ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ УДРУЖЕЊА БОРАЦА ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ

На основу Амандмана XXXIX тачка 7. на Устав Социјалистичке Републике Србије, а у вези члана 2. Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ УДРУЖЕЊА БОРАЦА ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ

Проглашава се Закон о финансирању удружења бораца ослободилачких ратова Србије, који је донела Скупштина Републике Србије, на седници Већа удруженог рада 27. и 28. децембра 1990. године и на седници Већа општина 27. и 28. децембра 1990. године.

РС број 434
У Београду, 28. децембра 1990. године

Скупштина Републике Србије
Председник Скупштине,
Зоран Соколовић, с. р.

ЗАКОН
О ФИНАНСИРАЊУ УДРУЖЕЊА БОРАЦА ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ

(Сл. гласник РС бр. 21/90)

Основни текст на снази од 06/01/1991 , у примени од 06/01/1991

Члан 1.

(1) Средства за финансирање удружења бораца ослободилачких ратова 1912. – 1918. и 1941. – 1945. године, обезбеђују се у буџету Републике.

(2) Средства из претходног става обезбеђују се у складу са програмским начелима и задацима удружења, као друштвених, самосталних и нестраначких организација за финансирање следећих делатности:

– борба за мир, патриотизам, јединство и равноправност наших народа и народности;

– неговање и развијање ослободилачких и демократских традиција;

– брига за материјалну и социјалну сигурност и здравствену заштиту учесника ослободилачких ратова и ратних војних инвалида;

– остваривање сарадње са националним и међународним борачким организацијама.

Члан 2.

Средства за финансирање рада и делатности удружења обезбеђују се наменски, на основу њиховог годишњег програма рада.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.