ЗАКОН О ПРАВИМА ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА

На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРАВИМА ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА

Проглашава се Закон о правима цивилних инвалида рата, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 1996. години, одржаној 17. децембра 1996. године.

ПР број 44
У Београду, 17. децембра 1996. године

Председник Републике,
Слободан Милошевић, с. р.

ЗАКОН О ПРАВИМА ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА

(Сл. гласник РС бр. 52/96)

Основни текст на снази од 25/12/1996., у примени од 01/01/1997. [!]

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се права цивилних инвалида рата, чланова породица цивилних инвалида рата и чланова породица цивилних жртава рата.

Члан 2.

Цивилни инвалид рата је лице код кога наступи телесно оштећење од најмање 50% услед ране, повреде или озледе које су оставиле видне трагове, задобијене злостављањем или лишењем слободе од стране непријатеља за време рата, извођења ратних операција, од заосталог ратног материјала или непријатељских диверзантских, односно терористичких акција.

Члан 3.

(1) Чланом породице цивилног инвалида рата сматра се члан породице умрлог цивилног инвалида рата, уколико је са њим, пре његове смрти, живео у заједничком домаћинству.

(2) Чланом породице цивилне жртве рата, сматра се члан породице лица које је погинуло или умрло под околностима из члана 2. овог закона, уколико је са њим, пре његове смрти, живео у заједничком домаћинству.

(3) Члановима породице у смислу ст. 1. и 2. овог члана сматрају се: брачни друг, деца (рођена у браку или ван брака, усвојена и пасторчад) и родитељи.

II. ПРАВА И УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 4.

Права по овом закону јесу:

1) лична инвалиднина;

2) додатак за негу и помоћ од стране другог лица;

3) ортопедски додатак;

4) здравствена заштита и новчане накнаде у вези са остваривањем здравствене заштите;

5) бесплатна и повлашћена вожња;

6) накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту по позиву надлежног органа;

7) месечно новчано примање;

8) накнада погребних трошкова.

Члан 5.

Општина, односно град, може својим прописима утврђивати друга права у области заштите цивилних инвалида рата, већи обим права од обима права утврђеног овим законом и повољније услове за њихово остваривање, ако у свом буџету обезбеди средства.

Члан 6.

Права по овом закону могу се остварити уколико се не остварују по другом правном основу.

Члан 7.

(1) Цивилни инвалиди рата се разврставају према степену телесног оштећења и остварују право из члана 4. тачка 1) овог закона у обиму, на начин и по поступку предвиђеном савезним и републичким прописима којим се уређују права ратних војних инвалида.

(2) Цивилни инвалид рата може остварити права из члана 4. тач. 2) до 6) овог закона под условима, у обиму, на начин и по поступку предвиђеном савезним прописима којима се уређује заштита ратних војних инвалида.

(3) Цивилни инвалид рата може остварити права из члана 4. тач. 7) и 8) овог закона под условима, у обиму, на начин и по поступку предвиђеном републичким прописима којиима се уређује заштита ратних војних инвалида.

Члан 8.

(1) Лица из члана 3. ст. 1. и 2. овог закона могу остварити права из члана 4 . тач. 5) и 6) овог закона, под условима, у обиму, на начин и по поступку предвиђеном савезним прописима којима се уређује заштита чланова породица палих бораца и умрлих ратних војних инвалида, а права из члана 4. тач. 7) и 8) овог закона под условима, у обиму, на начин и по поступку предвиђеном републичким прописима којима се уређује заштита чланова породица палих бораца и умрлих ратних војних инвалида.

(2) Ако два или више лица из члана 3. став 3. овог закона испуњавају услове за остваривање права на месечно новчано примање, припада им једно месечно новчано примање као сауживаоцима, у висини утврђеној тако што се месечно новчано примање које би припало једном лицу повећава за 50% за свако следеће лице.

Члан 9.

Права утврђена овим законом не могу остварити лица која су била активни припадници или помагачи непријатељских војних формација.

III. СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 10.

(1) Средства за остваривање права утврђених овим законом обезбеђују се у буџету Републике.

(2) Министар надлежан за послове борачке и инвалидске заштите и министар надлежан за послове финансија споразумно ближе уређују начин преноса средстава и исплате новчаних примања по овом закону.

IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 11.

(1) О правима из овог закона, у првом степену, решава општинска, односно градска управа.

(2) О правима из овог закона, у другом степену, решава министарство надлежно за послове борачке и инвалидске заштите, а за територију Аутономне покрајине Војводина и територију града Београда, одговарајући орган Аутономне покрајине Војводина, односно града Београда.

(3) Послове из ст. 1. и 2. овог члана општинска односно градска управа, као и одговарајући орган Аутономне покрајине Војводина, односно града Београда, обављају као поверене.

Члан 12.

Чињеница да је лице погинуло, односно задобило телесно оштећење под околностима из члана 2. овог закона, утврђује се само писменим доказним средствима из периода када је лице погинуло, односно задобило телесно оштећење.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

(1) Општинска, односно градска управа извршиће усклађивање права корисника који су остварили права према прописима који су били на снази до дана почетка примене овог закона, са одредбама овог закона, у року од шест месеци од дана почетка примене овог закона.

(2) Приликом усклађивања права из става 1. овог члана о којима се одлучује и на основу налаза и мишљења лекарске комисије о неспособности за рад или потреби додатка за негу и помоћ од стране другог лица надлежан орган прибавиће нов налаз и мишљење надлежних лекарских комисија.

Члан 14.

Право на инвалидски додатак стечено на основу Закона о заштити цивилних инвалида рата (“Службени гласник СР Србије”, бр. 6/75, 14/78, 45/79, 7/82, 9/83, 10/83, 42/83, 50/83, 46/84, 26/85, 37/85, 35/86, 28/87, 44/88, 12/89 и 49/89) оствариваће се у обиму и на начин утврђен тим законом, до доношења решења о усклађивању тог права са одредбама овог закона.

Члан 15.

Даном почетка примене овог закона престају да важе: Закон о заштити цивилних инвалида рата (“Службени гласник СР Србије”, бр. 6/75, 14/78, 45/79, 7/82, 9/83, 10/83, 42/83, 50/83, 46/84, 26/85, 37/85, 35/86, 28/87, 44/88, 12/89 и 49/89), Уредба о материјалном обезбеђењу и другим правима бораца, ратних војних инвалида и цивилних инвалида рата из оружаних акција после 17. августа 1990. године (“Службени гласник РС”, бр. 7/92, 20/92, 31/92, 45/93, 75/93 и 8/94) у делу којим се уређује заштита цивилних инвалида рата, Уредба о правима на допунску заштиту војних инвалида, корисника породичне инвалиднине и цивилних инвалида рата (“Службени гласник РС”, бр. 39/92, 45/93 и 75/93) у делу којим се уређује заштита цивилних инвалида рата, Уредба о правима ратних војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова породица палих бораца из Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, који привремено бораве на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”, број 84/92) у делу којим се уређује заштита цивилних инвалида рата, Уредба о повећању примања корисника инвалидског додатка и материјалног обезбеђења по прописима из борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата (“Службени гласник РС”, број 75/93) у делу којим се уређује заштита цивилних инвалида рата и Уредба о висини примања цивилних инвалида рата (“Службени гласник РС”, број 8/94).

Члан 16.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 1997. године, осим одредаба које се односе на право на месечно новчано примање, које ће се примењивати од 1. априла 1997. године.

НАПОМЕНА ЕКСПЕРТ-а:

[!] Одредбе које се односе на право на месечно новчано примање примењују се од 1. априла 1997. године.