Проф. др Александар Петровић,
НЕЗАПОСЛЕНОСТ КАО ПРИВРЕМЕНА ПОЈАВА ИЛИ КАО СУДБИНА?


Проф. др Предраг Јовановић,
КОМПЛЕКСНОСТ СAДРЖИНЕ И РЕЛАТИВИЗАЦИЈА ПРАВА НА РАД


Проф. др Бранко Лубарда,
САВЕТ ЗАПОСЛЕНИХ – ДОМАЋЕ, УПОРЕДНО И ЕВРОПСКО ПРАВО


Проф. др Сенад Јашаревић,
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА РАДУ

Доц. др Љубинка Ковачевић,
ЗАБРАНА СТАРОСНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ РАДНИКА У СВЕТЛУ КОНЦЕПЦИЈЕ АКТИВНОГ СТАРЕЊА И МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ СОЛИДАРНОСТИ


Проф. др Тодор Каламатиев,
КОЛЕКТИВНА ПРАВА У ЗАКОНУ О РАДНИМ ОДНОСИМА РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ


Доц. др Зоран Лончар,
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОКРАЈИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Доц. Др Слободанка Ковачевић – Перић,
ПРИСТОЈАН РАД ЗА РАДНИКЕ У ДОМАЋИНСТВИМА


Др Велизар Голубовић,
ЗАСТУПЉЕНОСТ НАЧЕЛА ПРАВЕДНОСТИ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА СРБИЈЕ


Дoц. др. Ивo Рoзић,
Мр. сц. Jaсминa Бeшлaгић
ПOЗИТИВНOПРAВНИ ПРИСТУП ПРOБЛEМAТИЦИ МOБИНГA У БOСНИ И ХEРЦEГOВИНИ


Боривоје Живковић,
УСЛОВНИ ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА


Радован Безбрадица,
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА


Дејан Костић,
Мирослав Радуловић
ПРАВО НА ШТРАЈК У ЗАКОНОДАВСТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Весна Николић,
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА