Проф. др Предраг Јовановић

Потпредседник

Рођен је 1951. године у Пироту. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1975. године. Магистрирао је на Правном факултету у Београду 1980. године, одбранивши са одликом магистарски рад "Проблеми миграционих кретања радне снаге у Војводини". Докторску дисертацију "Заснивање радног односа" одбранио је на истом факултету 1983. године. За асистента Правног факултета у Новом Саду изабран је 1976. године, за доцента 1984, за ванредног професора 1989. и за редовног професора 1994.

Држи наставу из предмета Радно право и Социјално право на Општем смеру и Смеру унутрашњих послова.

Године 1988. боравио је на државном универзитету Ломоносов у Москви. У више наврата боравио је на појединим европским универзитетима по основу међууниверзитетске сарадње.

Био је директор Института привредноправних и економских наука Правног факултета у Новом Саду, председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије и Црне Горе, потпредседник Удружења за професионалну оријентацију Новог Сада и члан Социјалног савета Савезне владе.

Од 5. априла 2012. године именован је за члана Комисије за признавање страних високошколских исправа и назива из надлежности Правног факултета.

Област научног интересовања: радно право (домаће и међународно), радно и социјално право Европске уније, право социјалног осигурања, социјално право.

Проф. др Предраг Јовановић објавио је 6 књига и око 130 научних и стручних радова.

Говори руски и служи се енглеским језиком.

Књиге:

  1. Предраг Јовановић, Приручник о одговорности радника и престанку радног односа, Графосрем, Шид, 1985.
  2. Предраг Јовановић – Првослав Лукић – Димитрије Прибић, Запошљавање као начин остваривања слобода права и дужности грађана, Народна штампарија, Бачка Топола, 1987.
  3. Предраг Јовановић – Драгослав Нешков, Здравствена заштита и здравствено осигурање, Дневник, Нови Сад, 1987.
  4. Предраг Јовановић, Социјално осигурање, приручник за полагање правосудног испита, Савремена администрација, Београд, 1990.
  5. Предраг Јовановић, Радно право, прво издање Нови Сад, 1993. (друго издање: Нови Сад, 1998; треће издање: Београд, 2000, четврто издање: Београд, 2002, пето издање; Београд 2003).
  6. Predrag Jovanović, Labour and Industrial Relations in Serbia, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2009