Prof. dr Radoje Brković

Član uprave

Prof. dr Radoje Brković rođen je 1955. godine u Arilju. Neposredno po završetku studija zasnovao radni odnos u zvanju sekretara u preduzeću "Proleter" iz Arilja i u Obrazovnom centru Arilje u zvanju profesora pravnih predmeta.
Na Pravnom fakultetu u Kragujevcu radni odnos zasnovao 1981. godine, izborom u zvanje asistenta pripravnika. 2003. godine izabran u zvanje redovnog profesora na istom fakultetu na kome i trenutno radi.
U zvanju profesora iz grupe radnopravnih predmeta bio radno angažovan i na sledećim visokoškolskim ustanovama: Pravni fakultet "Aperion" Banja Luka, Univerzitet "Privredna akademija" Novi Sad, "Visoka poslovno tehnička škola" Užice. Na svim prethodno navedenim visokoškolskim ustanovama, uključujući Univerzitet "Megatrend", Pravni fakultet u Beogradu, Pravni fakultet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Nišu i Pravni fakultet u Kragujevcu bio je član komisija za odbranu master radova, magistarskih radova i doktorskih disertacija, recezent većeg broja naučnih i stručnih radova (monografija, udžbenika...). i mentor studentima doktorskih i magistarskih studija.
Tokom radnog veka bio je konsutant u više privrednih društava, sudija suda časti u Privrednoj komori, član socijalno ekonomskog saveta, sudija suda udruženog rada i član komisije za polaganje pravosudnog ispita za predmet radno pravo.
U oviru Pravnog fakulteta u Kragujevcu bio je član saveta u više mandata, prodekan za finansije u jednom mandatu, sekretar katedre za političko pravne nauke, šef katedre za javno pravo i direktor Centra za radno i socijalno pravo.

Osnovne studije završene na Pravnom fakultet u Kragujevcu 1979. godine.
Magistarska teza pod nazivom: "Ostvarivanje i zaštita prava i obaveza građanskih lica na službi u oružanim snagama SFRJ", odbranjena na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 1988. godine.
Doktorska disertacija pod nazivom "Nezakonit radni odnos", odbranjena na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 1993. godine.
Prisustvovao je na mnogobrojnim međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima. Autor je radova u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim časopisima i više monografija, udžbenika i praktikuma. Bio je učesnik u više projekata i organizator više međunarodnih, regionalnih i nacionalnih naučnih skupova.