Prof. dr Goran Obradović

Glavni i odgovorni urednik

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1993. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Odgovornost za štetu koju zaposleni pričini trećem licu", odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu 2000. godine.  Doktorsku disertaciju na temu “Načelo slobode rada“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 2006. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1994. godine. Za docenta za užu javno-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Goran Obradović izabran je 2006. godine. Obavljao je dužnost prodekana za materijalno-finansijsko poslovanje u periodu 2007-2010. godine. Član je Visokog službeničkog saveta Republike Srbije, zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Radno i socijalno pravo. Miritelj je pri Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova i posrednik pri Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije.

Prof. dr Goran Obradović u školskoj 2010/2011. godini, prema Nastavnom planu usvojenom 2003. godine, izvodi nastavu iz predmeta Radno pravo, Pravo socijalnog osiguranja iMeđunarodno radno pravo sa pravom MOR-a. Prema nastavnom planu usvojenom 2008. godine, izvodiće nastavu na osnovnim studijama prava iz predmeta Radno i socijalno pravo,Disciplinsko pravo i Međunarodno radno pravo, a na diplomskim studijama prava iz predmeta Radni sporovi.

U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Goran Obradović objavio je 24 članka. Učestvovao je  na  jednom projektu.