Практикум за радно и социјално право

Praktikum za radno pravo

У условима промењених друштвених, економских и тржишних околности, мењају се и рад и радни односи. Ове промене су интезивне и темељне и захтевају детаљну анализу и мултидисциплинарно проучавање.

Не тако давно из самуправног социјализма почела је транзиција нашег друштва и радних односа ка капитализму. Транзиција траје дуго и са собом је носила и носи мноштво негативних последица, које у највећој мери погађају запослене.

Тржиште рада, данас је јако нестабилно и додатно угрожено појавом економске кризе, која је код нас додатно уздрмала и угрозила положај запослених и њихова права.

Сви претходно наведени разлози за последицу су имали то да је данас тешко разумети и примењивати правне норме које за материју имају, посредно или непосредно, радне односе.

Овај практикум је мали допринос аутора свеобухватном разумевању материје радног и социјалног права. Представља иновирану верзију вишеструко награђеног Практикума за Радно право из 2003. године аутора проф. др Радоја Брковића и доц. др Бојана Урдаревића. Круг аутора овог практикума проширен је са колегом Антић Александром који изводи вежбе на предмету Радно и социјално право на Правном факултету у Крагујевцу.

Практикум је првенствено намењен студентима, као допунска литература за припремање испита и материјал који ће им олакшати усвајање нових и проширење постојећих знања из радног и социјалног права на предавањима и вежбама. Рађен је у складу са наставним плановима и програмима правних факултета у Србији за предмете радно и социјално право.

Сматрамо да материја садржана у практикуму може бити од изузетног значаја  и за лица која се баве практичном применом материје радног и социјалног права у привредном и ванпривредном сектору, али и сваком запосленом лицу које жели да се упозна са својим радноправним положајем.

Материја практикума је подељена у више целина које прате поделу материје Закона о раду. На крају практикума налази се део посвећен основама социјалног осигурања. Приликом разраде појединих института, а с обзиром на обимност материје, навођена је релавантна литература домаћих аутора која читаоцима може да омогући да сазнају више о питањима која их интересују.

Свака целина практикума систематизована је у више делова. Први део сваке целине практикума посвећен је теоријској и позитивноправној анализи конкретног института. У другом делу налази се судска пракса од значаја за конкретан институт, у трећем мишљења надлежних органа, четврти садржи моделе аката, а пети питања и задатке који служе за индивидуалну или групну проверу усвојеног знања из конкретне целине.

Посебну захвалност дугујемо колегама и рецензентима, проф. др Предрагу Јовановићу, проф. др Сенаду Јашаревићу и Предрагу Трифуновићу, судији Врховног касационог суда, као и издавачу, Правном факултету Универзитета у Крагујевцу на обављивању овог практикума. 

Надамо се да ће рад који је уложен при изради овог практикума, помоћи у савладавању и разумевању материје радног и социјалног права његовим читаоцима.

Аутори,

Радоје Брковић, Бојан Урдаревић, Александар Антић

Recenzija