Др Жељко Мирјанић,
ИЗМЈЕНЕ УГОВОРА О РАДУ

Др Бојан Урдаревић,
АНАЛИЗА ОСНОВНИХ УЗРОКА МИГРАЦИЈЕ РАДНЕ СНАГЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Др Иво Розић,
Др Емир Мехмедовић,
Селма Хорић,
НОВЕЛЕ ЗАКОНА О РАДУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – ТЕНДЕНЦИЈЕ У РАЗВОЈУ РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА ИЛИ AD HOC РЈЕШЕЊА?

Др Слободанка Ковачевић-Перић,
МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ РАДА – МЕЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Др Горан Милошевић,
Др Лука Батуран,
Др Цвјетана Цвјетковић Иветић,
ТРАЖЊA ЗА РАДНОМ СНАГОМ НА ТРЖИШТУ РАДА

Др Филип Бојић,
ПРАВО НА СОЦИЈАЛНУ СИГУРНОСТ И КОНЦЕПТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ НАСТУПИО СОЦИЈАЛНИ РИЗИК СТАРОСТИ У СТАНДАРДИМА МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА

Др Ивана Грубешић,
СОЦИЈАЛНЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ПОРОДИЦА СА ДЈЕЦОМ КАО МЕЂУНАРОДНИ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРД СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ

Дарко Божичић,
О (НЕ)ОПРАВДАНОМ ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ АКТИВНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Александар Антић,
ПРИВРЕМЕНИ РАД „ЛИЗИНГ РАДНЕ СНАГЕ“ У СРБИЈИ

Данијела Петровић,
НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДА ЗДРАВЉА МОБИНГОМ

Др Кристина Мишева,
Др Марија Амповска,
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЧЛАНОВА ОБАВЕЗНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У РЕПУБЛИЦИ С. МАКЕДОНИЈИ С АКЦЕНТОМ НА НАКНАДУ ШТЕТЕ

Др Ивица Лазовић,
Миле Радивојевић,
ДОПРИНОС МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА МИРНОМ РЕШАВАЊУ РАДНИХ СПОРОВА

Др Наташа Завођа,
ЗАПОШЉАВАЊЕ – ОГРАНИЧЕЊА, ИЗАЗОВИ И НОВА РЕШЕЊА

Др Рајко Кличковић,
ПРОБЛЕМИ У ПРИМЈЕНИ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРИВАТНИМ АГЕНЦИЈАМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРОЈ 181. У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мила Петровић,
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМАЋИНСТВУ ПОСЛОДАВЦА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СТАНДАРДЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА

Јована Мисаиловић,
ПРИНЦИП ЈЕДНАКЕ ЗАРАДЕ ЗА ИСТИ РАД ОДНОСНО РАД ИСТЕ ВРЕДНОСТИ

Дејана Спасојевић Иванчић,
ПРОЦЕС И ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У ПОСТУПКУ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА У СУДСКОЈ ПРАКСИ

Др Весна Билбија,
ЗАПОШЉАВАЊЕ СТРАНАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – важећи нормативни оквир