Доц. др Филип Бојић

Филип Бојић рођен је 18. јуна 1986. године у Београду. Правни факултет Универзитета у Београду уписао је 2005. године, а дипломирао је 2009. године. Мастер студије на под-модулу за Радно и социјално право завршава 2011. године, одбранивши мастер рад на тему "Настанак и развој социјалног права у Србији до почетка Првог светсског рата".  2012. године успешно завршава и мастер студије на Католичком универзитету у Лувену. Докторску дисертацију "Право на социјалну пензију у систему права социјалне сигурности" одбранио је 2018. године са одликом на Правном факултету Универзитета у Београду. Исте године изабран је у звање доцента за радноправну ужу научну област. Аутор је већег броја научних и стручних радова.