Prof. dr Živko Kulić

Član uprave

Rođen 1954. godine u selu Vrapcu, opština Medveđa, Republika Srbija. Diplomirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarska teza i doktorska disertacija iz oblasti Radnog prava. Položio pravosudni ispit. Doktor pravnih nauka, profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Obavljao pravne i druge i poslove u privrednim organizacijama, organima lokalne samouprave i državnim organima. Između ostalog, bio sekretar skupštine opštine Medveđa, načelnik policije, narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije, pomoćnik generalnog sekretara Savezne vlade SRJ, prorektor Univerziteta, dekan fakulteta i član više upravnih odbora.

Od 2001. godine radi kao univerzitetski profesor. Predaje ili je predavao Radno pravo, Industrijske odnose (Kolektivno radno pravo), Službeničko pravo, Upravljanje ljudskim resursima i Uvod u pravo. Objavio preko dvadeset udžbenika, monografija i knjiga iz oblasti radnih i službeničkih odnosa, upravljanja ljudskim resursima i uvoda u pravo. Takođe, objavio i pet praktikuma, četiri komentara zakona i više desetina naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti.

Član više radnih grupa za izradu teksta zakona i drugih propisa iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja i socijalne politike. Miritelj, odnosno arbitar u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Učestvovao u realizaciji više projekata iz oblasti radnih odnosa i u dijalogu pravnika o Kosovu i Metohiji, održanom 31. oktobra 2017. godine u Palati Srbije u Beogradu.

Član Udruženja književnika Srbije i predsednik Književnog kluba Pokreta trećeg doba Srbije. Objavio deset knjiga aforizama. Prvu 1987, a poslednju 2021. godine. Tokom 2020. godine objavio dve zbirke antiposlovica, i to: „Nije šija nego vrat“ i „Stari biseri u novom ruhu“. Organizator ili suorganizator brojnih književnih večeri u Kulturnom centru Čukarica, kući Đure Jakšića, na Kolarcu i drugde. Dobitnik više nagrada i priznanja za književni rad i ukupno stvaralaštvo.

Živi i radi u Beogradu.

Uže naučne oblasti

 Javnopravna uža naučna oblast;

 • Opšta i teorijskopravna uža naučna oblast.

Objavljene knjige

  Udžbenici

 • Kolektivno radno pravo, prvi koautor, 2021, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad;
 • Radno pravo, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, prvi koautor, 2020, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad;
 • Upravljanje ljudskim resursima u turizmu, prvi koautor, 2017, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd;
 • Radno pravo, prvi koautor, 2016, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad;
 • Radno pravo, prvi koautor, 2016, Zavod za udžbenike, Beograd;
 • Radno pravo, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, 2015, Megatrend univerzitet, Beograd;
 • Industrijski odnosi (Kolektivno radno pravo), 2009, Megatrend univerzitet, Beograd;
 • Službeničko pravo, 2009, Megatrend univerzitet, Beograd;
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima, koautor, 2009, Megatrend univerzitet, Beograd;
 • Radni odnosi u organima državne uprave (elektronsko izdanje), prvi koautor, 2009, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd;
 • Radno pravo, 2006, Megatrend univerzitet, Beograd;
 • Uvod u pravo, 2005, Megatrend univerzitet, Beograd;
 • Industrijski odnosi (Opšti deo), 2002, Megatrend univerzitet, Beograd;
 • Upravljanje ljudskim resursima s organizacionim ponašanjem, 2002, Megatrend univerzitet, Beograd.

  Monografije

 • Upravljanje ljudskim potencijalima u javnom sektoru, prvi koautor, Visoka škola za menadžment i ekonomiju Kragujevac, Centar za ekonomska i finansijska istraživanja Beograd i Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Kragujevac, 2019, str. 574 (ISBN: 978-86-88535-15-1; COBISS.SR-ID: 328429575);
 • Upravljanje materijalnim resursima, prvi koautor, New Look Entertainment, Beograd, 2017, str. 171 (ISBN: 978-86-6259-052-7; COBISS.SR-ID: 231164428);
 • Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima (drugo izdanje), prvi koautor, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2014, str. 320 (ISBN: 978-86-7020-224-5; COBISS.SR-ID: 194260236);
 • Organizacija i poslovne komunikacije, prvi koautor, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje, 2011, str. 209 (ISBN: 978-86-6027-065-0; COBISS.SR-ID: 183008268).

  Ostale (stručne) knjige

 • Priručnik za pripremanje stručnih ispita zaposlenih u MUP RS, prvi koautor, 2013, MUP RS i Kriminalističko-policijska akademija (elektronsko izdanje), Beograd;
 • Kolektivnim ugovorom do dostojanstvenog rada, prvi koautor, 2013, Savez samostalnih sindikata Srbije, Beograd;
 • Upravljanje ljudskim potencijalima, 2005, „Radnička štampa“, Beograd;
 • Kolektivni radni sporovi, 2001, „Radnička štampa“, Beograd;
 • Tripartizam na pragu trećeg milenijuma, 1999, „Službeni list SRJ“, Beograd;
 • Radni spor, 1996, „Službeni glasnik RS“, Beograd;

Praktikumi

 Praktikum iz Radnog prava, prvi koautor, 2018, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad;

 • Praktikum iz Industrijskih odnosa (Kolektivnog radnog prava), prvi koautor, 2016, Megatrend univerzitet, Beograd;
 • Praktikum iz Uvoda u pravo, prvi koautor, 2015, Megatrend univerzitet, Beograd;
 • Praktikum iz Upravljanja ljudskim resursima, prvi koautor, 2015, Megatrend univerzitet, Beograd.

Komentari zakona

 Komentar Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, prvi koautor, 2006, Gordikom, Beograd;

 • Komentar Zakona o radu, 2005, NIP Obrazovni informator, Beograd;
 • Komentar Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, 2005, Radnička štampa, Beograd;
 • Komentar Zakona o socijalno-ekonomskom savetu, 2005, Radnička štampa, Beograd.

Naučni i stručni radovi

 • preko četrdeset naučnih i drugih radova, objavljenih u domaćim i stranim časopisima;
 • više naučnih radova objavljenih u časopisima kategorije M24, M33 i M42.

Mentorstvo

Bio mentor većem broju kandidata na postdiplomskim studijama. Član brojnih komisija za odbranu doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih radova, master radova i završnih radova, kako na privatnim, tako i na državnim fakultetima, odnosno univerzitetima. Rezultat mentorskog rada, između ostalog, su:

 • više odbranjenih doktorskih disertacija, uglavnom iz oblasti Radnog prava, Službeničkog prava i Upravljanja ljudskim resursima;
 • desetak odbranjenih magistarskih teza;
 • više desetina odbranjenih master radova;
 • više desetina odbranjenih završnih radova.