Проф. др Горан Обрадовић

Главни и одговорни уредник

Дипломирао је на Правном факултету у Нишу, 1993. године. Магистарску тезу под називом "Одговорност за штету коју запослени причини трећем лицу", одбранио је на Правном факултету у Нишу 2000. године.  Докторску дисертацију на тему “Начело слободе рада“ одбранио је на Правном факултету у Нишу, 2006. године. На Правном факултету у Нишу ради од 1994. године. За доцента за ужу јавно-правну научну област на Правном факултету у Нишу, др Горан Обрадовић изабран је 2006. године. Обављао је дужност продекана за материјално-финансијско пословање у периоду 2007-2010. године. Члан је Високог службеничког савета Републике Србије, заменик главног и одговорног уредника часописа Радно и социјално право. Миритељ је при Агенцији за мирно решавање радних спорова и посредник при Социјално-економском савету Републике Србије.

Проф. др Горан Обрадовић у школској 2010/2011. години, према Наставном плану усвојеном 2003. године, изводи наставу из предмета Радно право, Право социјалног осигурања иМеђународно радно право са правом МОР-а. Према наставном плану усвојеном 2008. године, изводиће наставу на основним студијама права из предмета Радно и социјално право,Дисциплинско право и Међународно радно право, а на дипломским студијама права из предмета Радни спорови.

У својој професионалној каријери, проф. др Горан Обрадовић објавио је 24 чланка. Учествовао је  на  једном пројекту.