Jovan Protić

Član uprave

Rođen je 1975. godine u Skoplju. Srednju školu je pohađao u Mizuli, Montana, SAD (1994). Na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 2001. godine, a na Londonskom Univerzitetu 2003. godine - smer Politika i međunarodni odnosi. Master studije je pohađao i završio u Belgiji 2002. godine (smer Ekonomija Evropske Unije) i na Pravnom Fakuletu Univerziteta u Beogradu 2015. godine (Pravno-ekonomski modul). 

 

Prvo zaposlenje bilo je u Agenciji za unapređenje državne uprave Republike Srbije, tokom prvih nekoliko meseci 2001. godine. Po povratku sa Master studija 2002. godine zapošljava se u Ujedinjenim nacijama, kancelarija u Beogradu i već 13 godina radi za UN, tokom kojih je radio na nekoliko različitih poslova u više agencija UN.

Od septembra 2002. do marta 2004. godine radi za Program UN za razvoj (UNDP) na izgradnji kapaciteta Ministarstva za rad i zapošljavanje, zatim za Program Svetske banke za jugoistočnu Evropu tokom 2004. godine, a onda tokom 2004. i 2005. godine i za Međunarodnu organizaciju rada (ILO), kao koordinator projekta reforme Inspekcije rada Republike Srbije.

Od juna 2005. do maja 2008. godine radi za Program UN za razvoj (UNDP) kao vođa projekta izrade Nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije pri Kabinetu potpredsednika Vlade Republike Srbije.

Od maja 2008. godine do danas radi kao Nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada (ILO) za Republiku Srbiju i u njegovoj nadležnosti nalaze se svi programi i projekti koje Međunarodna organizacija rada sprovodi u Republici Srbiji. Istovremeno predstavlja Međunarodnu organizaciju rada pri Kancelariji UN u Beogradu i obavlja sve dužnosti u vezi sa saradnjom Međunarodne organizacije rada sa Vladom Republike Srbije i njenim socijalnim partnerima.