Dr Darko Božičić

Sekretar udruženja

Rođen je 1989. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju „Svetozar Marković“. Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisao je 2008. godine, a diplomirao je 2012. godine pre roka sa visokom prosečnom ocenom. Na istom fakultetu je 2014. godine završio akademske master studije odbranivši rad na temu „Pravo na kolektivno pregovaranje u međunarodnom, evropskom i domaćem pravu i praksi“. Doktorsku disertaciju „Ostvarivanje i zaštita prava na rad u digitalnoj ekonomiji“ odbranio je 2021. godine na matičnom fakultetu.

Nakon završenih osnovnih akademskih studija profesionalnu karijeru započinje u bankarskom sektoru, a od 2013. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na Katedri za radno i socijalno pravo.

Od 2022. godine sekretar je Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije.