ЗАКОН О СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ

ЗАКОН О СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ

(„Сл. гласник РС“, бр. 125/2004)

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим законом се уређују оснивање, регистрација, делокруг и начин рада, финансирање и друга питања значајна за рад социјално-економског савета.

Члан 2

Социјално-економски савет је независан орган који чине:

1)за територију Републике Србије: представници Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада), представници репрезентативних удружења послодаваца (у даљем тексту: послодавци) и представници репрезентативних синдиката (у даљем тексту: синдикати), основаних за територију Републике Србије;

2)за територију аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе: представници надлежних извршних органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, представници послодаваца и представници синдиката, основаних за одређену територијалну јединицу.

Члан 3

Социјално-економски савет се оснива у циљу успостављања и развоја социјалног дијалога у питањима од значаја за остваривање економских и социјалних слобода и права човека, материјалног, социјалног и економског положаја запослених и послодаваца и услова њиховог живота и рада, развоја културе преговарања, подстицања мирног решавања колективних радних спорова, развоја демократије и издавања часописа, брошура и других публикација из делокруга свог рада.

II СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Члан 4

Оснива се Социјално-економски савет Републике Србије (у даљем тексту:Социјално-економски савет).

Социјално-економски савет има својство правног лица. Седиште Социјално-економског савета је у Београду.

Члан 5

Социјално-економски савет има 18 чланова.

Социјално-економски савет чини шест представника Владе, шест представника синдиката и шест представника послодаваца, основаних за територију Републике Србије.

Представници синдиката и послодаваца утврђују се сразмерно броју чланова. Чланови Социјално-економског савета именују се на четири године.

Сваки члан Социјално-економског савета има свог заменика који га, у случају одсутности, замењује на седницама.

Члан 6

Влада именује и разрешава своје представнике у Социјално-економском савету на предлог министра надлежног за послове рада (у даљем тексту: министар), а представнике синдиката и послодаваца именују и разрешавају синдикати и послодавци.

Члану Социјално-економског савета престаје чланство:

1)оставком;

2)истеком рока на који је именован;

3)ако је осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци;

4)разрешењем.

Члан 7

Организационе и административно-техничке послове за Социјално-економски савет обавља Секретаријат Социјално-економског савета (у даљем тексту: Секретаријат).

Секретаријатом руководи и за његов рад одговара секретар Социјално-економскогсавета (у даљем тексту: секретар).

Секретар одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у Секретаријату.

Секретара именује Социјално-економски савет на четири године.

Члан 8

Социјално-економски савет доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату, на предлог секретара, уз сагласност Владе.

У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Секретаријату, примењују се прописи о радним односима у државним органима.

Секретар за свој рад остварује плату и друга примања, у складу са законом и актом Владе.

Члан 9

Социјално-економски савет разматра питања: развоја и унапређивања колективног преговарања, утицаја економске политике и мера за њено спровођење на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и друга питања структурног прилагођавања, заштите радне и животне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања и друга питања у складу са актима Социјално-економског савета.

Социјално-економски савет заузима ставове о питањима која разматра и доставља их Влади.

За заузимање ставова потребна је сагласност свих чланова Социјално-економскогсавета.

Члан 10

Социјално-економски савет разматра нацрте закона и предлоге других прописа од значаја за економски и социјални положај запослених и послодаваца и о њима даје мишљење.

Мишљење се доставља министарству надлежном за одређену област које је припремало закон, односно други пропис.

Министарство је дужно да у року од 30 дана од дана достављања мишљења обавести Социјално-економски савет о својим ставовима.

Ако министарство не прихвати мишљење, Социјално-економски савет може мишљење да достави Влади.

Члан 11

Социјално-економски савет може да образује стална и привремена радна тела за разматрање и предлагање ставова по појединим областима. Социјално-економскисавет може да позове представнике невладиних организација, као и истакнуте научнике и стручњаке да учествују у раду радних тела, без права гласа.

Члан 12

Седнице Социјално-економског савета заказује и води председавајући Социјално- економског савета.

Социјално-економски савет бира председавајућег из својих редова на годину дана. Функцију председавајућег наизменично врше представници Владе, репрезентативних синдиката и репрезентативних удружења послодаваца.

Председавајући Социјално-економског савета заступа Социјално-економски савет, закључује правне послове, располаже средствима у име и за рачун Социјално- економског савета и одговара за законитост закључивања правних послова и располагања средствима.

Члан 13

Рад Социјално-економског савета је јаван.

Социјално-економски савет о свом раду и заузетим ставовима може да обавештава јавност путем средстава јавног информисања.

III СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЛИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 14

Социјално-економски савет за територију аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: локални савет) може да се оснује споразумом између надлежног извршног органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, синдиката и послодаваца, основаних за територију аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: учесници).

Споразум о оснивању локалног савета садржи нарочито: састав и број чланова локалног савета, делокруг рада, циљеве оснивања и деловања, начин финансирања и обављања административно-техничких послова и друга питања значајна за рад локалног савета у складу са овим законом.

Ако два учесника покрену иницијативу за образовање локалног савета, остали учесници су дужни да прихвате иницијативу.

Члан 15

Локални савет разматра и заузима ставове о питањима из члана 9. овог закона о којима се одлучује на нивоу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

За заузимање ставова потребна је сагласност свих чланова локалног савета.

Члан 16

Локални савет се региструје код министарства надлежног за послове рада (у даљем тексту: министарство).

Регистар локалних савета (у даљем тексту: Регистар) води се као јавна и електронска база података.

Члан 17

Захтев за регистрацију локалног савета (у даљем тексту: захтев) министарству подноси један од учесника, у року од 15 дана од дана закључивања споразума о оснивању локалног савета.

Уз захтев се подноси:

1)споразум о оснивању локалног савета;

2)овлашћење за подношење захтева за регистрацију.

Члан 18

Локални савет стиче својство правног лица даном уписа у Регистар.

Члан 19

Министарство доноси решење о упису локалног савета у Регистар у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Решење садржи:

1)број и датум уписа;

2)назив и ниво оснивања локалног савета;

3)седиште и адресу локалног савета.

Члан 20

У Регистар се нарочито уписују подаци који се односе на:

1)назив и ниво оснивања локалног савета;

2)седиште и адресу локалног савета;

3)учеснике локалног савета;

4)датум закључивања споразума о оснивању локалног савета;

5)број и датум решења о упису и брисању.

Министар доноси подзаконски акт којим се ближе уређују садржина и начин уписа и брисања локалног савета из Регистра.

Члан 21

Локални савет се брише из Регистра у случају:

1)отказа споразума из члана 14. став 1. овог закона од стране свих учесника локалног савета;

2)када један од учесника локалног савета откаже учешће у локалном савету, односно када изгуби својство репрезентативности у смислу прописа о раду, због чега су престали да постоје услови из члана 2. тачка 2) овог закона у погледу заступљености сва три учесника локалног савета.

Министар доноси решење о брисању локалног савета ако наступи околност из става 1. овог члана, по пријави једног од учесника или по службеној дужности, у року од 15 дана од дана подношења пријаве, односно сазнања за околност из става 1. овог члана.

Локални савет престаје да постоји брисањем из Регистра.

Члан 22

Одредбе чл. 11-13. овог закона примењују се и на локални савет.

IV ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23

Социјално-економски савет и локални савет доносе пословник о раду и друга акта којима се уређују начин и делокруг рада и друга питања од значаја за рад.

Члан 24

Средства за оснивање и рад Социјално-економског савета обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Средства за оснивање и рад локалног савета обезбеђују се у буџету аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Поред средстава из ст. 1. и 2. овог члана, средства за оснивање и рад Социјално- економског савета и локалног савета обезбеђују се из донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица и из других извора, у складу са законом.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25

Именовање чланова Социјално-економског савета и секретара извршиће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Акт из члана 8. став 1. овог закона донеће се у року од 15 дана од дана именовања секретара.

Члан 26

Локални савети који су образовани до дана ступања на снагу овог закона настављају са радом у складу са овим законом.

Учесници локалних савета који настављају са радом дужни су да ускладе споразуме о оснивању са одредбама овог закона и поднесу министарству захтев за регистрацију у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 27

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.