Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima

ZAKON

o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima

„Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 31/11

 

 

  1. OSNOVNE ODREDBE

 

Predmet uređivanja

 

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se:

1) organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

2) osnivanje, delatnost i poslovanje društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

3) poslovi i dužnosti kastodi banke, u smislu ovog zakona;

4) nadležnost Narodne banke Srbije u vršenju nadzora nad obavljanjem delatnosti društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

5) druga pitanja od značaja za funkcionisanje dobrovoljnih penzijskih fondova.

 

Načela dobrovoljnih penzijskih fondova

 

Član 2.

Načela na kojima se zasnivaju dobrovoljni penzijski fondovi su:

1) dobrovoljnost članstva;

2) raspodela rizika ulaganja;

3) ravnopravnost članova;

4) javnost rada;

5) akumulacija sredstava.

 

Značenje pojedinih pojmova

 

Član 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

1) društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom – privredno društvo koje organizuje i upravlja dobrovoljnim penzijskim fondovima, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje);

1a) uprava – direktor, odnosno upravni odbor, odnosno izvršni odbor društva za upravljanje ili drugog privrednog društva;

2) dobrovoljni penzijski fond – institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikuplja i ulaže penzijski doprinos u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja;

3) kastodi banka – banka koja vodi račun fonda i obavlja druge kastodi usluge za račun dobrovoljnog penzijskog fonda, a u pogledu sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda postupa samo po nalozima društva za upravljanje koji su u skladu sa zakonom i prospektom fonda;

4) član dobrovoljnog penzijskog fonda – domaće i strano fizičko lice koje, neposredno ili preko organizatora penzijskog plana, pristupa dobrovoljnom penzijskom fondu;

5) investiciona jedinica – srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda;

6) poslodavac – poslodavac u smislu zakona kojima se uređuju radni odnosi;

7) obveznik uplate – domaće i strano pravno i fizičko lice koje za račun člana dobrovoljnog penzijskog fonda vrši plaćanje penzijskog doprinosa, a koje može biti poslodavac, treće lice ili član fonda, u skladu sa odredbama ovog zakona;

8) penzijski doprinos – novčana sredstva koja u dobrovoljni penzijski fond uplaćuje obveznik uplate;

9) programirana isplata – isplata akumuliranih novčanih sredstava sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa posebnim ugovorom;

10) penzijski plan – ugovor u korist trećih lica, koji je sastavni deo dobrovoljnog penzijskog fonda, zaključen između poslodavca, udruženja poslodavaca, profesionalnog udruženja ili sindikata (u daljem tekstu: organizator) i društva za upravljanje, a na osnovu koga se organizator obavezuje da uplaćuje penzijski doprinos u korist svojih zaposlenih, odnosno članova, a društvo za upravljanje ulaže prikupljena sredstva;

11) učešće – nekvalifikovano, kvalifikovano i znatno učešće;

11a) nekvalifikovano učešće postoji kada jedno lice ima neposredno ili posredno pravo ili mogućnost da ostvari manje od 10% prava glasa u pravnom licu, odnosno neposredno ili posredno vlasništvo nad manje od 10% kapitala tog pravnog lica, odnosno nema mogućnost efektivnog vršenja uticaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica;

11b) kvalifikovano učešće postoji kada jedno lice ima:

– neposredno ili posredno pravo ili mogućnost da ostvari najmanje 10% prava glasa u pravnom licu, odnosno neposredno ili posredno vlasništvo nad najmanje 10% kapitala tog pravnog lica,

– mogućnost efektivnog vršenja uticaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica;

11v) znatno učešće postoji kada jedno lice ima:

– neposredno ili posredno pravo ili mogućnost da ostvari najmanje 20% prava glasa u pravnom licu, odnosno neposredno ili posredno vlasništvo nad najmanje 20% kapitala tog pravnog lica,

– mogućnost efektivnog vršenja znatnog uticaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica;

12) povezana lica – pravna lica koja su međusobno povezana upravljanjem, kapitalom ili na drugi način, radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje ili rezultati poslovanja jednog lica mogu bitno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica. Povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se i lica koja su međusobno povezana:

– kao članovi porodice,

– tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima, u skladu sa ovim članom, zajedno, posredno ili neposredno, učestvuju u drugom licu,

– tako da u oba lica kvalifikovano učešće ima isto lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovim članom,

– na način propisan za povezana lica zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava,

– kao članovi uprave ili nadzornog odbora i članovi porodice tih lica;

12a) prilikom procene učešća u kapitalu, odnosno učešća u upravljanju, povezana lica u smislu ovog zakona smatraju se jednim licem;

13) članovi porodice, u smislu ovog zakona, jesu:

– supružnici, odnosno lica koja žive u vanbračnoj zajednici,

– potomci i preci u pravoj liniji neograničeno,

– srodnici do trećeg stepena srodstva, u pobočnoj liniji, uključujući i srodstvo po tazbini,

– usvojilac i usvojenici i potomci usvojenika,

– staralac i štićenici i potomci štićenika;

14) tržišno prepoznatljivo pravno lice – pravno lice koje se kotira na berzi u zemljama OECD-a ili ima određen rejting kod agencija za procenu boniteta, odnosno koje je, prema poslednjem rangiranju koje je izvršio Standard and Poor’s i Fitch-IBCA, rangirano s najmanje BBB-, ili koje je izvršio Moody’s sa najmanje Vaa3.

 

 

  1. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

 

Pravna forma

 

Član 4.

Društvo za upravljanje osniva se isključivo kao zatvoreno akcionarsko društvo.

Na društva za upravljanje primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju privredna društva, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Društvo za upravljanje mogu osnovati domaća i strana fizička i pravna lica.

Fizička lica mogu imati samo nekvalifikovano učešće.

Više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje mora imati pravno lice koje se bavi bankarskim poslovima, poslovima osiguranja ili delatnošću penzijskih fondova, kao i lice koje u navedenom licu ima više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa.

Ukoliko nijedno lice pojedinačno nema više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje, najveći akcionari koji zajedno imaju više od 50% učešća u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje, moraju biti lica iz stava 5. ovog člana.

Domaće pravno lice sa većinskim državnim, odnosno društvenim kapitalom ili drugo sa njim povezano lice, ne može biti osnivač društva za upravljanje.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, banke i društva za osiguranje sa većinskim državnim, odnosno društvenim kapitalom mogu biti osnivači društva za upravljanje.

Pravna i fizička lica mogu biti akcionari u samo jednom društvu za upravljanje.

 

 

Delatnost društva za upravljanje

 

Član 5.

Društvo za upravljanje obavlja delatnost organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima na način kojim svoje interese ili interese svojih osnivača, odnosno povezanih lica ne stavlja ispred interesa članova ovih fondova, u skladu s dobrom poslovnom praksom i pažnjom dobrog privrednika, a u najboljem interesu članova tih fondova.

Delatnost društva za upravljanje može da obavlja i ogranak stranog društva za upravljanje koje je dobilo dozvolu nadležnog organa za obavljanje te delatnosti, a po isteku pet godina od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Društvo za upravljanje može organizovati i upravljati sa više dobrovoljnih penzijskih fondova.

Društvo za upravljanje upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom, donosi investicione odluke, vrši programirane isplate, obavlja administrativne i marketinške poslove i aktivnosti i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

Društvo za upravljanje može poveriti obavljanje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti drugim licima, pri čemu se odgovornost društva za upravljanje ne isključuje.

Društvo za upravljanje može obavljati isključivo delatnost iz stava 1. ovog člana.

 

 

Upotreba poslovnog imena

 

Član 6.

U poslovnom imenu društva za upravljanje moraju biti sadržane reči „društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom”, ili skraćenica d.u.d.p.f, odnosno dudpf.

Pravno lice koje nije dobilo dozvolu za rad društva za upravljanje ne može koristiti u pravnom prometu naziv „društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom” ili drugi sličan naziv.

 

Visina osnovnog kapitala

 

Član 7.

Novčani deo osnovnog kapitala društva za upravljanje, prilikom osnivanja, iznosi najmanje 1.000.000 (jedan milion) evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Novčani deo osnovnog kapitala uplaćuje se na privremeni račun kod banke u celosti pre upisa društva za upravljanje u registar privrednih subjekata.

Novčani deo osnovnog kapitala društva za upravljanje ne može da potiče iz zajmova ili kredita, niti sme biti opterećen na bilo koji način.

Društvo za upravljanje dužno je da u svom poslovanju obezbedi da kapital društva uvek bude u visini koja nije manja od dinarske protivvrednosti 1.000.000 (jedan milion) evra.

Narodna banka Srbije bliže propisuje strukturu i način izračunavanja kapitala iz stava 4. ovog člana.

 

Organizaciona i tehnička osposobljenost

 

Član 8.

Društvo za upravljanje je dužno da angažuje najmanje jednog portfolio menadžera i ovlašćenog internog revizora zaposlene na neodređeno vreme.

Društvo za upravljanje je dužno da ispuni minimalne uslove organizacione i tehničke osposobljenosti, koje propisuje Narodna banka Srbije.

Na izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje poslova portfolio menadžera shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

 

Osnivanje društva za upravljanje

 

Član 9.

Lice koje namerava da osnuje društvo za upravljanje dužno je da podnese Narodnoj banci Srbije zahtev za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje (u daljem tekstu: dozvola za rad).

Lice iz stava 1. ovog člana istovremeno podnosi i zahtev za izdavanje dozvole za organizovanje i upravljanje fondom (u daljem tekstu: dozvola za upravljanje fondom).

 

 

 

 

Zahtev za izdavanje dozvole za rad i dozvole za upravljanje fondom

 

Član 10.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za rad osnivači društva za upravljanje podnose:

1) osnivački akt;

2) dokaz da je na privremeni račun kod banke uplaćen novčani deo osnovnog kapitala, sa izjavom o poreklu finansijskih sredstava, u skladu sa članom 7. stav 3. ovog zakona;

3) spisak akcionara po prezimenu, imenu i adresi, odnosno poslovno ime i sedište, sa ukupnim nominalnim iznosom akcija i procentom učešća u osnovnom kapitalu akcionarskog društva za upravljanje;

4) za akcionare – pravna lica:

(1) rešenje o upisu u registar, odnosno overeni prevod izvoda iz registra za strana pravna lica i za njihove vlasnike, do nivoa fizičkih lica, odnosno tržišno prepoznatljivih pravnih lica,

(2) prepis akcionara iz knjige akcionara, odnosno dokaz iz drugog odgovarajućeg javnog registra, ako je akcionar akcionarsko društvo za upravljanje,

(3) finansijski izveštaji, sa mišljenjem ovlašćenog revizora za poslednje tri godine,

(4) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju dospelih poreskih obaveza, ne stariji od šest meseci,

(5) spisak pravnih lica koja se smatraju povezanim licima u smislu ovog zakona,

(6) dokaze iz tačke 5. podtač. (1), (2) i (4) ovog stava za kvalifikovane vlasnike i članove uprave;

5) za akcionare – fizička lica:

(1) dokaz da to lice u poslednje tri godine nije bilo član uprave, nadzornog odbora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak prinudne likvidacije, odnosno stečaja,

(2) dokaz da to lice nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv radnih odnosa, privrede, imovine, pravosuđa, javnog reda i pravnog saobraćaja, odnosno službene dužnosti, za krivična dela i privredne prestupe utvrđene zakonima kojima se uređuju tržište hartija od vrednosti, privatizacija, delatnost osiguranja i banke, kao ni za druga kažnjiva dela koja ga čine nepodobnim za obavljanje te funkcije,

(3) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od šest meseci,

(4) spisak pravnih lica u kojima to lice ima učešće;

6) pravila poslovanja društva za upravljanje;

7) plan poslovanja za prve tri godine koji sadrži jasno određenu strategiju poslovanja;

8) spisak predloženih članova uprave društva za upravljanje sa radnim biografijama, izjavama o pristanku obavljanja dužnosti i dokazom da su ispunjeni uslovi iz člana 15. ovog zakona;

9) dokaz o ispunjenosti uslova o organizacionoj i tehničkoj osposobljenosti društva za upravljanje iz člana 8. ovog zakona, sa spiskom lica koja će obavljati poslove iz člana 8. ovog zakona, radnim biografijama tih lica i dokazima da poseduju odgovarajuća zvanja;

10) dokaz o ispunjenosti uslova za upravljanje rizicima u društvu za upravljanje.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje fondom osnivači društva za upravljanje podnose:

1) nacrt standardizovanog ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu;

2) nacrt ugovora sa kastodi bankom;

3) spisak lica koja će obavljati poslove portfolio menadžera fonda koji se organizuje, sa radnim biografijama tih lica;

4) nacrt pravilnika o tarifi.

 

Dodatna dokumentacija

 

Član 11.

U roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje dozvole za rad i dozvole za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, Narodna banka Srbije može zatražiti i druge dokaze značajne za odlučivanje o tim zahtevima, koje su osnivači društva za upravljanje dužni da dostave u roku koji ona odredi, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema njenog dopisa.

Narodna banka Srbije sarađuje sa drugim državnim organima i organizacijama, prikuplja dokumente i druge informacije od značaja za rešavanje po zahtevu za izdavanje dozvole za rad.

 

Izdavanje dozvole za rad i dozvole za upravljanje fondom

 

Član 12.

Narodna banka Srbije izdaje dozvolu za rad kada utvrdi valjanost zahteva iz člana 10. stav 1. ovog zakona i kada proceni da:

1) je poreklo osnovnog kapitala jasno i nesumnjivo;

2) se na osnovu dobijenih informacija može zaključiti da osnivači društva za upravljanje i sva povezana lica imaju dobar poslovni ugled, odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo u upravljanju poverenim sredstvima, kao i da im je finansijski položaj takav da se može pretpostaviti da neće imati negativan uticaj na poslovanje društva za upravljanje;

3) struktura povezanih lica nije takva da onemogućava efikasno vršenje nadzora nad poslovanjem;

4) predloženo poslovno ime društva za upravljanje ne navodi na pogrešno mišljenje buduće članove fonda i druga lica u pravnom prometu;

5) su osnivači društva za upravljanje dostavili podatke koji se mogu proveriti i koji su u skladu sa aktima Narodne banke Srbije;

6) poslovne aktivnosti osnivača društva za upravljanje ne mogu izazvati značajan rizik za sigurno i zakonito upravljanje fondom;

7) osnivačima društva za upravljanje u poslednjih godinu dana nije odbačen ili odbijen zahtev za izdavanje dozvole za rad i dozvole za upravljanje fondom;

8) će se u društvu za upravljanje uspostaviti odgovarajući sistem za upravljanje rizicima.

Narodna banka Srbije izdaje dozvolu za upravljanje fondom kada utvrdi valjanost zahteva iz člana 10. stav 2. ovog zakona i kada uzimajući u obzir predložene ciljeve, veličinu i druge bitne karakteristike fonda, proceni da:

1) visina osnovnog kapitala društva za upravljanje omogućava održivo upravljanje fondom;

2) portfolio menadžeri koji će upravljati fondom poseduju dozvolu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti;

3) će na adekvatan način biti zaštićeni interesi članova fonda.

Narodna banka Srbije istovremeno donosi rešenje o izdavanju dozvole za rad i rešenje o izdavanju dozvole za upravljanje fondom u roku od 45 dana od dana prijema zahteva, odnosno od dana naknadno primljene dokumentacije i informacija u smislu člana 11. stav 1. ovog zakona.

Dozvola za upravljanje fondom ne može se izdati bez pozitivno rešenog zahteva za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje.

Ukoliko namerava da organizuje još neki dobrovoljni penzijski fond, društvo za upravljanje podnosi samo zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje fondom.

Nakon zaključenja ugovora s kastodi bankom iz člana 63. stav 1. ovog zakona, a pre zaključenja ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu, odnosno o penzijskom planu, društvo za upravljanje je dužno da, radi dobijanja saglasnosti, Narodnoj banci Srbije dostavi prospekt i skraćeni prospekt tog fonda.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove i način izdavanja dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana.

 

 

 

 

 

Negativno rešenje

 

Član 13.

Ako Narodna banka Srbije odbije zahtev za izdavanje dozvole za rad, donosi rešenje u kojem mora navesti razloge odbijanja zahteva.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Protiv rešenja Narodne banke Srbije može se pokrenuti upravni spor.

 

Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća

 

Član 14.

Za sticanje akcija društva za upravljanje na osnovu kojih jedno lice posredno ili neposredno stiče kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje potrebna je prethodna saglasnost Narodne banke Srbije.

Lice koje je dobilo saglasnost iz stava 1. ovog člana dužno je da istu saglasnost pribavi za svako dalje sticanje akcija društva za upravljanje kojim se prelazi iznos od 20%, 33%, odnosno 50% akcija sa pravom glasa ili učešća u kapitalu društva za upravljanje.

Lice koje želi da stekne akcije iz st. 1. i 2. ovog člana, uz zahtev za dobijanje saglasnosti podnosi dokumentaciju propisanu članom 10. stav 1. tač. 4) i 7) ovog zakona.

Narodna banka Srbije izdaje saglasnost kada proceni ispunjenost uslova iz člana 12. stav 1. tač. 1) do 3) i 5) do 7) ovog zakona.

Kada se učešće akcionara u kapitalu društva za upravljanje smanji za iznos od deset ili više procenata, društvo je dužno da o tome obavesti Narodnu banku Srbije.

Na zahtev za dobijanje saglasnosti iz stava 3. ovog člana primenjuje se odredba koja se odnosi na dodatnu dokumentaciju iz člana 11. stav 1. ovog zakona, kao i odredba o roku za odlučivanje o tom zahtevu iz člana 12. stav 3. ovog zakona.

Ukoliko lice stekne akcije iz st. 1. i 2. ovog člana bez prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije, Narodna banka Srbije će mu rešenjem naložiti da otuđi vlasništvo, odnosno zabraniće mu da ostvaruje svoje pravo glasa po osnovu tako stečenih akcija.

Rešenje o oduzimanju prava glasa iz stava 7. ovog člana Narodna banka Srbije dostavlja navedenom licu i registru koji obavlja poslove jedinstvene evidencije o hartijama od vrednosti u skladu sa zakonom koji uređuje tržište hartija od vrednosti.

Ukoliko lice ne postupi po rešenju Narodne banke Srbije iz stava 8. ovog člana, sticanje akcija je ništavo.

Odluke koje su u organima društva za upravljanje donete uz učešće glasova imaoca akcija koji nema saglasnost iz ovog člana – ništave su.

 

Organi društva za upravljanje

 

Član 15.

Na organe društva za upravljanje shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju privredna društva, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

Za lice predloženo za člana uprave društva za upravljanje Narodnoj banci Srbije se dostavljaju dokazi iz člana 10. stav 1. tač. 5) i 8) ovog zakona.

Član uprave društva za upravljanje ne može biti lice koje je:

1) član uprave ili zaposleni drugog društva za upravljanje;

2) član uprave ili zaposleni kastodi banke sa kojom je društvo za upravljanje zaključilo ugovor;

3) funkcioner, postavljeno, odnosno imenovano lice ili državni službenik;

4) povezano lice sa licima iz tač. 1) i 2) ovog stava.

Članovi uprave društva za upravljanje moraju imati visoku školsku spremu, s tim da  najmanje jedna polovina članova uprave moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u obavljanju složenih finansijsko-ekonomskih poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u zemlji ili inostranstvu na poslovima:

1) u brokersko-dilerskom društvu;

2) na berzi hartija od vrednosti, odnosno finansijskih derivata;

3) u banci;

4) u društvu za upravljanje investicionim ili penzijskim fondovima;

5) u društvu za osiguranje;

6) u centralnoj banci ili drugom državnom organu ili organizaciji;

7) u pravnom licu koje obavlja poslove u vezi sa hartijama od vrednosti za račun države kao poverene poslove.

 

 

Davanje saglasnosti na izbor člana uprave društva za upravljanje

 

Član 16.

Narodna banka Srbije daje saglasnost na izbor predloženih članova uprave društva za upravljanje.

Narodna banka Srbije donosi rešenje o davanju saglasnosti na izbor člana uprave društva za upravljanje kada utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni u članu 15. ovog zakona i kada proceni da predloženi članovi imaju odgovarajuće kvalifikacije i takav poslovni ugled da će valjano obavljati poslove u društvu za upravljanje, te da će njihovim izborom biti obezbeđena odgovarajuća zaštita interesa članova dobrovoljnog penzijskog fonda.

Kada odlučuje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije može, ukoliko je to neophodno, zatražiti od predloženih članova uprave da lično dođu na intervju.

Kada odlučuje o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije može zahtevati i druge dokaze značajne za donošenje rešenja iz stava 2. tog člana.

Kada Narodna banka Srbije odlučuje o zahtevu iz člana 10. stav 1. ovog zakona, istovremeno odlučuje i o davanju saglasnosti na izbor predloženih članova uprave društva za upravljanje.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove i način davanja saglasnosti iz stava 1. ovog člana.

 

 

Povlačenje saglasnosti na izbor člana uprave  društva za upravljanje

 

 

Član 17.

Narodna banka Srbije povlači saglasnost članu uprave društva za upravljanje kada utvrdi da je:

1) odluka doneta na osnovu neistinitih i netačnih podataka;

2) u međuvremenu prestao da ispunjava uslove iz čl. 15. i 16. ovog zakona;

3) izvršio povredu odredaba ovog zakona i drugog zakona po kojem je Narodna banka Srbije nadležna da obavlja nadzor, pravila poslovnog morala, savesnog poslovanja i pravila o upravljanju rizikom ili na drugi način teže ugrozio interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda;

4) pravosnažnim rešenjem lišen poslovne sposobnosti.

Od dana dostavljanja rešenja kojim mu je povučena saglasnost, član uprave  ne može vršiti bilo kakvu funkciju u društvu za upravljanje.

Uprava društva za upravljanje što pre, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 2. ovog člana, saziva sednicu uprave društva na kojoj predlaže novog člana uprave.

 

Poslovna tajna

 

Član 18.

Članovi uprave društva za upravljanje, zaposlena lica društva za upravljanje i povezana lica tog društva dužna su da čuvaju kao poslovnu tajnu i ne mogu davati informacije o:

1) dobrovoljnom penzijskom fondu ili društvu za upravljanje tim fondom koje bi mogle stvoriti pogrešnu predstavu o poslovanju društva, odnosno fonda;

2) budućim aktivnostima i poslovnim planovima društva za upravljanje, osim u slučajevima predviđenim zakonom;

3) stanju i prometu na računima dobrovoljnog penzijskog fonda i njegovih članova;

4) drugim podacima koji su od značaja za poslovanje dobrovoljnog penzijskog fonda, a za koje su saznali u obavljanju poslova društva za upravljanje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podaci se mogu saopštavati i stavljati na uvid trećim licima samo prilikom nadzora poslovanja, na osnovu naloga suda, nadležnog organa uprave, ili na osnovu zakona.

 

 

Upis u registar

 

Član 19.

Društvo za upravljanje je dužno da, u roku od 30 dana od dana prijema rešenja o izdavanju dozvole za rad i rešenja o izdavanju dozvole za upravljanje fondom i davanja saglasnosti na odluku o izboru članova uprave, podnese registracionu prijavu u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Društvo za upravljanje je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema rešenja o upisu u registar privrednih subjekata, dostavi Narodnoj banci Srbije izvod iz upisa u registar.

Društvo za upravljanje ne može obavljati delatnost organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom pre upisa te delatnosti u Registar privrednih subjekata.

 

Dozvola za rad u slučaju spajanja uz pripajanje

 

Član 20.

Društvo za upravljanje (društvo sticalac) može da preuzme isključivo celokupni kapital drugog društva za upravljanje (društvo prestalo pripajanjem).

Društvo sticalac podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za izdavanje dozvole za spajanje pre podnošenja prijave za upis promene u Registar privrednih subjekata.

Društvo sticalac preuzima poslove organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima društva prestalog pripajanjem.

Društvo sticalac može dobrovoljni penzijski fond kojim je upravljalo društvo prestalo pripajanjem pripojiti svom fondu, ili njim zasebno upravljati.

Zahtev iz stava 2. ovog člana sadrži:

1) finansijske izveštaje društva sticaoca i društva prestalog pripajanjem sa izveštajem eksternog revizora;

2) izveštaj koji pokazuje izvodljivost spajanja;

3) plan koji detaljno navodi nameru u vezi sa dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima društva prestalog pripajanjem.

Na spajanje uz pripajanje društava za upravljanje primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju privredna društva.

Društvo sticalac sastavlja finansijske izveštaje sa podacima o finansijskom položaju na dan upisa promene u registar privrednih subjekata i o poslovanju u tekućoj godini za društvo i fondove kojima upravlja i dostavlja ih Narodnoj banci Srbije sa izveštajima eksternog revizora, u roku od 60 dana od dana upisa.

Narodna banka Srbije bliže uređuje način i uslove pripajanja dobrovoljnih penzijskih fondova.

 

Spajanje dobrovoljnih penzijskih fondova

 

Član 20a

Društvo za upravljanje može spojiti više dobrovoljnih penzijskih fondova kojima upravlja.

Spajanje dobrovoljnih penzijskih fondova može se vršiti spajanjem uz pripajanje i spajanjem uz organizovanje.

Spajanjem dobrovoljnog penzijskog fonda uz pripajanje – dobrovoljni penzijski fond prestaje da postoji bez raspuštanja i pri tom drugom dobrovoljnom penzijskom fondu prenosi celu svoju imovinu i obaveze.

Spajanjem dobrovoljnog penzijskog fonda uz organizovanje – dva ili više dobrovoljnih penzijskih fondova prestaju da postoje bez raspuštanja i pri tom celu svoju imovinu i obaveze prenose na novi dobrovoljni penzijski fond.

Narodna banka Srbije izdaje dozvolu za spajanje dobrovoljnih penzijskih fondova i bliže uređuje način i uslove tog spajanja.

 

 

Akti društva za upravljanje

 

Član 21.

Akti društva za upravljanje su osnivački akt, pravila poslovanja, plan poslovanja i drugi  akti.

Pravilima poslovanja društva za upravljanje uređuju se:

1) poslovi koje obavlja društvo za upravljanje, uslovi i način njihovog obavljanja;

2) međusobni odnosi društva za upravljanje i članova fonda;

3) kriterijumi za obrazovanje investicionog portfolija fonda i investiciona politika sa ciljem povećanja vrednosti imovine fonda;

4) način obaveštavanja članova dobrovoljnog penzijskog fonda o:

(1) promenama investicione politike,

(2) ‑vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i vrednosti investicionih jedinica,

(3) posebnim rizicima investiranja,

(4) izmenama pravilnika o tarifi,

(5) drugim bitnim pitanjima;

5) način i uslovi pod kojim članovi organa i zaposleni u društvu za upravljanje mogu ulagati svoja sredstva u dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja to društvo;

6) način obavljanja administrativnih i računovodstvenih poslova;

7) kontrolne i sigurnosne mere za obradu podataka i njihovo čuvanje;

8) sistem interne kontrole;

9) mere za sprečavanje konflikta interesa i mere za sprečavanje korišćenja imovine kojom se upravlja za sopstveni račun;

10) mere za sprečavanje zloupotrebe privilegovanih informacija;

11) druga pitanja od značaja za rad društva.

 

Izmene i dopune akata društva za upravljanje

 

Član 22.

Društvo za upravljanje je dužno da Narodnu banku Srbije obavesti o izmenama i dopunama akata iz člana 21. stav 1. ovog zakona, u skladu sa aktom Narodne banke Srbije kojim se uređuje način dostavljanja tih akata.

Društvo za upravljanje je dužno da Narodnu banku Srbije obavesti o izmenama i dopunama pravila poslovanja najmanje 30 dana pre početka njihove primene.

Prilikom dostavljanja obaveštenja iz stava 2. ovog člana, društvo za upravljanje se izjašnjava da li izmene i dopune pravila poslovanja dostavlja svim članovima dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno obveznicima uplate na koje se ona odnose.

Društvo za upravljanje je obavezno da dostavi izmene i dopune pravila poslovanja licima iz stava 3. ovog člana, kada se vrši izmena pravila poslovanja u delovima propisanim članom 21. stav 2. tač. 2) do 4) ovog zakona, odnosno ukoliko izmene i dopune mogu uticati na jasnu predstavu člana o fondu i na donošenje celishodne odluke o članstvu.

Narodna banka Srbije može od društva za upravljanje zahtevati da izmeni i dopuni pravila poslovanja kad utvrdi da ona dovoljno ne obezbeđuju interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da izmene i dopune pravila poslovanja objavi na svojoj internet stranici i oglasnoj tabli, najkasnije 30 dana pre početka njihove primene.

Narodna banka Srbije može od društva za upravljanje zahtevati da izmene i dopune pravila poslovanja dostavi svim članovima dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno obveznicima uplate na koje se ona odnose, ako oceni da je to u njihovom najboljem interesu, i to najkasnije 20 dana pre početka njihove primene.

 

 

 

Naknade društva za upravljanje

 

Član 23.

Naknadu za usluge društva za upravljanje i naknadu za prenos računa člana fonda plaća član fonda, u skladu sa pravilnikom o tarifi društva za upravljanje.

Naknada za usluge društva za upravljanje sastoji se od:

1) naknade prilikom uplate penzijskih doprinosa, koja se obračunava kao procenat vrednosti izvršenih uplata koji utvrdi društvo za upravljanje i primenjuje se od početka primene akta Narodne banke Srbije iz tačke 2) ovog stava;

2) naknade za upravljanje fondom, koja se obračunava po stopi od najviše 1,25% godišnje od vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i primenjuje se od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je stupio na snagu akt kojim je Narodna banka Srbije utvrdila da neto vrednost imovine na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja svih dobrovoljnih penzijskih fondova zbirno iznosi 0,75% ili više od poslednje procenjene vrednosti bruto društvenog proizvoda, objavljene od strane nadležnog republičkog organa.Naknada iz stava 2. tačka 2) ovog člana obračunava se svakodnevno, a naplaćuje mesečno.

Osnovicu za obračun naknade iz stava 2. tačka 2) ovog člana predstavlja obračunska neto vrednost imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, pri čemu tu vrednost na određeni dan čini neto vrednost imovine fonda iz člana 46. ovog zakona koja ne uključuje iznos uplata i obaveza po osnovu članstva koje su nastale tog dana.

Troškovi koji se naplaćuju iz imovine dobrovoljnog penzijskog fonda jesu troškovi u vezi s kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti u koje se ulaže imovina fonda, i to troškovi usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, troškovi organizatora tržišta i poreske obaveze, kao i troškovi tekućeg održavanja nepokretnosti u koje je uložena imovina fonda kojima se obezbeđuje njihovo održavanje na zadovoljavajućem nivou, a u skladu s zakonom kojim se uređuje investiciono i tekuće održavanje nepokretnosti.

Troškovi koji nisu određeni ovim članom naplaćuju se iz imovine društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje naplaćuje prenos računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda na fond koji organizuje i kojim upravlja drugo društvo za upravljanje prema stvarnim troškovima prenosa.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, naknadu iz stava 2. tačka 1) ovog člana plaća organizator penzijskog plana na osnovu ugovora o upravljanju penzijskim planom.

Narodna banka Srbije bliže uređuje način obračuna naknada.

 

 

Promena poslovnog imena i sedišta

 

Član 24.

Društvo za upravljanje je dužno da, pre podnošenja prijave za upis u registar privrednih subjekata promene poslovnog imena i sedišta obavesti Narodnu banku Srbije o promeni koju vrši.

 

Odgovornost društva za upravljanje i uprave

 

Član 25.

Društvo za upravljanje je odgovorno članovima dobrovoljnog penzijskog fonda za štetu nastalu zbog neispunjenja, zadocnjenja ili delimičnog ispunjenja svojih obaveza koje se odnose na upravljanje fondom, osim ako neispunjenje, zadocnjenje ili delimično ispunjenje ne proizlazi iz uzroka koje društvo za upravljanje nije moglo da predvidi ni izbegne ili otkloni.

Društvo za upravljanje dužno je da nadoknadi štetu nastalu zbog neispunjenja, zadocnjenja ili delimičnog ispunjenja svojih obaveza.

Društvo za upravljanje je dužno da uspostavi sistem unutrašnjih kontrola na svim nivoima, pri čemu se pod tim sistemom podrazumevaju odgovarajuće procedure, postupci i radnje koje je uprava društva za upravljanje dužna da organizuje na način koji odgovara prirodi, složenosti i rizičnosti posla, a radi kontinuiranog upravljanja rizicima koji mogu negativno uticati na ostvarivanje utvrđenih poslovnih ciljeva, kao i radi sprečavanja nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju društva za upravljanje.

Uprava društva za upravljanje odgovorna je za uspostavljanje, kontinuirano praćenje i unapređenje sistema upravljanja rizicima u poslovanju društva za upravljanje i dobrovoljnog penzijskog fonda.

Narodna banka Srbije propisuje minimalne uslove uspostavljanja sistema unutrašnjih kontrola i utvrđuje pravila upravljanja rizicima iz st. 3. i 4. ovog člana.

 

 

Ograničenja poslovanja društva za upravljanje

 

Član 26.

Društvo za upravljanje ne može imati neposredno učešće u kapitalu drugih pravnih lica, odnosno u upravljanju tim licima.

Društvo za upravljanje ne može preko povezanih lica ili na drugi način vršiti znatan uticaj na upravljanje drugim pravnim licem.

Društvo za upravljanje ne može biti zajmodavac, niti preuzeti obaveze po osnovu ugovora o jemstvu.

 

Poslovne knjige i izveštavanje društva za upravljanje

 

Član 27.

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja društva za upravljanje vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i propisom Narodne banke Srbije.

Propisom Narodne banke Srbije iz stava 1. ovog člana bliže se uređuju:

1) kontni okviri i sadržina računa u kontnim okvirima za društva za upravljanje i dobrovoljne penzijske fondove;

2) sadržaj i forma obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravljanje;

3) sadržaj finansijskih izveštaja za dobrovoljne penzijske fondove koji se prikazuju u okviru finansijskih izveštaja društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje je dužno da, odvojeno od svojih, vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje za dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja.

Društvo za upravljanje je dužno da u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima odvojeno prikazuje podatke za svaki fond kojim upravlja.

Društvo za upravljanje je dužno da obezbedi eksternu reviziju finansijskih izveštaja.

Brisan je stav 6.

Društvo za upravljanje dužno je da Narodnoj banci Srbije dostavlja:

1) godišnje finansijske izveštaje za društvo u okviru kojeg odvojeno prikazuje finansijski izveštaj dobrovoljnog penzijskog fonda kojim upravlja, sa izveštajem eksternog revizora do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

2) brisana je

3) mesečne izveštaje za dobrovoljni penzijski fond i društvo za upravljanje, do desetog dana u mesecu za prethodni mesec, koji sadrže podatke o:

(1) ‑hartijama od vrednosti koje čine imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda kojima se trgovalo, prema vrsti hartija od vrednosti i izdavaocima,

(2) ‑nepokretnostima koje čine imovinu fonda kojima se trgovalo, prema vrsti i mestu gde se one nalaze,

(3) ‑stanju na novčanim depozitima koji čine imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda, prema finansijskim organizacijama kod kojih se depoziti nalaze,

(4) ‑datumima transakcija i cenama po kojima su transakcije hartijama od vrednosti izvršene,

(5) ‑brokerskim naknadama, naknadama kastodi banke i drugim troškovima u vezi sa transakcijama,

(6) ‑vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i broju upisanih investicionih jedinica i njihovoj pojedinačnoj vrednosti, sa stanjem na dan poslednjeg radnog dana u mesecu za koji se izveštaj dostavlja,

(7) ‑broju članova dobrovoljnog penzijskog fonda, sa stanjem na dan poslednjeg radnog dana u mesecu za koji se dostavlja izveštaj,

(8) ‑druge podatke na zahtev Narodne banke Srbije.

Društvo za upravljanje je dužno da trajno čuva dokumentaciju i podatke zabeležene na elektronskim medijima koji se odnose na članove dobrovoljnog penzijskog fonda.

Društvo za upravljanje dužno je da, na zahtev Narodne banke Srbije, dostavlja i druge izveštaje, informacije i podatke.

 

Eksterna revizija finansijskih izveštaja

 

Član 27a

Društvo za upravljanje obaveštava Narodnu banku Srbije o izboru eksternog revizora u roku od sedam dana od dana izbora i dostavlja joj podatke na osnovu kojih je donelo odluku o izboru.

U roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije može zahtevati od društva za upravljanje promenu eksternog revizora, ukoliko na osnovu istinitosti i objektivnosti ranije datih izveštaja i drugih informacija kojima Narodna banka Srbije raspolaže, proceni da ne postoji dovoljan nivo sigurnosti da će obavljena revizija biti u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija finansijskih izveštaja i s međunarodnim standardima revizije.

Eksterni revizor može obavljati najviše tri uzastopne revizije godišnjih finansijskih izveštaja za društvo za upravljanje i dobrovoljni penzijski fond.

Eksterni revizor ne može u istoj godini obavljati i reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje ili dobrovoljnog penzijskog fonda i pružati društvu za upravljanje druge usluge, niti može vršiti reviziju za poslovnu godinu u kojoj je društvu za upravljanje pružao te usluge.

Narodna banka Srbije utvrđuje osnovnu sadržinu izveštaja eksternog revizora i uslove obavljanja eksterne revizije.

Narodna banka Srbije kad utvrdi da revizija finansijskih izveštaja društva za upravljanje ili dobrovoljnog penzijskog fonda nije obavljena u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija finansijskih izveštaja i međunarodnim standardima revizije, zahteva od društva za upravljanje da, u roku koji ona odredi, angažuje drugog eksternog revizora, koji će ponovo obaviti reviziju o trošku društva za upravljanje.

Eksterni revizor dužan je da upravu društva za upravljanje, kao i Narodnu banku Srbije, obavesti, i to odmah nakon što za njih sazna, o svakoj činjenici koja predstavlja:

1) povredu zakona i akata Narodne banke Srbije;

2) materijalno značajnu promenu finansijskog rezultata iskazanog u nerevidiranim godišnjim finansijskim izveštajima;

3) povredu unutrašnjih procedura ili akata društva za upravljanje;

4) okolnost koja bi mogla dovesti do materijalnog gubitka za društvo za upravljanje ili bi mogla ugroziti kontinuitet njegovog poslovanja.

Obaveštenje iz stava 7. ovog člana ne smatra se povredom tajnosti podataka društva za upravljanje ili poverljivih informacija i eksterni revizor zbog njega ne može snositi odgovornost.

Narodna banka Srbije može propisati bliže uslove i način davanja obaveštenja iz stava 7. ovog člana.

Narodna banka Srbije može od eksternih revizora zahtevati i dodatna obaveštenja u vezi sa izvršenom revizijom.

Kad su nepravilnosti u poslovanju društva za upravljanje utvrđene u izveštaju eksternog revizora, društvo za upravljanje je dužno da te nepravilnosti otkloni i da o tome obavesti Narodnu banku Srbije.

Ako društvo za upravljanje ne otkloni nepravilnosti iz stava 11. ovog člana, Narodna banka Srbije prema tom društvu za upravljanje preduzima mere propisane zakonom.

Društvo za upravljanje dostavlja Narodnoj banci Srbije pismeno obaveštenje o raskidu ugovora sa eksternim revizorom, sa izjavom o razlozima za raskid najkasnije u roku od 15 dana od dana raskida ovog ugovora.

 

III. DOBROVOLJNI PENZIJSKI FONDOVI

 

Dobrovoljni penzijski fond

 

Član 28.

Dobrovoljni penzijski fond se organizuje radi prikupljanja novčanih sredstava uplatom penzijskog doprinosa od strane obveznika uplate i ulaganja tih sredstava sa ciljem povećanja vrednosti imovine fonda.

Dobrovoljnim penzijskim fondom upravlja društvo za upravljanje fondom, u skladu sa ovim zakonom.

Dobrovoljni penzijski fond jeste fond posebne vrste, odnosno zasebna imovina, bez svojstva pravnog lica.

 

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda

 

Član 29.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda u svojini je članova fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini fonda.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda je odvojena od imovine društva za upravljanje.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda se obavezno vodi na računu kod kastodi banke.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda ne može biti predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu društva za upravljanje, kastodi banke ili drugih lica, niti koristiti za izmirivanje obaveza člana dobrovoljnog penzijskog fonda i drugih lica prema trećim licima.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, imovina člana u dobrovoljnom penzijskom fondu može se koristiti kao garancija za obaveze člana dobrovoljnog penzijskog fonda prema Republici Srbiji i bankama u vezi sa kupovinom prvog stana, u skladu sa aktom Vlade.

Pravo glasa na osnovu akcija koje čine imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda ostvaruje društvo za upravljanje koje organizuje i upravlja tim fondom.

  

 

 

Investiciona načela i investiciona politika

 

Član 30.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda ulaže se sa ciljem povećanja ukupnog prinosa u korist članova dobrovoljnog penzijskog fonda, a u skladu sa sledećim načelima:

1) načelo sigurnosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda – u strukturi portfolija dobrovoljnog penzijskog fonda nalaze se hartije od vrednosti izdavalaca sa visokim kreditnim rejtingom;

2) načelo diversifikacije portfolija – u strukturi portfolija dobrovoljnog penzijskog fonda nalaze se hartije od vrednosti koje se razlikuju prema vrsti i izdavaocima, kao i prema drugim obeležjima;

3) načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti – u strukturi portfolija dobrovoljnog penzijskog fonda nalaze se hartije od vrednosti koje je moguće brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednačenoj i stabilnoj ceni.

Pravilima poslovanja društva za upravljanje utvrđuje se investiciona politika dobrovoljnog penzijskog fonda.

Investicionom politikom utvrđuje se:

1) način sprovođenja načela iz stava 1. ovog člana;

2) najveći i najmanji deo sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda koji se može ulagati u pojedine hartije od vrednosti i nekretnine;

3) najveći deo sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda koji se može ulagati u novčane depozite;

4) organi društva za upravljanje koji donose odluke o ulaganjima i postupak za donošenje takvih odluka;

5) način izmene investicione politike.

 

 

Ulaganje imovine dobrovoljnog penzijskog fonda

 

Član 31.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda ulaže se u:

1) dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Narodna banka Srbije, ;

2) dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija (u daljem tekstu: Republika), autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike ;

3) hartije od vrednosti koje izdaju međunarodne finansijske institucije;

4) dužničke hartije od vrednosti koje izdaju strane države ili strana pravna lica sa minimalnim kreditnim rejtingom „A”, a koji utvrđuju agencije za procenu boniteta Standard and Poors, FitchIBCA ili Moodys;

5) hipotekarne obveznice koje se izdaju na teritoriji Republike;

6) hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;

7) akcije stranih pravnih lica koje su listirane i kojima se trguje na berzanskim tržištima država članica EU, odnosno OECD-a;

8) novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici, osnovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka;

8a) kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju ili garantuju banke sa sedištem u Republici u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata;

8b) investicione jedinice otvorenih investicionih fondova kojima upravljaju društva za upravljanje sa sedištem u Republici, odnosno u državama članicama EU i OECD;

9) depozitne potvrde koje izdaju banke sa sedištem u Republici;

10) depozitne potvrde koje izdaju banke sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a na osnovu deponovanih hartija od vrednosti iz tač. 3), 4) i 7) ovog stava;

11) nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike.

Ulaganja u nepokretnosti mogu biti ulaganja u zemljište, zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.) i posebne delove zgrada (stanovi, poslovne prostorije i dr.), koji su upisani u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, čiji prenos svojine nije ograničen i na kojima nije zasnovano pravo zaloge, pravo plodouživanja, pravo upotrebe, pravo stanovanja ili pravo stvarnog tereta.

Brisani su st. 3. i 4.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda koja se sastoji od nepokretnosti upisuje se u knjige iz stava 2. ovog člana kao svojina fonda, uz navođenje naziva društva za upravljanje i evidentira se u kastodi banci.

Vrednost nepokretnosti u koje se ulaže imovina dobrovoljnog penzijskog fonda obavezno procenjuje ovlašćeni procenjivač. Nepokretnosti moraju biti osigurane od svih rizika.

Članovi dobrovoljnog penzijskog fonda nemaju pravo preče kupovine pri prodaji nepokretnosti.

Narodna banka Srbije bliže uređuje način i učestalost procene imovine iz člana 31. stav 1. tačka 11) ovog zakona.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove i maksimalne visine ulaganja imovine dobrovoljnog penzijskog fonda iz stava 1. ovog člana.

Narodna banka Srbije propisuje uslove i način na koji se može ulagati imovina dobrovoljnih penzijskih fondova u inostranstvu.

 

Ograničenja ulaganja

 

Član 32.

Na ulaganja imovine iz člana 31. ovog zakona, primenjuju se sledeća ograničenja:

1) do 10% imovine dobrovoljnog penzijskog fonda ulaže se u hartije od vrednosti jednog izdavaoca ili ukupno u hartije od vrednosti dva ili više izdavalaca koji su povezana lica, osim hartija od vrednosti koje izdaje Republika, odnosno Narodna banka Srbije;

2) do 5% imovine dobrovoljnog penzijskog fonda ulaže se u hartije od vrednosti koje izdaje organizator koji je organizovao penzijski plan koji je pristupio tom fondu.

3) brisana je

Ulaganjem imovine dobrovoljnog penzijskog fonda ne može se sticati više od 15% vlasničkog učešća, odnosno akcija sa pravom glasa jednog izdavaoca.

 

 

Član 33.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda ne može se ulagati u hartije od vrednosti koje izdaje:

1) društvo za upravljanje;

2) kastodi banka kod koje se vodi račun dobrovoljnog penzijskog fonda;

3) brokersko-dilersko društvo, odnosno ovlašćena banka koja za društvo za upravljanje obavlja poslove posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti;

4) akcionar društva za upravljanje;

5) povezano lice sa licima iz tač. 1) do 4) ovog člana.

 

Član 34.

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih ovim zakonom, propisima Narodne banke Srbije i prospektom.

U slučaju odstupanja od ograničenja ulaganja iz ovog zakona, propisa Narodne banke Srbije i prospekta, a usled nastupanja okolnosti koje društvo za upravljanje nije moglo predvideti, odnosno na koje nije moglo uticati, društvo za upravljanje je dužno da odmah obavesti Narodnu banku Srbije i da u roku od tri meseca od dana odstupanja, uskladi strukturu imovine dobrovoljnog penzijskog fonda sa ograničenjima ulaganja.

Uz obaveštenje iz stava 2. ovog člana, društvo za upravljanje dostavlja Narodnoj banci Srbije i plan aktivnosti, u kome navodi načine i rokove usklađivanja sa ograničenjima ulaganja, uz poštovanje načela ulaganja imovine dobrovoljnog penzijskog fonda propisanih ovim zakonom.

Na zahtev društva za upravljanje, a radi zaštite interesa članova dobrovoljnog penzijskog fonda, Narodna banka Srbije može rešenjem produžiti rok iz stava 2. ovog člana, a najduže na godinu dana od dana odstupanja od ograničenja ulaganja.

Prilikom odstupanja od ograničenja ulaganja van slučaja predviđenog stavom 2. ovog člana, Narodna banka Srbije, pošto sazna za takvu činjenicu, odmah preduzima mere nadzora u skladu sa ovim zakonom.

 

 

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda

 

Član 35.

Dobrovoljni penzijski fond ima naziv.

U nazivu dobrovoljnog penzijskog fonda moraju biti sadržane reči „dobrovoljni penzijski fond”, ili skraćenica d.p.f, odnosno dpf.

Pravno lice i preduzetnik ne mogu koristiti pojam „dobrovoljni penzijski fond” niti pojam izveden iz tog pojma u svom poslovnom imenu ili nazivu, odnosno nazivu svog proizvoda ili usluge, osim ako te pojmove koriste na osnovu ovog zakona.

 

 

 

Upravljanje sa više fondova i registar fondova

 

Član 36.

Društvo za upravljanje koje namerava da organizuje i upravlja sa više dobrovoljnih penzijskih fondova dužno je da podnese Narodnoj banci Srbije zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje fondom za svaki fond posebno uz koji podnosi dokumentaciju iz člana 10. stav 2. ovog zakona.

Narodna banka Srbije izdaje dozvolu za upravljanje fondom u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva.

 

 

 

Izdavanje dozvola i vođenje registra

 

Član 37.

Narodna banka Srbije izdaje dozvolu za upravljanje fondom na način utvrđen članom 12. stav 2. ovog zakona.

Narodna banka Srbije vodi Registar dobrovoljnih penzijskih fondova.

 

Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda

 

Član 38.

Dobrovoljni penzijski fond ima prospekt i skraćeni prospekt.

Skraćeni prospekt se isključivo koristi radi oglašavanja dobrovoljnog penzijskog fonda i mora odgovarati sadržini prospekta.

Prospekt mora sadržati informacije na osnovu kojih zainteresovana lica mogu steći jasnu predstavu o fondu i doneti razboritu odluku.

Društvo za upravljanje daje na uvid prospekt svakom zainteresovanom licu na njegov zahtev.

Društvo za upravljanje je dužno da dostavi Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti prospekt i skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda, do 31. marta tekuće godine, sa podacima sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu godinu.

Kada nastupe značajnije promene  društvo za upravljanje je dužno da, u roku od osam dana od dana nastanka takvih okolnosti, dostavi Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti izmenjeni prospekt i skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda.

Pod značajnijim promenama, u smislu ovog člana, podrazumevaju se promene usled kojih podaci u prospektu, odnosno skraćenom prospektu bitno odstupaju od stvarnog stanja, a naročito se podrazumevaju izmene pravila poslovanja i pravilnika o tarifi, promene u vrednosti i strukturi imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, kao i druge promene koje bitno utiču na precizno saznanje člana o fondu i na donošenje celishodne odluke o članstvu.

Društvo za upravljanje je dužno da, u roku od 15 dana od dana dobijanja saglasnosti, javno objavi skraćeni prospekt u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i na svojoj internet stranici.

 

Sadržina prospekta

 

Član 39.

Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda sadrži:

1) podatke o dobrovoljnom penzijskom fondu;

2) podatke o društvu za upravljanje;

3) poslovno ime i sedište kastodi banke;

4) datum izdavanja prospekta.

Podaci o dobrovoljnom penzijskom fondu su:

1) naziv i datum osnivanja fonda;

2) investiciona politika i glavni rizici u vezi sa njom;

3) minimalni iznos penzijskih doprinosa;

4) poreski tretman dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno članova fonda – poreske stope i osnovice i način njihovog obračunavanja;

5) neto vrednost imovine fonda;

6) struktura imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, i to:

(1) ‑procentualno učešće hartija od vrednosti prema vrsti hartija od vrednosti, nazivu i sedištu izdavaoca i nazivu i sedištu organizovanog tržišta na kome se trguje tim hartijama, kada takve hartije od vrednosti čine više od 1% ukupne vrednosti imovine fonda,

(2) ‑procentualno učešće novčanih depozita prema nazivu i sedištu finansijske organizacije kod koje su deponovana novčana sredstva, kada depoziti u tim organizacijama čine više od 1% ukupne vrednosti imovine fonda,

(3) ‑procentualno učešće nepokretnosti prema vrsti i mestu gde se nepokretnost nalazi;

7) neto prinos fonda u skladu sa članom 48. ovog zakona;

8) podaci o visini naknada i troškova u skladu sa tarifnikom, i to:

(1) naknada pri uplati penzijskog doprinosa,

(2) naknada za upravljanje fondom,

(3) troškova plaćenih iz imovine fonda za prethodnu godinu izraženih kao procent vrednosti imovine fonda;

9) osnovi za raskid ugovora o članstvu i prava i obaveze društva za upravljanje i članova dobrovoljnog penzijskog fonda u slučaju raskida ugovora o članstvu;

10) vreme, mesto i način uplate penzijskih doprinosa;

11) vreme i mesto objavljivanja podataka o vrednosti investicionih jedinica i način obračunavanja tih jedinica;

12) dinamika i način obračuna programiranih isplata.

Podaci o društvu za upravljanje su:

1) poslovno ime i sedište društva za upravljanje;

2) ime i ovlašćenja članova uprave društva za upravljanje;

3) poslovno ime i sedište, odnosno imena i adrese akcionara koji poseduju 10% ili više učešća u kapitalu društva za upravljanje*;

4) visina kapitala društva za upravljanje;

5) spisak i vrsta svih dobrovoljnih penzijskih fondova kojim upravlja ukoliko društvo za upravljanje upravlja sa više fondova;

6) poslovno ime i sedište preduzeća za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i fonda;

7) vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u opšte akte društva za upravljanje i finansijske izveštaje društva za upravljanje.

Podaci iz stava 2. tač. 5) do 7) ovog člana prikazuju se sa stanjem poznatim na dan podnošenja Narodnoj banci Srbije prospekta na saglasnost ili sa stanjem na kraju meseca koji prethodi danu podnošenja prospekta, odnosno, u slučaju iz člana 38. stav 5. ovog zakona – sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine.

Prilikom organizovanja dobrovoljnog penzijskog fonda prospekt ne sadrži podatke iz stava 2. tač. 5) do 7) ovog člana.

Bližu sadržinu i standardizovani format prospekta i skraćenog prospekta propisuje Narodna banka Srbije.

 

 

Članstvo u dobrovoljnom penzijskom fondu

 

Član 40.

Domaće i strano fizičko lice može biti član jednog ili više dobrovoljnih penzijskih fondova.

Prilikom pristupanja fondu, lice potpisuje izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti razume prospekt i naknade koje se naplaćuju.

Kada je isto lice član više dobrovoljnih penzijskih fondova, dužno je da zaključi poseban ugovor o članstvu za svaki dobrovoljni penzijski fond.

Ukoliko član dobrovoljnog penzijskog fonda prestane uplaćivati doprinose i dalje ostaje član fonda.

 

Obveznik uplate

 

Član 41.

Penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond uplaćuje:

1) fizičko lice, ili drugo fizičko, odnosno pravno lice za račun fizičkog lica;

2) organizator, u svoje ime i za račun zaposlenog, odnosno člana sindikata, u skladu sa penzijskim planom;

3) poslodavac, u ime i za račun zaposlenog, u skladu sa ugovorom o članstvu između člana dobrovoljnog penzijskog fonda i društva za upravljanje.

 

 

Ugovor o članstvu

 

Član 42.

Član dobrovoljnog penzijskog fonda postaje se zaključenjem ugovora o članstvu, kojim se društvo za upravljanje obavezuje da, za račun člana dobrovoljnog penzijskog fonda, ulaže novčana sredstva prikupljena po osnovu penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond i da omogući povlačenje akumuliranih sredstava u skladu sa ovim zakonom, a član dobrovoljnog penzijskog fonda se obavezuje da plaća penzijski doprinos i naknade društvu za upravljanje i snosi druge troškove.

Ugovor o članstvu zaključuje se u standardizovanoj pisanoj formi, koji najmanje sadrži:

1) ime, odnosno poslovno ime obveznika uplate;

2) minimalni iznos penzijskog doprinosa;

3) datum učlanjenja.

Bližu sadržinu i standardizovani format ugovora o članstvu propisuje Narodna banka Srbije.

 

Odnos društva za upravljanje s klijentima

 

Član 42a

Klijent društva za upravljanje, u smislu ovog zakona, je lice koje koristi ili je koristilo usluge društva za upravljanje ili lice koje se obratilo društvu za upravljanje radi korišćenja usluga i koje je društvo za upravljanje kao takvo identifikovalo.

Klijent društva za upravljanje ima pravo pristupa svim podacima i uslugama koji mu prema zakonu moraju biti dostupni, a društvo za upravljanje je dužno da mu na zahtev obezbedi ovaj pristup.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove i način ostvarivanja prava iz stava 2. ovog člana.

 

 

Prigovori

  

Član 42b

Ako član dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno obveznik uplate iz člana 41. ovog zakona, smatra da se društvo za upravljanje ne pridržava obaveza iz zaključenog ugovora, može uputiti prigovor nadležnom organu društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje je dužno da podnosiocu prigovora odgovori u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema prigovora.

Lice iz stava 1. ovog člana može prigovor podneti i Narodnoj banci Srbije ukoliko ne dobije zadovoljavajući odgovor u roku iz stava 2. ovog člana.

Narodna banka Srbije razmatra prigovor iz stava 3. ovog člana, posreduje radi sprečavanja nastanka spora između podnosioca prigovora i društva za upravljanje i štiti prava i interese tih lica.

Narodna banka Srbije propisuje način zaštite prava i interesa lica iz stava 1. ovog člana.

 

Individualni račun člana fonda

 

Član 43.

Društvo za upravljanje je dužno da vodi individualne račune članova fonda.

Individualni računi sadrže najmanje sledeće podatke:

1) ime i prezime člana dobrovoljnog penzijskog fonda;

2) broj investicionih jedinica u svojini člana dobrovoljnog penzijskog fonda;

3) evidenciju o uplatama penzijskog doprinosa i programiranim isplatama.

Postupak otvaranja i vođenja individualnih računa, kao i način davanja izvoda sa tih računa, vođenja evidencije o investicionim jedinicama članova fonda i davanja podataka iz tih evidencija bliže propisuje Narodna banka Srbije.

 

Prenos sredstava sa individualnog računa

 

Član 44.

Član dobrovoljnog penzijskog fonda koji namerava da sredstva s individualnog računa prenese u drugi fond dužan je da zahtev za prenos tih sredstava podnese društvu za upravljanje koje upravlja fondom u kome je to lice član (u daljem tekstu: postojeći dobrovoljni penzijski fond).

Društvo za upravljanje je dužno da, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana:

1) prenese ukupna sredstva, odnosno naznačeni deo sredstava sa individualnog računa u skladu s tim zahtevom kad isto društvo organizuje i upravlja postojećim i drugim dobrovoljnim penzijskim fondom;

2) zaključi s drugim društvom za upravljanje ugovor o prenosu ukupnih sredstava, odnosno naznačenog dela sredstava sa individualnog računa.

Prilikom prenosa sredstava sa individualnog računa, član fonda raskida ugovor o članstvu u postojećem dobrovoljnom penzijskom fondu i zaključuje ugovor o članstvu u drugom dobrovoljnom penzijskom fondu, osim u slučaju prenosa dela sredstava.

Sredstva na računu člana dobrovoljnog penzijskog fonda ne mogu se preneti u korist trećeg lica, osim u slučaju iz člana 62. stav 8. ovog zakona.

Narodna banka Srbije bliže uređuje način prenosa sredstava sa individualnog računa iz postojećeg dobrovoljnog penzijskog fonda u drugi dobrovoljni penzijski fond.

 

Dužnosti društva za upravljanje prilikom prenosa sredstava sa individualnog računa

 

Član 45.

Društvo za upravljanje koje upravlja postojećim dobrovoljnim penzijskim fondom dužno je da:

1) pre zaključenja ugovora iz člana 44. stav 2. tačka 2) ovog zakona, dostavi društvu koje upravlja drugim dobrovoljnim penzijskim fondom:

– predlog ugovora o prenosu sredstava sa individualnog računa,

– izveštaj o sredstvima člana postojećeg dobrovoljnog penzijskog fonda koja se prenose;

2) u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora iz člana 44. stav 2. tačka 2) ovog zakona, dostavi kastodi banci nalog za prenos sredstava sa individualnog računa.

 

Neto vrednost imovine dobrovoljnog penzijskog fonda

 

Član 46.

Vrednost imovine dobrovoljnog penzijskog fonda čini zbir vrednosti hartija od vrednosti iz portfolija fonda, nekretnina u vlasništvu fonda, depozita novčanih sredstava fonda kod banaka, sredstva na računu kod kastodi banke, kao i potraživanja fonda.

Vrednost imovine fonda se obračunava prema tržišnoj vrednosti.

Neto vrednost imovine fonda predstavlja vrednost imovine umanjenu za iznos obaveza.

Neto vrednost imovine fonda svakodnevno obračunava društvo za upravljanje, o čemu podatke dostavlja kastodi banci kod koje se vodi račun dobrovoljnog penzijskog fonda.

Kastodi banka vrši kontrolu i potvrđivanje obračunate neto vrednosti imovine fonda, o čemu podatke dostavlja Narodnoj banci Srbije.

Način i učestalost obračunavanja tržišne vrednosti po kategorijama imovine i obračunavanja neto vrednosti imovine fonda propisuje Narodna banka Srbije, u skladu sa međunarodno priznatim standardima.

 

 Investicione jedinice

 

Član 47.

Ukupna vrednost svih investicionih jedinica dobrovoljnog penzijskog fonda jednaka je neto vrednosti imovine fonda.

Uplaćeni penzijski doprinosi konvertuju se u investicione jedinice istog dana kada su uplaćeni, evidentiranjem jedinica na individualnom računu člana dobrovoljnog penzijskog fonda.

Investicione jedinice mogu se izraziti u delovima.

Jedinstvenu početnu vrednost investicione jedinice za sve fondove utvrđuje Narodna banka Srbije.

Sticalac investicione jedinice ima sledeća prava:

1) pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima;

2) pravo na srazmerni deo prinosa od ulaganja;

3) pravo na srazmeran deo imovine dobrovoljnog penzijskog fonda u slučaju raspuštanja fonda;

4) druga prava u skladu sa ovim zakonom.

Sticalac investicione jedinice nema pravo glasa po tom osnovu.

Investiciona jedinica evidentira se na individualnom računu člana dobrovoljnog penzijskog fonda u formi elektronskog zapisa u informacionom sistemu društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje, najmanje jednom nedeljno, objavljuje vrednost investicionih jedinica obračunatih za svaki dan u prethodnom periodu, u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike s tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i svakodnevno na internet stranici društva za upravljanje ili dobrovoljnog penzijskog fonda.

 

 

Prinos dobrovoljnog penzijskog fonda

 

Član 48.

Društva za upravljanje su dužna da objavljuju prinos dobrovoljnog penzijskog fonda četiri puta godišnje, na kraju svakog kvartala.

Prinos se obračunava za poslednjih 12 meseci do dana objavljivanja, odnosno kumulativno za period od pet godina i od početka poslovanja.

Brisan je stav 3.

Prinos se obračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prinosi od ulaganja tokom cele prve godine poslovanja dobrovoljnih penzijskih fondova se ne oglašavaju.

Prinos se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i na internet stranici društva za upravljanje ili dobrovoljnog penzijskog fonda.

Narodna banka Srbije propisuje način obračunavanja prinosa dobrovoljnog penzijskog fonda, uključujući načela zaokruživanja vrednosti.

 

Marketing dobrovoljnih penzijskih fondova

 

Član 49.

Društvo za upravljanje ne može nuditi povlastice sa ciljem zaključenja ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu.

Pod povlasticama iz stava 1. ovog člana ne podrazumevaju se pogodnosti koje društvo za upravljanje nudi odričući se dela ili celine svojih prihoda koje ostvaruje, odnosno na koje ima pravo.

Društvo za upravljanje ne može nuditi povlastice poslodavcu ili povezanom licu poslodavca sa ciljem podsticanja zaposlenih da se pridruže određenom penzijskom planu.

Društvo za upravljanje ne može nuditi povlastice sindikatu ili drugom obliku organizovanja zaposlenih sa ciljem podsticanja svojih članova da se pridruže određenom fondu.

 

Član 50.

Društvo za upravljanje isključivo može oglašavati dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja i javno pozivati na zaključenje ugovora o članstvu u fondu, uz prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije na tekst takvog oglasa, odnosno javnog poziva.

Tekst oglasa, odnosno poziva ne sme sadržati netačne informacije, odnosno informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu o uslovima ulaganja i poslovanju dobrovoljnog penzijskog fonda.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana prilaže se kopija materijala koji se objavljuje.

Narodna banka Srbije, najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahteva, donosi rešenje o davanju saglasnosti za objavljivanje oglasa, odnosno javnog poziva kada utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom. Ukoliko Narodna banka Srbije ne da saglasnost u predviđenom roku, smatra se da je saglasnost data.

Oglašavanje upoređivanjem je dozvoljeno samo ukoliko je konkretno, objektivno, istinito i potpuno.

Pri upoređivanju sa ostalim fondovima, društvo za upravljanje mora da pruži jasnu sliku o fondu koji oglašava i ostalim dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Narodna banka Srbije bliže uređuje oglašavanje dobrovoljnih penzijskih fondova i standardizovan tekst prilikom oglašavanja.

 

Posrednici

 

Član 51.

Društvo za upravljanje može neposredno ili preko posrednika obavljati usluge pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu, druge radnje kojima se zainteresovana lica informišu o poslovanju dobrovoljnog penzijskog fonda, kao i podelu prospekata.

Vrste finansijskih institucija koje mogu biti posrednici određuje Narodna banka Srbije.

Društvo za upravljanje i posrednici mogu, posebnim ugovorom, angažovati fizička lica koja moraju posedovati dozvolu za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, a koju izdaje Narodna banka Srbije.

Lica iz stava 3. ovog člana ne mogu primati novčane uplate radi kupovine investicionih jedinica.

Za postupke i štetu koju prilikom pružanja tih usluga pričine posrednici i fizička lica, pored njih, odgovara i društvo za upravljanje.

Narodna banka Srbije vodi evidenciju posrednika i fizičkih lica, uređuje način vođenja te evidencije i bliže uređuje uslove za izdavanje dozvole.

 

 

Obaveštavanje članova dobrovoljnog penzijskog fonda

 

Član 52.

Društvo za upravljanje je dužno da jednom godišnje, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostavi svakom članu dobrovoljnog penzijskog fonda, sa stanjem na poslednji dan prethodne godine, obaveštenje o:

1) datumima i iznosu uplata penzijskog doprinosa;

2) broju investicionih jedinica u vlasništvu člana i njihovoj pojedinačnoj vrednosti u momentu uplate penzijskog doprinosa;

3) naknadama za usluge isplaćenim sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda;

4) vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da članu dobrovoljnog penzijskog fonda, na njegov zahtev, dostavi obaveštenje iz stava 1. ovog člana, u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

 

Prenos prava upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom

 

Član 52a

Društvo za upravljanje može svoje pravo upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom ugovorom preneti na drugo društvo za upravljanje, uz prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije.

Društvo za upravljanje na koje se prenosi pravo upravljanja iz stava 1. ovog člana dužno je da Narodnoj banci Srbije, u roku od 15 dana od davanja saglasnosti iz tog stava, podnese zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, uz koji podnosi dokumentaciju iz člana 10. stav 2. ovog zakona, kao i drugu dokumentaciju u skladu s propisom Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije izdaje društvu za upravljanje iz stava 2. ovog člana dozvolu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom iz tog stava u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje ove dozvole.

Istovremeno sa izdavanjem dozvole iz stava 3. ovog člana, Narodna banka Srbije oduzima društvu za upravljanje koje prenosi pravo upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom dozvolu za upravljanje tim fondom, odnosno oduzima mu dozvolu za rad ako ovo društvo ne upravlja nijednim drugim dobrovoljnim penzijskim fondom, u kom slučaju to društvo pokreće postupak dobrovoljne likvidacije u smislu člana 53. ovog zakona.

Za prenos prava upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom nije potrebna saglasnost članova tog fonda, organizatora penzijskih planova i obveznika uplate.

Danom izdavanja dozvole iz stava 3. ovog člana – pravo upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom prenosi se na društvo za upravljanje kome je izdata ta dozvola.

Društvo za upravljanje na koje je preneto pravo upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom drugog društva za upravljanje, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o izdavanju dozvole iz stava 3. ovog člana, obaveštava članove tog fonda o njihovom pravu da, ako više ne žele da budu članovi ovog fonda, svoj račun prenesu u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje – u roku od 60 dana od dana prijema tog obaveštenja, pri čemu troškove ovog prenosa snosi društvo za upravljanje na koje je preneto ovo pravo.

Danom donošenja rešenja o izdavanju dozvole iz stava 3. ovog člana, društvo za upravljanje kome je izdata ta dozvola postaje ugovorna strana u ugovorima o članstvu u fondu, odnosno o penzijskom planu koji su mu prenosom prava upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom ustupljeni i preuzima sva prava i obaveze iz tih ugovora.

Narodna banka Srbije bliže uređuje postupak prenosa prava upravljanja iz ovog člana.

 

 

Prestanak društva za upravljanje

 

Član 53.

U slučaju oduzimanja dozvole za rad društvu za upravljanje, pokreće se postupak likvidacije ili stečaja tog društva.

Na postupak iz stava 1. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju likvidacija i stečaj privrednih društava, ako ovim zakonom nije drukčije predviđeno.

Društvo za upravljanje može pokrenuti postupak svoje dobrovoljne likvidacije samo ako je prethodno svoje pravo upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom prenelo na drugo društvo za upravljanje u skladu s članom 52a ovog zakona.

Narodna banka Srbije bliže propisuje postupak prestanka društva za upravljanje iz ovog člana.

U slučaju oduzimanja dozvole za rad društvu za upravljanje, to društvo prestaje da upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom, a kastodi banka je dužna da obavlja samo neodložne poslove u vezi s tim upravljanjem, odnosno poslove čijim bi neobavljanjem nastupila šteta za ovaj fond.

 

 

Javni poziv

 

Član 54.

Danom prestanka upravljanja od strane društva za upravljanje, u smislu člana 53. ovog zakona, Narodna banka Srbije upućuje javni poziv postojećim društvima za upravljanje da, u roku od 15 dana, podnesu ponudu za upravljanje, odnosno pripajanje dobrovoljnog penzijskog fonda.

U roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana Narodna banka Srbije donosi rešenje o najpovoljnijoj ponudi društva za upravljanje.

Uslove i način izbora najpovoljnije ponude društva za upravljanje bliže propisuje Narodna banka Srbije.

 

 

Neuspešan javni poziv

 

Član 55.

Ako na javni poziv nijedno društvo za upravljanje ne podnese ponudu, Narodna banka Srbije obaveštava članove dobrovoljnog penzijskog fonda i dostavlja ovlašćenje kastodi banci da unovči imovinu fonda i prenese račune članova fonda u drugi dobrovoljni penzijski fond.

Kastodi banka, u roku od šest meseci od dana prijema ovlašćenja, unovčava imovinu fonda u najboljem interesu članova fonda.

U roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana, članovi dobrovoljnog penzijskog fonda biraju drugi dobrovoljni penzijski fond i obaveštavaju kastodi banku o svom izboru.

Troškovi poslova u vezi sa upravljanjem, odnosno u vezi sa unovčavanjem imovine fonda i prenosom računa iz stava 1. ovog člana padaju na teret društva za upravljanje, a ukoliko to nije moguće – na teret imovine dobrovoljnog penzijskog fonda koji se raspušta.

Narodna banka Srbije može bliže urediti postupak raspuštanja dobrovoljnog penzijskog fonda.

 

Dužnosti kastodi banke

 

Član 56.

Kastodi banka podnosi Narodnoj banci Srbije izveštaj o unovčavanju imovine fonda i prenosu računa u smislu člana 55. st. 1. i 2. ovog zakona.

Na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana Narodna banka Srbije briše fond iz registra dobrovoljnih penzijskih fondova.

Kastodi banka najmanje pet godina čuva poslovne knjige i dokumentaciju raspuštenog doborovoljnog penzijskog fonda, a u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

 

 

  1. PENZIJSKI PLANOVI

 

Član 57.

Poslodavac, udruženje poslodavaca, profesionalno udruženje i sindikat mogu organizovati penzijski plan i zaključiti ugovor sa društvom za upravljanje kojim se organizator obavezuje da vrši uplate penzijskog doprinosa za račun zaposlenih, odnosno članova sindikata (u daljem tekstu: član plana) i da plaća naknadu za usluge društvu za upravljanje, a društvo za upravljanje se obavezuje da ulaže prikupljena novčana sredstva i omogući povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima članovima plana.

Poslodavac može organizovati penzijski plan samo za svoje zaposlene.

Organizator koji organizuje penzijski plan ne može biti povezano lice sa društvom za upravljanje.

Poslodavac, udruženje poslodavaca, profesionalno udruženje i sindikat mogu organizovati penzijski plan i zaključiti ugovore sa više društava za upravljanje, pod uslovom da zaposlenima, odnosno svojim članovima ponudi mogućnost izbora članstva u dobrovoljnim penzijskim fondovima kojima upravljaju društva za upravljanje sa kojima su zaključeni ugovori o penzijskom planu.

Više organizatora može organizovati ili pristupiti jednom penzijskom planu.

Uslove, način i postupak organizovanja i funkcionisanja penzijskih planova propisuje ministar nadležan za poslove rada i penzijskog osiguranja.

Primerak ugovora iz stava 2. ovog člana organizator dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove rada i penzijskog osiguranja, radi ocene ispunjenosti uslova, davanja saglasnosti i evidentiranja.

 

 

Član 58.

Ugovor o penzijskom planu zaključuje se u pisanoj formi i najmanje sadrži:

1) poslovno ime društva za upravljanje;

2) datum u tekućem mesecu do koga poslodavac vrši uplate penzijskog doprinosa za prethodni mesec;

3) iznos penzijskog doprinosa po članu plana iskazan nominalno ili u odgovarajućem procentu;

4) ime, prezime, adresu i JMBG članova plana;

5) datum i mesto zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Prilikom zaključenja ugovora o penzijskom planu društvo za upravljanje je dužno da utvrdi identitet članova penzijskog plana.

 

Član 59.

Poslodavac je dužan da društvu za upravljanje dostavi obaveštenje o prestanku radnog odnosa člana penzijskog plana.

 

Član 60.

Član penzijskog plana kome prestane radni odnos kod poslodavca može da ostane član istog dobrovoljnog penzijskog fonda ili izvrši prenos računa u skladu sa članom 44. ovog zakona.

 

Član 61.

Organizator penzijskog plana dužan je da zaposlenima obezbedi ravnopravne uslove za članstvo u penzijskom planu.

Organizator penzijskog plana može zajedno sa članovima tog plana da uplaćuje doprinose u dobrovoljni penzijski fond za račun članova.

Penzijski doprinos za penzijski plan ne može se bez odobrenja zaposlenih odbijati od zarade.

Članstvo u penzijskom planu ne može biti uslov za zapošljavanje ili članstvo u sindikatu i drugim oblicima organizovanja zaposlenih.

 

 

  1. POVLAČENJE I RASPOLAGANJE AKUMULIRANIM SREDSTVIMA

 

Član 62.

Pravo člana dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno penzijskog plana na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima stiče se sa navršenih 58 godina života.

Akumulirana sredstva mogu se povući jednokratnom isplatom, programiranom isplatom, kupovinom anuiteta ili kombinacijom ovih načina.

Član dobrovoljnog penzijskog fonda može povući jednokratnom isplatom iz stava 2. ovog člana najviše do 30% akumuliranih sredstava.

Programirane isplate se vrše na osnovu ugovora koji se zaključuje između člana fonda i društva za upravljanje u standardizovanom formatu koji propisuje Narodna banka Srbije.

Povlačenjem i raspolaganjem akumuliranim sredstvima kupovinom anuiteta dobrovoljni penzijski fond, po nalogu i za račun člana fonda, vrši prenos sredstava u društvo za osiguranje i kupuje anuitet.

Poslodavcu, kao obvezniku uplate, prestaje obaveza uplate penzijskog doprinosa za člana fonda koji u celini ili delimično povuče akumulirana sredstva, osim u slučajevima iz stava 9. ovog člana.

U slučaju smrti člana dobrovoljnog penzijskog fonda, sredstva na njegovom računu prenose se licu koje je prethodno odredio, a ukoliko nije odredio takvo lice ili nije poznato ili nema takvog lica, postupa se u skladu sa zakonom kojim se reguliše nasleđivanje.

Na ostvarivanje prava na prenos sredstava lica kojeg je član dobrovoljnog penzijskog fonda prethodno odredio shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osiguranje života u korist trećih lica.

Pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranih sredstava može se ostvariti i pre ispunjenja uslova iz stava 1. ovog člana u slučaju trajne nesposobnosti za rad prema nalazu organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bliže uslove za ostvarivanje prava na raspolaganje i povlačenje akumuliranih sredstava u slučajevima iz stava 9. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove rada i penzijskog osiguranja.

Povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima član fonda mora započeti najkasnije sa navršenih 70 godina života.

 

 

  1. KASTODI BANKA

 

Ugovor sa kastodi bankom

 

Član 63.

Društvo za upravljanje je dužno da, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o upisu u registar privrednih subjekata, odnosno od dana dobijanja dozvole za organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom zaključi ugovor sa kastodi bankom o obavljanju kastodi usluga, posebno za svaki fond kojim upravlja.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana kastodi banka se obavezuje da će otvoriti i voditi račun dobrovoljnog penzijskog fonda i obavljati poslove u skladu sa članom 64. ovog zakona, a društvo za upravljanje se obavezuje da plati naknadu kastodi banci.

Kastodi usluge za fond obavlja isključivo jedna kastodi banka.

Kastodi banka može obavljati poslove za više dobrovoljnih penzijskih fondova.

Kastodi banka ne može biti povezano lice sa društvom za upravljanje.

Društvo za upravljanje dostavlja Narodnoj banci Srbije kopiju zaključenog ugovora iz stava 1. ovog člana i kopije izmena i dopuna tog ugovora.

Narodna banka Srbije može propisati maksimalne naknade za obavljanje kastodi usluga.

 

Usluge kastodi banke

 

Član 64.

Kastodi banka obavlja sledeće kastodi usluge:

1) otvara i vodi račune hartija od vrednosti koje čine imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda kod Centralnog registra hartija od vrednosti u svoje ime, a za račun članova dobrovoljnog penzijskog fonda (zbirni kastodi račun);

2) otvara novčani račun dobrovoljnog penzijskog fonda, vrši prikupljanje penzijskih doprinosa, vrši prenos novčanih sredstava koja čine imovinu fonda u novčane depozite i vrši isplate akumuliranih sredstava za svakog člana dobrovoljnog penzijskog fonda;

3) obaveštava društvo za upravljanje o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda;

4) izvršava naloge društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i prospektom fonda;

5) kontroliše, potvrđuje i svakodnevno izveštava Narodnu banku Srbije o neto vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i vrednosti investicione jedinice, obračunatih od strane društva za upravljanje i dostavlja joj, na njen zahtev, i druge podatke koji se odnose na imovinu fonda;

6) kontroliše prinos dobrovoljnog penzijskog fonda obračunatog od strane društva za upravljanje;

7) obaveštava Narodnu banku Srbije o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje odmah nakon što uoči takve nepravilnosti;

8) obaveštava društvo za upravljanje o izvršenim nalozima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda;

9) podnosi, u ime fonda, Narodnoj banci Srbije i drugim nadležnim organima, podneske protiv društva za upravljanje, za štetu nanetu fondu;

10) obavlja druge poslove za koje je ovlašćena na osnovu ugovora sa društvom za upravljanje koji su u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Narodna banka Srbije bliže uređuje učestalost, način i standardizovanu formu izveštavanja kastodi banke, kao i način usaglašavanja u slučaju razlika između obračunate neto vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i vrednosti investicione jedinice od strane društva za upravljanje i kastodi banke iz stava 1. tačka 5) ovog člana, odnosno obračunatog prinosa od strane društva za upravljanje i kastodi banke iz stava 1. tačka 6) ovog člana.

 

 

Raskid ugovora sa kastodi bankom

 

Član 65.

Strana koja namerava da raskine ugovor iz člana 63. stav 1. ovog zakona, dužna je da, najmanje 30 dana pre raskida ugovora, o tome obavesti drugu ugovornu stranu.

Ugovor koji se raskida smatra se raskinutim momentom zaključenja ugovora sa novom kastodi bankom.

Kastodi banka obaveštava Narodnu banku Srbije o raskidu ugovora i razlozima za raskid.

Kastodi banka je dužna da, u roku od osam dana od dana raskida ugovora iz stava 2. ovog člana, svu dokumentaciju i arhivu preda novoj kastodi banci, kao i da izvrši prenos svih sredstava fonda na novu kastodi banku.

 

 

Član 66.

U slučaju pokretanja stečajnog postupka nad kastodi bankom društvo za upravljanje je dužno da odmah raskine ugovor i odmah obavesti Narodnu banku Srbije o zaključenom ugovoru sa drugom kastodi bankom.

Kastodi banka je dužna da, u roku od osam dana od dana raskida ugovora iz stava 1. ovog člana, svu dokumentaciju i arhivu preda novoj kastodi banci, kao i da izvrši prenos svih sredstava fonda na novu kastodi banku.

Ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim određuje drugu kastodi banku.

Narodna banka Srbije može predložiti društvu za upravljanje promenu kastodi banke ako su usled njenog poslovanja interesi članova dobrovoljnog penzijskog fonda značajnije ugroženi.

 

 

VII. NADZOR

 

Nadležnost Narodne banke Srbije

 

Član 67.

Narodna banka Srbije vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, donosi podzakonske akte za izvršavanje ovog zakona za koje je ovlašćena i vodi Registar dobrovoljih penzijskih fondova.

 

Nadzor

 

Član 68.

Narodna banka Srbije vrši nadzor:

1) posrednom kontrolom, odnosno prikupljanjem, praćenjem i proveravanjem izveštaja i obaveštenja koji se u skladu sa ovim zakonom dostavljaju Narodnoj banci Srbije;

2) neposrednom kontrolom.

Brisani su st. 2. i 3.

Ako u vršenju svoje funkcije Narodna banka Srbije utvrdi da postoje pravna lica koja obavljaju delatnost društva za upravljanje ili posluju kao dobrovoljni penzijski fondovi, a nemaju dozvolu niti su registrovani na osnovu ovog zakona, može zabraniti njihov rad i preduzeti druge mere, u skladu sa zakonom.

Ovlašćeno lice u Narodnoj banci Srbije može u postupku neposrednog nadzora poslovanja:

1) pregledati opšte akte, poslovne knjige, izvode sa računa i druge dokumente društva za upravljanje i kastodi banke i sačiniti kopije dokumenata;

2) zahtevati informacije o pojedinim pitanjima značajnim za poslovanje društva za upravljanje i kastodi banke.

Pri vršenju nadzora, Narodna banka Srbije ima pravo uvida u poslovne knjige i drugu dokumentaciju pravnih lica koja su povezana lica s društvom za upravljanje nad kojim se vrši nadzor, a može od tih lica zahtevati da joj dostave i druge podatke od značaja za vršenje nadzora.

O izvršenom  nadzoru poslovanja društva za upravljanje sastavlja se zapisnik.

 

Mere nadzora

 

Član 69.

Ako u postupku nadzora nad društvom za upravljanje i kastodi bankom utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti predviđene ovim ili drugim zakonom po kojem je Narodna banka Srbije nadležna da obavlja nadzor ili nepridržavanje pravila o upravljanju rizicima, Narodna banka Srbije preduzima jednu ili više mera, i to:

1) izriče pismenu opomenu;

2) daje nalog za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti;

3) povlači saglasnost na imenovanje člana uprave društva za upravljanje;

4) oduzima dozvolu za rad društvu za upravljanje.

Odluku o merama iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije donosi na osnovu ocene težine utvrđenih nepravilnosti, odnosno stepena ugrožavanja interesa članova dobrovoljnog penzijskog fonda, pri čemu naročito procenjuje:

1) finansijski položaj društva za upravljanje i fonda;

2) stepen izloženosti društva za upravljanje i fonda rizicima;

3) broj utvrđenih nepravilnosti i njihovu međusobnu povezanost;

4) trajanje i učestalost učinjenih nepravilnosti;

5) efekte učinjenih nepravilnosti na interese članova fonda i na društvo za upravljanje;

6) spremnost i sposobnost uprave društva za upravljanje da otkloni utvrđene nepravilnosti;

7) stepen kojim društvo za upravljanje ugrožava nesmetano funkcionisanje sistema dobrovoljnih penzijskih fondova.

Narodna banka Srbije propisuje način vršenja nadzora, postupak izdavanja naloga i preduzimanja mera iz ovog člana, kao i rokove za izvršavanje naloga i trajanje mera.

  

 

Član 69a

Izuzetno od odredaba člana 68. ovog zakona, ako u toku vršenja neposredne kontrole ili na osnovu izveštaja pribavljenih posrednom kontrolom oceni da je društvo za upravljanje učinilo teže nepravilnosti, odnosno da se njegovo finansijsko stanje ili finansijsko stanje dobrovoljnog penzijskog fonda znatno pogoršalo, kao i da postoji ta mogućnost i mogućnost znatnog pogoršanja njihove likvidnosti, odnosno kada proceni da je to neophodno radi zaštite imovine članova dobrovoljnog penzijskog fonda – Narodna banka Srbije rešenjem o privremenoj meri nalaže društvu za upravljanje da preduzme jednu ili više aktivnosti iz člana 70a stav 2. tač. 11) do 15) ovog zakona.

 

Novčana kazna

 

Član 69b

Narodna banka Srbije, nezavisno od druge preduzete mere iz člana 69. stav 1. ovog zakona, društvu za upravljanje, kao i članu uprave društva za upravljanje, može rešenjem izreći novčanu kaznu, koja ne može biti manja od 1‰ ni veća od 5% propisanog novčanog dela osnivačkog kapitala društva za upravljanje, odnosno ne može biti manja od jedne zarade ni veća od zbira 12 zarada koje je član uprave društva za upravljanje primio u periodu od 12 meseci pre dana donošenja ovog rešenja.

Novčana kazna iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na račun Narodne banke Srbije.

Rešenje o izricanju novčane kazne iz stava 1. ovog člana, nakon dostavljanja licu iz tog stava, predstavlja izvršnu ispravu.

 

Pismena opomena

 

Član 70.

Pismena opomena upućuje se društvu za upravljanje zbog manje značajnih nepravilnosti čija je priroda takva da ne utiče bitno i neposredno na poslovanje društva, odnosno fonda kojim upravlja.

Pismena opomena može da sadrži nalog i rok do kojeg je društvo za upravljanje dužno da Narodnu banku Srbije obavesti o aktivnostima koje je preduzelo radi otklanjanja nepravilnosti iz stava 1. ovog člana.

 

Nalog za otklanjanje nepravilnosti

 

Član 70a

Nalog za otklanjanje nepravilnosti upućuje se društvu za upravljanje u čijem su poslovanju nadzorom utvrđene značajne nepravilnosti, odnosno nepridržavanje pravila o upravljanju rizicima.

Nalogom iz stava 1. ovog člana, koji se izriče rešenjem, Narodna banka Srbije društvu za upravljanje nalaže da u određenom roku sprovede jednu ili više aktivnosti, i to da:

1) svoje poslovanje uskladi s propisima;

2) unapredi sistem upravljanja rizicima, odnosno sistem unutrašnjih kontrola;

3) ulaganje imovine dobrovoljnog penzijskog fonda uskladi s propisima i svojim internim aktima;

4) unapredi svoju organizacionu i tehničku osposobljenost;

5) obustavi raspodelu dobiti, smanjenje kapitala ili isplatu dividendi pojedinim ili svim akcionarima;

6) obustavi zaključenje poslova s pojedinim akcionarima, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, povezanim licima ili drugim pravnim licima;

7) objavi podatke iz svog poslovanja ili članove fonda informiše o ovim podacima ako je to u njihovom interesu;

8) strukturu povezanih lica učini transparentnom;

9) angažuje drugog eksternog revizora;

10) predlaže novog člana uprave;

11) bez prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije ne upravlja imovinom dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno da ne raspolaže svojom imovinom;

12) privremeno obustavi zaključenje novih ugovora o članstvu, odnosno o penzijskom planu;

13) privremeno obustavi naplatu naknada;

14) obustavi sprovođenje odluke uprave i skupštine društva za upravljanje bez saglasnosti Narodne banke Srbije;

15) obustavi prijem novih uplata po osnovu već zaključenih ugovora;

16) preduzme, odnosno obustavi druge aktivnosti u skladu s propisom Narodne banke Srbije kojim se određuju aktivnosti koje društvo za upravljanje treba da sprovede za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Nalogom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se i rokovi u kojima će društvo za upravljanje otkloniti utvrđene nepravilnosti i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije, a može se utvrditi i način otklanjanja tih nepravilnosti.

 

Oduzimanje dozvole za rad društvu za upravljanje

 

Član 71.

Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju dozvole za rad društvu za upravljanje ako:

1) društvo ne obavlja upravljanje fondom duže od šest meseci;

2) je dozvola za rad društvu data na osnovu neistinitih ili netačnih podataka;

3) društvo prestane da ispunjava uslove propisane za dobijanje dozvole za rad;

4) društvo iz neopravdanih razloga ne zaključi ugovor sa kastodi bankom u roku iz člana 63. stav 1. ovog zakona;

5) društvo izvrši težu povredu odredaba ovog zakona i odredaba zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti;

6) brisana je

7) brisana je

Narodna banka Srbije može doneti rešenje iz stava 1. ovog člana:

1) ako utvrdi nezakonitosti, nepravilnosti ili nepridržavanje pravila o upravljanju rizicima u poslovanju društva za upravljanje, a dalje obavljanje njegove delatnosti bi ugrozilo interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda;

2) ako društvo za upravljanje u utvrđenom roku ne izvrši nalog iz člana 69. stav 1. tačka 2) ovog zakona, odnosno ne otkloni razlog za preduzimanje tog naloga, a neotklanjanje nepravilnosti bi moglo teže ugroziti interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda;

3) ako društvo za upravljanje ne izvršava obaveze propisane odredbama zakona kojim se uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Donošenjem rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana prestaju da važe sve izdate dozvole za upravljanje doborovoljnim penzijskim fondovima.

Brisani su raniji st. 3. i 4. 

Član 71a

Narodna banka Srbije rešenjem odlučuje o izdavanju, odnosno oduzimanju dozvole, izdavanju, odnosno oduzimanju saglasnosti, o merama koje se izriču u postupku vršenja nadzora i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se u pismenom obliku.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. 

 

VIII. KAZNENE ODREDBE

 

  1. Krivična dela

 

Oglašavanje prospekta sa neistinitim podacima

 

Član 72.

Ko, u nameri obmanjivanja javnosti, u prospektu dobrovoljnog penzijskog fonda, skraćenom prospektu, godišnjem i polugodišnjem izveštaju, objavi neistinite podatke o pravnom i finansijskom položaju fonda ili njegovim poslovnim mogućnostima i druge neistinite činjenice koje su relevantne za donošenje investicione odluke, ili ne objavi potpune podatke o tim činjenicama – kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

Ko, u nameri obmanjivanja javnosti, ne objavi dopunu prospekta ili izveštaj o bitnim događajima koji mogu bitnije uticati na odluku o učlanjenju, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

 

Nedozvoljeno obavljanje delatnosti društva za upravljanje i nedozvoljeno poslovanje

 

 

Član 72a

Odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja delatnost društva za upravljanje ili posluje kao dobrovoljni penzijski fond, a nema dozvolu za rad, niti je registrovano na osnovu zakona, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

 

 

  1. Privredni prestupi društva za upravljanje i drugih pravnih lica

 

Član 73.

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup društvo za upravljanje, odnosno drugo pravno lice ako:

1) u pravnom prometu koristi naziv „društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom” ili drugi sličan naziv, a nije dobilo dozvolu za rad društva za upravljanje (član 6. ovog zakona);

2) ne pribavi saglasnost Narodne banke Srbije za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje (član 14. stav 1. ovog zakona);

3) ne razreši dužnosti člana uprave iako je znalo ili moralo znati da je to lice prestalo da ispunjava uslove iz člana 15. ovog zakona;

4) izvrši spajanje uz pripajanje bez dozvole Narodne banke Srbije (član 20. stav 2. ovog zakona);

5) naknade obračuna suprotno članu 23. ovog zakona i na taj način teže ugrozi interese članova dobrovoljnog penzijskog fonda;

6) dokumentaciju i podatke ne čuva na propisani način (član 27. stav 7. ovog zakona);

7) imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda uloži suprotno odredbama čl. 31, 32. i 33. ovog zakona i na taj način teže ugrozi interese članova fonda;

8) naziv „dobrovoljni penzijski fond” ili pojam izveden iz tog pojma koristi suprotno članu 35. ovog zakona;

9) započne da upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom pre nego što mu Narodna banka Srbije izda dozvolu za upravljanje fondom (član 36. stav 1. ovog zakona);

10) Narodnoj banci Srbije onemogući nadzor nad zakonitošću poslovanja društva za upravljanje i dobrovoljnog penzijskog fonda (član 68. ovog zakona).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice društva za upravljanje, odnosno drugog pravnog lica novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

 

 

2a Prekršaji pravnog lica – društva za upravljanje

 

Član 73a

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1) finansijske izveštaje ne sastavlja i ne dostavlja u skladu sa članom 27. st. 1. i 6. ovog zakona;

2) u predviđenom roku ne dostavi prospekt, odnosno skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda radi davanja saglasnosti Narodne banke Srbije (član 38. st. 5. do 7. ovog zakona);

3) sredstva ne prenese u skladu sa članom 44. stav 2. i članom 45. ovog zakona;

4) nudi povlastice suprotno članu 49. ovog zakona;

5) objavi oglas, odnosno javni poziv ili daje informacije suprotno članu 50. st. 1, 2, 5. i 6. ovog zakona;

6) angažuje fizička lica bez dozvole Narodne banke Srbije (član 51. stav 3. ovog zakona);

7) članovima dobrovoljnog penzijskog fonda ne dostavi obaveštenja u skladu sa članom 52. ovog zakona;

8) ne izvršava ugovor u vezi sa povlačenjem akumuliranih sredstava programiranim isplatama i raspolaganjem tim sredstvima (član 62. st. 3. i 4. ovog zakona);

9) ugovor o članstvu, odnosno ugovor o penzijskom planu zaključi pre zaključenja ugovora s kastodi bankom o vođenju računa dobrovoljnog penzijskog fonda iz člana 63. stav 1. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice društva za upravljanje novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara.

  

 

 

 

 

  1. Prekršaji pravnog lica – kastodi banke

 

Član 74.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj kastodi banka ako:

1) ne obaveštava društvo za upravljanje o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda (član 64. stav 1. tačka 3) ovog zakona);

2) ne izvršava naloge društva za upravljanje koji su u skladu sa zakonom i prospektom fonda, odnosno izvršava naloge društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine suprotno zakonu i prospektu fonda (član 64. stav 1. tačka 4) ovog zakona);

3) ne kontroliše, ne potvrđuje i svakodnevno ne izveštava Narodnu banku Srbije o obračunatoj neto vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i vrednosti investicionih jedinica (član 64. stav 1. tačka 5) ovog zakona);

4) ne kontroliše prinos dobrovoljnog penzijskog fonda (član 64. stav 1. tačka 6) ovog zakona);

5) ne obaveštava Narodnu banku Srbije o uočenim nepravilnostima o poslovanju društva za upravljanje odmah nakon što uoči takve nepravilnosti (član 64. stav 1. tačka 7) ovog zakona);

6) ne podnosi, u ime fonda, Narodnoj banci Srbije i drugim nadležnim organima podneske protiv društva za upravljanje, za štetu nanetu fondu (član 64. stav 1. tačka 9) ovog zakona);

7) ne obavesti Narodnu banku Srbije o raskidu ugovora i razlozima za raskid ugovora (član 65. stav 3. ovog zakona).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice kastodi banke novčanom kaznom od od 10.000 do 150.000 dinara.

 

 

  1. Prekršaji organizatora penzijskog plana

 

 

Član 75.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice organizator penzijskog plana ako zaposlenima ne obezbedi ravnopravne uslove za članstvo u penzijskom planu u skladu sa odredbom člana 61. stav 1. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice organizator penzijskog plana – preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice kod organizatora penzijskog plana novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara.

 

  1. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 76.

Društva za osiguranje koja imaju dozvolu za obavljanje poslova dobrovoljnog penzijskog osiguranja na osnovu zakona kojim se uređuje osiguranje (u daljem tekstu: društva za dobrovoljno penzijsko osiguranje) dužna su da svoju organizaciju i poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona do 31. decembra 2006. godine.

Usklađivanje poslovanja znači da društva za dobrovoljno penzijsko osiguranje mogu da:

1) se preregistruju u društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i organizuje dobrovoljni penzijski fond na koji će preneti sredstva od dotadašnjeg poslovanja prikupljena po osnovu dobrovoljnog penzijskog osiguranja;

2) osnuju društva za upravljanje koja će organizovati dobrovoljni penzijski fond i na taj fond preneti sredstva prikupljena po osnovu dobrovoljnog penzijskog osiguranja;

3) prenesu sredstva prikupljena po osnovu dobrovoljnog penzijskog osiguranja dobrovoljnom penzijskom fondu.

Društva za dobrovoljno penzijsko osiguranje mogu, od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. marta 2006. godine, nastaviti da zaključuju ugovore dobrovoljnog penzijskog osiguranja zasnovane na načelu akumulacije sredstava.

Društva za dobrovoljno penzijsko osiguranje od 1. aprila 2006. godine ne mogu zaključivati ugovore dobrovoljnog penzijskog osiguranja zasnovane na načelu akumulacije sredstava.

Društva za dobrovoljno penzijsko osiguranje, od 1. aprila 2006. godine do donošenja zakona kojim će se urediti dobrovoljno penzijsko osiguranje, mogu isključivo obavljati poslove ugovaranja različitih vrsta anuiteta i zaključivati ugovore kojim se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti.

Društva za dobrovoljno penzijsko osiguranje obavestiće do 1. jula 2006. godine korisnike svojih usluga o izabranom načinu usklađivanja poslovanja.

Korisnici usluga iz stava 6. ovog člana koji nisu saglasni sa načinom usklađivanja poslovanja društva za dobrovoljno penzijsko osiguranje mogu zahtevati raskid ugovora i povraćaj sredstava pod uslovima pod kojima je ugovor zaključen.

Narodna banka Srbije će doneti propis kojim će se urediti metodologija usklađivanja poslovanja društava za dobrovoljno penzijsko osiguranje sa ovim zakonom.

 

Član 77.

Anuiteti iz člana 76. stav 5. ovog zakona mogu biti:

1) doživotni anuitet, koji predstavlja periodične isplate do smrti imaoca anuiteta;

2) vremenski određen anuitet, koji predstavlja periodične isplate u određenom vremenskom roku;

3) zajednički anuitet, koji predstavlja periodične isplate koje se posle smrti imaoca anuiteta protežu do smrti drugog naznačenog lica, odnosno zakonskog naslednika.

Modaliteti periodičnih isplata, rokovi od kojih počinju ili se završavaju isplate i slično određuju se ugovorom.

 

Član 78.

Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se do 31. marta 2006. godine.

 

Član 79.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. aprila 2006. godine, osim odredbe člana 76. stav 3, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

 

ODREDBE KOJE NISU UNETE U PREČIŠĆEN TEKST ZAKONA

 

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima: “Službeni glasnik RS”, broj 31/2011-146)

 

Član 60.

Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom kojima je Narodna banka Srbije, do dana stupanja na snagu ovog zakona, izdala dozvole za rad i za upravljanje fondom, nastavljaju da rade na osnovu tih dozvola.

Postupci koji su započeti prema odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05) i propisa donetih na osnovu tog zakona, a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05) i propisa donetih na osnovu njega.

Postupak za privredni prestup započet do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona, ako je to povoljnije za učinioca.

Lica koja imaju zaključene ugovore o članstvu, odnosno lica za koja su zaključeni ugovori o penzijskom planu do dana stupanja na snagu ovog zakona stiču pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima sa navršene 53 godine života i mogu povući jednokratnom isplatom do 100% akumuliranih sredstava.

 

 

Član 61.

Ministarstvo nadležno za poslove rada i penzijskog osiguranja uskladiće svoje podzakonske akte sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Član 62.

Narodna banka Srbije će svoje podzakonske akte doneti i uskladiti sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Do početka primene akta Narodne banke Srbije iz člana 17. ovog zakona naknada za usluge društva za upravljanje naplaćuje se:

1) prilikom uplate penzijskih doprinosa po stopi od najviše 3% vrednosti izvršenih uplata;

2) za upravljanje fondom po stopi od najviše 2% godišnje od vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda.

Narodna banka Srbije doneće akt iz člana 17. ovog zakona odmah po ispunjenju uslova iz tog člana u pogledu ukupne neto vrednosti imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova u odnosu na poslednji objavljeni podatak o procenjenoj vrednosti bruto društvenog proizvoda.

 

Član 63.

Do stupanja na snagu propisa iz čl. 61. i 62. ovog zakona primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

 

Član 64.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.