Konvencija MOR-a br. 88 – O službi za posredovanje rada

Svaki član Međunarodne organizacije rada za koga je ova Konvencija na snazi treba da održava ili da se brine o održavanju javne i besplatne službe posredovanja rada.
Osnovni zadatak službe za posredovanje rada treba da bude da se ostvari, u saradnji, ako je to potrebno, sa drugim zainteresovanim javnim i privatnim ustanovama, najbolja moguća organizacija za posredovanje rada, kao sastavni deo nacionalnog programa koji ide za tim da obezbedi i održava puno zaposlenje i da razvije i koristi sredstva proizvodnje.