ЗАКОН О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА БОРАЦА

ЗАКОН
О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА БОРАЦА

(Сл. гласник СРС бр. 22/64 , 51/71 , 11/76 )

Пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гл. СРС бр. 11/76  које су у примени од 04/04/1976
(измене у чл.: 1 , 2 , 2а , 3 , 4 , 5 , 6а , 8 , 10 .)

Члан 1.

(1) Гробља и гробови југословенских бораца, југословенских ратних заробљеника, интернираних лица и других жртава непријатељског терора палих за ослобођење на територији Социјалистичке Републике Србије у другом светском рату и ранијим ратовима (даље: гробља и гробови бораца), налазе се под посебном заштитом и уређују се и одржавају на начин који одговара пијетету према палим борцима.

Члан 2.

(1) Посмртни остаци бораца из члана 1. овог закона сахрањени у појединачним расутим и неуређеним гробовима, сакупиће се и сахранити на постојећим или новим гробљима која се у ту сврху уређују.

(2) Неће се преносити посмртни остаци бораца сахрањени у појединачним гробовима или заједничким гробницама, који су уређени и обележени споменицима борбе или другим видним и трајним обележјима.

(3) О сакупљању и преношењу посмртних остатака бораца из става 1. овог члана одлучује општинска скупштина.

(4) Пре одлучивања из претходног става скупштина општине ће претходно прибавити мишљење и предлоге борачких и других заинтересованих друштвено-политичких организација.

Члан 2а

Брисан (Сл. гласник СРС бр. 11/76)

Члан 3.

(1) Општина се стара о обезбеђењу финансијских средстава за сакупљање и пренос посмртних остатака и уређивања и одржавања гробља и гробова бораца из члана 1. овог закона.

(2) Финансијска средства, потребна за сакупљање, преношење и сахрањивање посмртних остатака бораца, уређивање и одржавање гробља и гробова бораца из члана 1. овог закона, обезбеђују се у Републичком буџету.

Члан 4.

О уређивању и одржавању гробља и гробова бораца стара се непосредно орган који управља гробљима на подручју одређеног места или територије општине у смислу одредаба Закона о сахрањивању и гробљима.

Члан 5.

(1) Гробља и гробови бораца редовно се уређују и одржавају у складу са месним обичајима и обезбеђују од оштећења. Појединачни гробови бораца обележавају се одговарајућим трајним знаком.

(2) Општинска скупштина је дужна да организује заштиту од уништења и оштећења споменика, обележја и знакова на гробљима и гробовима бораца и да регулише прикупљање и чување документације која се односи на гробља и гробове бораца.

Члан 6.

(1) Борачке и друге организације могу преузети у споразуму са органом из члана 4. овог закона непосредно старање о појединачним гробовима или гробљима бораца.

(2) Ближи сродници сахрањених бораца могу, у споразуму са органом из члана 4 . овог закона, преузети непосредно старање о појединачним гробовима бораца.

(3) У случајевима из претходних ставова одржавање гробља и гробова бораца врши се на начин прописан у члану 4. овог закона.

Члан 6а

Брисан (Сл. гласник СРС бр. 11/76)

Члан 7.

Гробља и гробови бораца проглашени за споменике културе, уређују се и одржавају по одредбама Закона о заштити споменика културе.

Члан 8.

(1) О гробљима и гробовима бораца води се евиденција.

(2) Евиденцију о гробљима и гробовима бораца из члана 1. овог закона води општински орган управе.

(3) Општински орган управе из претходног става податке из евиденције доставља Републичком секретаријату за борачка и инвалидска питања.

Члан 9.

Општинска скупштина организоваће до краја 1964. године попис гробља и гробова бораца и одредиће рок у коме ће се обавити сакупљање и сахрањивање посмртних остатака бораца на уређена гробља.

Члан 10.

Ближе одредбе о евиденцији коју су дужни да воде општински органи управе, прописује Републички секретаријат за борачка и инвалидска питања.

Члан 11.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије”.