕУРОПСКЕ УНИЈЕ

Проф. др Радоје Брковић,
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ У АКТИМА МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА КОЈИ СУ ИНКОРПОРИРАНИ У
ЛЕГИСЛАТИВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Проф. др Зоран Радуловић,
РАД ПРЕКО СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ DE LEGE LATA И DE LEGE FERENDA

Доц. др Слободанка Ковачевић-Перић,
ЗАБРАНА ДЕЧЈЕГ РАДА – DE IURE VS. DE FACTO

Др Лазар Јовевски,
КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У САВЕТУ ЕВРОПЕ

Др Борислав Радић,
ГРАЂАНСКО-ПРАВНА ЗАШТИТА ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Др Велизар Голубовић,
ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ ПЕНЗИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ЗАПОСЛЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Боривоје Живковић,
УВЕЋАНА ЗАРАДА ПО ОСНОВУ ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ НА РАДУ

Др Весна Симовић-Звицер,
ШТРАЈК КАО МЕТОД РЈЕШАВАЊА РАДНИХ СПОРОВА У ЦРНОЈ ГОРИ

Весна Николић,
ИЗАЗОВИ У ПРИМЕНИ И ЗАШТИТИ ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА – ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ И ПРИПАДНИЦИ БИА

Мила Петровић,
ПРАВА ИЗ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ПО ОСНОВУ ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ

Дејана Спасојевић Иванчић,
ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ КРОЗ СУДСКУ И АРБИТРАЖНУ ПРАКСУ