Prof. dr Ljubinka Kovačević

Član uprave

Ljubinka Kovačević je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na ovom fakultetu je diplomirala 2001. godine, magistarski rad pod nazivom „Normiranje socijalne sigurnosti u međunarodnom pravu“ odbranila je s odlikom 2007. godine, dok je 2011. godine odbranila s odlikom doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice“.

Nakon diplomiranja, tri godine je radila kao istraživač-pripravnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena je od 2005. godine, prošavši sva saradnička i nastavnička zvanja. Učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama (predmeti: Radno pravo, Međunarodno radno pravo, Socijalno pravo, Izvori radnog prava, Pravna priroda ekonomskih i socijalnih prava i pravna priroda radnog odnosa, Labour and Social Law in the EU – Human Rights Aspects). Bila je mentorka pri izradi više master radova, kao i doktorskih disertacija.

Članica je redakcija naučnih časopisa Pravo i privredaStrani pravni život, i Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, dok je od 2012. godine autorka hronike o srpskom radnom zakonodavstvu i praksi u časopisu Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (Bordeaux). Učestvovala je u više naučnih projekata čiji je nosilac Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu („Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom Evropske unije“ /2005-2014/; „Identitetski preobražaj Srbije“ /2015-2020/; "Epidemija. Pravo. Društvo" /2021/; „Kaznena reakcija u Srbiji kao ključni element pravne države“ /2011-2022/; "Savremeni problemi pravnog sistema Srbije" /2022/). Bila je i član istraživačkog tima i rukovodilac za Republiku Srbiju međunarodnog naučnog projekta “Restructuring of Companies and the EU Law“ (2016-2018), čiji su nosioci Ekonomski univerzitet u Beču, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju. Od 2019. godine je članica istraživačkog tima Erasmus + KA203 projekta "New quality in education for gender equality - Strategic partnership for the development of master`s study program Law and Gender".

Na predlog Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2019. godine je imenovana u Republički savet za zapošljavanje. Učestvovala je u aktivnostima radnih grupa formiranih pod okriljem Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku za izradu Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnim preduzećima (2012), Nacrta zakona o boračko-invalidskoj zaštiti (2013-2014) i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima (2020-2021), dok je 2021. godine bila konsultant za pružanje podrške Ministarstvu pri izradi Nacrta zakona o radnoj praksi.

Autorka je većeg broja naučnih radova, uključujući tri monografije: Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice (2013); Valjani razlozi za otkaz ugovora o radu (2016) i Zasnivanje radnog odnosa (2021).