Проф. др Предраг Јовановић,
ПОЗИТИВНА ДИСКРИМИНАЦИЈА (СА ОСВРТОМ НА ОБЛАСТ РАДА)

Проф. др Тодор Каламатиев,
Доц. др Александар Ристовски,
ЕВРОПСКА ДИРЕКТИВА О ОДРЕЂЕНИМ АСПЕКТИМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА (2003/88/ЕЗ) И МАКЕДОНСКО РАДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО – АКТУЕЛНА СИТУАЦИЈА И КРИТИЧКЕ ТАЧКЕ (НЕ) УСКЛАЂЕНОСТИ

Проф. др Радоје Брковић,
Дејан Вучинић,
НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Проф. др Сенад Јашаревић,
ЗАШТИТА ОД ОТКАЗА У СРБИЈИ У СВЕТЛУ МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА И УПОРЕДНЕ ПРАКСЕ

Проф. др Љубинка Ковачевић,
РАВНОПРАВНОСТ МУШКАРАЦА И ЖЕНА КАО БИТАН ЕЛЕМЕНТ ДОСТОЈАНСТВЕНОГ ЗАПОШЉАВАЊА: ПРИЛОГ ДИСКУСИЈИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

Радован Безбрадица,
О ПРАВНОЈ ПРИРОДИ АУТЕНТИЧНОГ ТУМАЧЕЊА ЗАКОНА

Проф. др Зоран Радуловић,
ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ У ОКВИРУ ЗАДРУГАРСТВА

Проф. др Бојан Урдаревић,
Александар Антић,
РАДНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ДИРЕКТОРА УСТАНОВА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Доц. др Весна Стојановић,
ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ ИНВАЛИДНОГ ДЕТЕТА

Доц. др Борислав Радић,
Јована Борјан Лазута,
ЗАШТИТА РАДНИЧКИХ ПРЕДСТАВНИКА ОД ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Др Бојан Божовић,
ЧИЊЕНИЧНА ГРАЂА У РАДНИМ СПОРОВИМА ПРЕД СРПСКИМ СУДОВИМА

Слађана Глигорић,
МИНИМАЛНА ЗАРАДА КАО ЕКОНОМСКО СОЦИЈАЛНА МЕРА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОСНОВНЕ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНОГ ЛИЦА

Проф. др Живко Кулић,
ПОЛОЖАЈ ОСНИВАЧА У ПРЕГОВАРАЊУ И ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Доц. др Весна Симовић-Звицер,
НАКНАДЕ ЗА МАЈКЕ СА ТРОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДJЕЦЕ – КОРАК УНАЗАД КА ПОМИРЕЊУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ И ПОРОДИЧНИХ ОБАВЕЗА У ЦРНОЈ ГОРИ

Боривоје Живковић,
ПРЕМЕШАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Олга Вучковић Кићановић,
ВЕШТИНЕ ПОСРЕДОВАЊА