Проф. др Слободанка Ковачевић-Перић,
Мр Гордана Дамјановић,
ПРОНАЛАСЦИ И АУТОРСКА ДЕЛА СТВОРЕНА У РАДНОМ ОДНОСУ

Проф. др Гордана Марчетић,
Др Ива Лопижић,
ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СЛУЖБИ ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИХ ЗЕМАЉА: ПРЕМА МЕНАЏЕРИЗМУ ИЛИ ПОЛИТИЗАЦИЈИ?

Проф. др Иво Розић,
Емир Мехмедовић,
РЕСУРСИ У ФУНКЦИЈИ ЈАЧАЊА УЛОГЕ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА

Др Филип Бојић,
ПРЕСТАНАК ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ПРЕСТАЦИЈУ

Дарко Божичић,
ГРАНИЦЕ ПОСЛОДАВЧЕВИХ НАДЗОРНИХ ОВЛАШЋЕЊА У ОДНОСУ НА ЗАШТИТУ ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Проф. др Горан Милошевић,
Лука Батуран,
СУБВЕНЦИЈЕ И ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Др Ивица Лазовић,
Миле Радивојевић,
АКТУЕЛНИ ТОКОВИ И МОГУЋИ ПРАВЦИ ДАЉЕГ РАЗВОЈА ИНСТИТУТА МИРНОГ РЕШАВАЊА РАДНИХ СПОРОВА

Др Рајко Косановић,
Др Сања Пауновић,
ДОСТОЈАНСТВО НА РАДУ

Доц. др Рајко Кличковић,
УРЕЂИВАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Тијана Митровић,
ПОТРАЖИВАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА КАО ПРЕДМЕТ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМОВИНЕ СУПРУЖНИКА

Мила Петровић,
ОСОБЕНОСТИ НОВИХ РИЗИКА ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ – КЉУЧНИ РАДНОПРАВНИ АСПЕКТИ

Jована Мисаиловић,
УПЛАТА ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ КАО ПОСЛЕДИЦА НЕЗАКОНИТОГ ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ

Домагој Фрнтић,
ЗАШТИТА ПРАВА ИЗ РАДНИХ ОДНОСА ПРЕД ЕУРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА – ПРАВНИ ОКВИР И СУДСКА ПРАКСА

Дејана Спасојевић Иванчић,
ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НЕЗАКОНИТОГ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА