Проф. др Предраг Јовановић,
НАСЛЕЂЕНО И САДАШЊЕ СТАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У СВЕТЛУ АКТУЕЛНИХ ПРОМЕНА У РАДНОМ
ЗАКОНОДАВСТВУ


Проф. др Сенад Јашаревић,
УЛОГА СИНДИКАТА У ОСТАРИВАЊУ ЗДРАВИХ И ПРАВИЧНИХ УСЛОВА РАДА

Доц. др Љубинка Ковачевић,
ИЗАЗОВИ КОДИФИКАЦИЈЕ И НОВЕЛИРАЊА ЗАКОНОДАВСТВА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ

Guillaume BLANC-JOUVAN,
КЛАУЗУЛЕ КОЈЕ ПОВРЕЂУЈУ СЛОБОДУ РАДА: ПРИМЕР КЛАУЗУЛЕ ЗАБРАНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Проф. др. Борче Давитковски,
Проф. др. Ана Павловска-Данева,
Доц. др Елена Давитковска,
РЕФОРМА СЛУЖБЕНИЧКОТ СИСТЕМА У МАКЕДОНИЈИ КРОЗ ПРИЗМУ НОВИХ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА

Проф. др Тодор Каламатиев,
ОПШТА НАЧЕЛА, ВИДОВИ ЗАПОШЉАВАЊА И КОЛЕКТИВНА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Проф. др Жељко Мирјанић,
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗАКОНА О РАДУ

Проф. др Радоје Брковић,
СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Проф. др. Иво Розић,
Петар Јасак,
Ненад Божиковић,
ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ УПУЋЕНИХ РАДНИКА У ЕУРОПСКОЈ УНИЈИ

Проф. др Зоран Радуловић,
ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ СА ОСВРТОМ НА ИЗМЕНЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2014)

Доц. др Слободанка Ковачевић Перић,
УДАЉЕЊЕ СА РАДА – ПОЈАМ, СВРХА И КАРАКТЕРИСТИКЕ

Доц. др Бојан Урдаревић,
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У СВЕТЛУ НОВИХ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА

Др Велизар Голубовић,
ПРЕВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА У ПРАВУ СРБИЈЕ И УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Доц. др Снежана Лакићевић,
РАДНА СНАГА НА ЛИЗИНГ – ПРОТИВУРЕЧЕНОСТИ ИЗМЕЂУ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА И СТВАРНОГ СТАЊА

Љубодраг Пљакић,
УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА (УПРАВНА И СУДСКА ПРАКСА)

Радован Безбрадица,
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ – НОВО ПРАВНО СРЕДСТВО У ПРАВНОМ ПОРЕТКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Олга Кићановић,
ПРЕДНОСТИ ВАНСУДСКОГ РЕШАВАЊА РАДНИХ СПОРОВА: ЗАКОНСКЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ МОГУЋНОСТИ

Доц. др Рајко Кличковић,
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА И ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Љиљана Радифковић,
Мила Петровић,
РИЗИК СТАРОСТИ И СТАРОСНА ПЕНЗИЈА КРОЗ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Весна Николић,
ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ИЗ РАДНОПРАВНОГ УГЛА

Милица Ковач-Орландић,
РAДНОПРABHИ ПОЛОЖAJ ЗAПОCЛEHИХ CA ПОPOДИЧНИM OДГOBOPHOCTИMA

Мр Весна Билбија,
УЛОГА ПОСЛОДАВЦА У ПРЕВЕНЦИЈИ, СПРЕЧАВАЊУ И САНКЦИОНИСАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ