Др Предраг Јовановић
Кључни правни аспекти допуштеног и недопуштеног рада младих

Др Тодор Каламатиев,
Др Александар Ристовски,
ПРИВРЕМЕНО АГЕНЦИЈСКО ЗАПОШЉАВАЊЕ У МАКЕДОНСКОМ РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Др Радоје Брковић,
Др Зоран Радуловић,
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА У КОНВЕНЦИЈАМА И ПРЕПОРУКАМА МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА У ПРАВНОМ ПОРЕТКУ СРБИЈЕ

Др Сенад Јашаревић,
УСКЛАЂИВАЊЕ РАДНОГ ПРАВА СРБИЈЕ СА НОВИМ ТЕНДЕНЦИЈАМА, СТАНДАРДИМА МОР И ЕУ

Др Небојша Раичевић,
Др Горан Обрадовић,
ПРАВО ИЗБЕГЛИЦА НА ЗАПОШЉАВАЊЕ – МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Др Живко Кулић,
Даница Станковић,
ПРИМЕНА ДИРЕКТИВЕ БРОЈ 1998 – 59 ЕЗ О КОЛЕКТИВНОМ ОТПУШТАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Prof. Ljubinka Kovačević,
Les normes de l’Organisation internationale du travail en mati ère de cessation de la relation de travail – le contenu et la conformit é de la législation serbe

Др Радислав Лале,
ПРАВНИ РЕЖИМ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД

Др Весна Стојановић,
ЗАШТИТА ПРАВНОГ СТАТУСА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОДРЕДБАМА О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ У НАЈЗНАЧАЈНИЈИМ МЕЂУНАРОДНИМ ДОКУМЕНТИМА

Др Борислав Радић,
Јована Борјан Лазута,
ЛИЗИНГ РАДНЕ СНАГЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – ПРАКСА БЕЗ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ

Др Бојан Божовић,
ИЗВЕШТАЈ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ ПРАВОСУДНЕ МРЕЖЕ („EJTN“) НА ТЕМУ „ЕВРОПСКО СОЦИЈАЛНО ПРАВО“ СА ОСВРТОМ НА СУДСКО РЕШАВАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ СПОРОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Весна Симовић-Звицер,
Примјена начела доброво љности у поступку мирног рјешавања радних спорова у Црној Гори

Боривоје Живковић,
Неки начини попуњавања радних места у јавним службама

Олга Вучковић Кићановић,
ДОКАЗИВАЊЕ МОБИНГА

Марија Драгићевић,
ТЕХНИЧКЕ И ПРАВНО-ЛОГИЧКЕ МАЊКАВОСТИ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

Јована Петровић,
ОСОБЕНОСТИ РАДНОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЛОКАЛНИХ СЛУЖБЕНИКА

Јована Рајић Ћалић,
ПОСЕБНА ЗАШТИТА ЖЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРУДНОЋЕ, ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА У СРБИЈИ И УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Упутсво ауторима