Одржано XXIV Саветовање Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, од 14. – 17. септембра 2022. године на Златибору

Закључци и препоруке  

У светлу генералне теме Саветовања – „Радно право на раскршћу“, приликом затварања Саветовања, утврђени су следећи закључци и препоруке (актуелни „путокази“ даљег кретања радног законодавства у правцима који су од великог значаја не само за радно право већ и шире друштвене интересе):

  1. Са обзиром на чињеницу да су још увек актуелни проблеми изазвани пандемијом узрокованом вирусом COVID-19, закључак је да је један од  крупнијих и даље присутних проблема радно-правне природе везан за питање рада код куће и рада на даљину. Стога, препорука је да се ово питање детаљније уреди будућим радним законодавством. Постојећа решења у Закону о раду су оскудна, што ствара правну несигурност и конфузију код запослених и послодаваца (проблем усклађивања породичних и пословних обавеза; заштита приватности радника код куће или на даљину; проблеми у вези заштите здравља и безбедности при раду ван просторија послодавца; да ли се може инфекција на послу COVID-19 вирусом сматрати болешћу или повредом на раду; проблем разликовања или „позитивне дискриминације“ вакцинисаних радника у односу на невакцинисане и питање трошкова у вези тестова на COVID-19, при чему се прави разлика између радника  који могу да сносе трошкове тестирања и оних који то не могу; итд. Са тим у вези, начелну доградњу нашег радног законодавства треба базирати на Конвенцији МОР-а бр.177 о раду код куће из 1996. године, Оквирном споразуму о раду на даљину, који су сачинили европски социјални партнери 2002. године, Директиви ЕУ 2019/1152 о транспарентним и предвидљивим условима рада; Директиви ЕУ 1991/533 о обавезама послодавца у вези обавештавања радника код промена уговора о раду; као и на добрим примерима из упоредне праксе (неколико реферата је посвећено овим проблемима, како на прошлом XXIII, тако и на овом XXIV Саветовању). У сваком случају, и рад ван просторија послодавца карактерише добровољност и код његовог организовања и код његовог престанка која се мора манифестовати како код закључивања или отказивања уговора о раду тако и код његовог „анексирања“, али никако се противљење радника у вези са наведеним не може узети као оправдани разлог за престанак његовог радног односа.
  2. Потврдило се да је значајна и ургентна потреба „поливалентног“ правног регулисања (не само радно-правног, већ и пореско-правног, социјално-правног) положаја фриленсера, односно „платформских“ радника. У том смислу, изостају конкретни извори права којима се уређује радно-правни положај платформских радника, те отуда ни судска пракса по том питању нема јединствени одговор. Притом, кључно питање јесте – да ли платформски радник има статус запосленог или самозапосленог лица ? Полазни критеријум за давање одговора треба бити везан за степен контролних овлашћења и надређености (субординације)  коју платформа има према ангажованом раднику. Код статуса запосленог карактеристична је његова подређеност (субординираност) нормативним, управљачким и дисциплинским овлашћењима послодавца.
  3. Такође, закључено је да ван домашаја радно-правних регула остаје и питање радног ангажовања деце (лица испод 15 година живота, или лица која су још у процесу обавезног школовања сходно прописима из области образовања). Чињеница је да и у нашој пракси наведена лица бивају радно ангажована на одређеним пословима у области културе, спорта, оглашавања (рекламирања), самосталних делатности, пољопривреде, па чак и од стране појединих послодаваца у области грађевинарства, сезонских делатности итд. Ова лица, пошто нису покривена никаквим радно-правним режимом, раде, заправо „на црно“ и нису правно препознатљива и видљива, што отвара широко врата злоупотребама и експлоатацији њиховог рада. Све то драстично угрожава најбоље интересе детета, родитеља и друштва у целини. Питање треба начелно регулисати законским актима, а детаљније подзаконским актима. Законским актима предвидети могућност дечијег рада ван радног односа (јер Устав забрањује запошљавање деце млађе од 15 година), а подзаконским актима прецизније разрадити ту могућност у смислу делатности и послова на којима могу радити, општих и посебних услова под којима могу радити, права и обавеза које имају „послодавци“ и радно ангажована деца, итд. Полазна правна платформа треба да буде Конвенција МОР-а бр.138 о минималним годинама старости за заснивање радног односа, са одговарајућом препоруком, Конвенција бр.182 о најгорим облицима дечијег рада, са одговарајућом препоруком, Директива ЕУ 94/33 о заштити младих на раду, те материјал у оквиру Пројекта МАП-16 – „Мерење, дизање свести и политика укључивања како би се убрзале радње против дечијег рада и принудног рада“, који је рађен под окриљем МОР-а и посредством Канцеларије МОР-а у Србији (2019.-2021.) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
  4. Скреће се пажња на „проблем управљања отпадом“ и рада „на зеленим пословима“, гледано из угла како индивидуалних права оних који раде на тим пословима ( безбедност и заштита здравља на раду; радно време, одмори итд.), тако и из угла њихових колективних права (посебно права на синдикално организовање и деловање тих радника и права на колективно преговарање и аутономно регулисање њиховог положаја на раду и у вези са радом), али гледано и из угла општих друштвених интереса – заштита животне средине и људских права на живот у здравој и заштићеној средини. Ту лежи велики маневарски простор за правну доградњу наших прописа у духу међународног и упоредног права. Наиме, специфичне околности рада у области „управљања отпадом“ захтевају примену одговарајућих директива ЕУ (посебно Директиве 2008/98 ЕЗ – која успоставља хијерархију метода у управљању отпадом, од превенције настанка отпада, преко рециклаже до контролисаног спаљивања као енергента, а последња опција јесте одлагања на депоније) Међутим, то није довољно. Ради обезбеђивања достојанственог рада на оваквим пословима, неопходно је унапредити наше правне оквире и праксу за синдикално организовање и колективно преговарање у овој области (што код нас изостаје), дакле, афирмисати социјални дијалог социјалних партнера као главних актера регулисања поменуте материје. На крају, обезбедити и правно-техничке, организационе и друге инструменте за одговарајуће раздвајање отпада на извору његовог настајања, што је предуслов за усмеравање отпада ка рециклажи и другим врстама третмана, уместо досадашњег претежног одлагања на депонијама – које повратно даље узрокују загађивање животне и радне средине. Уместо прикупљања и депоновања отпада – треба ићи на раздвајање, одабир и рециклажу, што ће довести и до промена у организацији рада и економији рада (прелазак са „линеарне“ на „циркуларну“ економију). „Циркуларна“ економија посебно добија на значају у условима енергетске кризе (отпад није само секундарна сировина, већ може бити и извор енергије под уређеним и контролисаним условима (спалионице отпада итд.). Притом, посебно треба регулисати и нека организационо-техничка питања управљања отпадом: управљање од стране „јавног сектора“, или „приватног сектора; или у оквиру „јавно-приватне кооперације“).
  5. Поново упућујемо апел да треба интензивније радити на уједначавању судске праксе у вези радних спорова, односно спорова из радног односа, јер ова судска пракса је од пресудног значаја за укупну правну сигурност као темељни принцип права.
  6. Такође, понављамо апел за установљавање специјализованих радних судова, јер ће допринети специјализацији радног судовања и растерећењу судова опште надлежности, што може обезбедити ажурније и квалитетније решавање радних спорова.