Doc. dr Filip Bojić

Filip Bojić rođen je 18. juna 1986. godine u Beogradu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 2005. godine, a diplomirao je 2009. godine. Master studije na pod-modulu za Radno i socijalno pravo završava 2011. godine, odbranivši master rad na temu "Nastanak i razvoj socijalnog prava u Srbiji do početka Prvog svetsskog rata".  2012. godine uspešno završava i master studije na Katoličkom univerzitetu u Luvenu. Doktorsku disertaciju "Pravo na socijalnu penziju u sistemu prava socijalne sigurnosti" odbranio je 2018. godine sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iste godine izabran je u zvanje docenta za radnopravnu užu naučnu oblast. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova.