Конвенција МОР-а бр. 89 – О ноћном раду жена (ревидирана 1948.)

Општа конференција Међународне организације рада, Сазвана у Сан Франциску од стране Административног савета Међународног бироа рада, саставши се 17. јуна 1948. на свом тридесет и првом заседању, Пошто је одлучила …

Конвенција МОР-а бр. 87 – О синдикалним слободанама и заштити синдикалних права

Радници и послодавци, без икаквих изузетака, имају право без претходног одобрења, да образују организације по своме избору, као и да приступају овим организацијама, под искључивим условом да се придржавају статута ових последњих.
Радничке и послодавачке организације имају право на доношење својих статута и административних правила, слободних избора својих представника, организовање свога управљања и делатности и формулисања свога акционог програма.
Јавне власти морају се уздржавати сваке интервенције такве природе која би имала за циљ ограничење овога права или ометање законског извршења.