Prof. dr Predrag Jovanović

Potpredsednik

Rođen je 1951. godine u Pirotu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1975. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1980. godine, odbranivši sa odlikom magistarski rad "Problemi migracionih kretanja radne snage u Vojvodini". Doktorsku disertaciju "Zasnivanje radnog odnosa" odbranio je na istom fakultetu 1983. godine. Za asistenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu izabran je 1976. godine, za docenta 1984, za vanrednog profesora 1989. i za redovnog profesora 1994.

Drži nastavu iz predmeta Radno pravo i Socijalno pravo na Opštem smeru i Smeru unutrašnjih poslova.

Godine 1988. boravio je na državnom univerzitetu Lomonosov u Moskvi. U više navrata boravio je na pojedinim evropskim univerzitetima po osnovu međuuniverzitetske saradnje.

Bio je direktor Instituta privrednopravnih i ekonomskih nauka Pravnog fakulteta u Novom Sadu, predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije i Crne Gore, potpredsednik Udruženja za profesionalnu orijentaciju Novog Sada i član Socijalnog saveta Savezne vlade.

Od 5. aprila 2012. godine imenovan je za člana Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava i naziva iz nadležnosti Pravnog fakulteta.

Oblast naučnog interesovanja: radno pravo (domaće i međunarodno), radno i socijalno pravo Evropske unije, pravo socijalnog osiguranja, socijalno pravo.

Prof. dr Predrag Jovanović objavio je 6 knjiga i oko 130 naučnih i stručnih radova.

Govori ruski i služi se engleskim jezikom.

Knjige:

  1. Predrag Jovanović, Priručnik o odgovornosti radnika i prestanku radnog odnosa, Grafosrem, Šid, 1985.
  2. Predrag Jovanović – Prvoslav Lukić – Dimitrije Pribić, Zapošljavanje kao način ostvarivanja sloboda prava i dužnosti građana, Narodna štamparija, Bačka Topola, 1987.
  3. Predrag Jovanović – Dragoslav Neškov, Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje, Dnevnik, Novi Sad, 1987.
  4. Predrag Jovanović, Socijalno osiguranje, priručnik za polaganje pravosudnog ispita, Savremena administracija, Beograd, 1990.
  5. Predrag Jovanović, Radno pravo, prvo izdanje Novi Sad, 1993. (drugo izdanje: Novi Sad, 1998; treće izdanje: Beograd, 2000, četvrto izdanje: Beograd, 2002, peto izdanje; Beograd 2003).
  6. Predrag Jovanović, Labour and Industrial Relations in Serbia, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2009