Prof. dr Branko Lubarda

Rođen 1955. godine u Mostaru. Diplomirao (1979), magistrirao (1985) i doktorat (1990) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1992. godine, za vanrednog profesora 1999. i redovnog profesora 2005. godine.Pohađao je specijalizaciju u Parizu (Sorbona), London, Ženevi i Strazburu, kao i studijska putovanja i seminare u Antverpenu, Atini, Barseloni, Beču, Briselu, Dablinu, Minhenu, Parizu, Rimu, Varšavi i Vashingtonu. On je zadržao predaje na osnovnim, master i doktorskim studijama u zakonu o radu i međunarodnog zakona o radu. Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova iz oblasti radnog prava i održao niz gostujućih predavanja na francuskom i engleskom jeziku u inostranstvu. Bio je saradnik u izradi nekoliko zakona iz oblasti rada i socijalnog prava. Bio je glavni i odgovorni urednik Arhiva za pravne i društvene nauke iz 2003-2008. , Koordinator Saveta Evrope da se usklade prava Srbije i Crne Gore sa Evropskom socijalnom poveljom, stručni saradnik Međunarodne organizacije rada i predsednik Udruženja za radno pravo i socijalnu sigurnost Srbije od 2008-2011. godine. Član Naučnog komiteta Evropske platforme za radno pravo. Služio je kao član Republičkog odbora za sprečavanje sukoba interesa iz 2005-2009. Godine. Od 2009. do 2013. godine. bio je član Komiteta za borbu protiv korupcije i od 2013. do 2015. godine. i predsednik ovog odbora.Sudije Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu izabran je na sednici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u januaru 2015.

Autor je knjiga:

  • B. Lubarde, Uvod u zakon o radu, sa elementima socijalnog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2013), 553 str; Drugo izdanje (2014), 557 str.
  • B. Lubarde, Zakon o radu - Diskusija o dostojanstvu na radu i socijalni dijalog, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2012), str 1123; Drugo izdanje (2013), 1141 str.
  • B. Lubarde, Evropski zakon o radu, CID, Podgorica, (2004), 335 str.
  • B. Lubarde, Rešavanje kolektivnih radnih sporova - metode i institucija, Beograd (1999), 307 str.
  • B. Lubarde, Enciklopedija industrijskih odnosa, Beograd (1997), 237 str.
  • B. Lubarde, kolektivne ugovore o radu - uporedno pravo, teorija i praksa, Beograd, (1990), 197 str.
  • B. Lubarde, i dr., Usklađivanje zakona i prakse Srbije i Crne Gore sa revidirane Evropske socijalne povelje, Savet Evrope, Podgorica (2005).