Конвенција МОР-а бр. 92 – О смештају посаде (ревидирана 1949.)

Општа конференција Међународне организације рада,

коју је сазвао, у Женеви, Административни савет Међународног бироа рада, где се и састао у своје тридесет друго заседање 8. јуна 1949. године,

пошто је одлучила да усвоји јасне препоруке о делимичној ревизији Конвенције о смештају посаде из 1946. године, коју је Конференција усвојила на свом Двадесет осмом заседању, питање које чини дванаесту тачку дневног реда Заседања,

сматрајући да ти предлози треба да добију облик међународне конвенције,

усваја данас, 18.06.1949. године нижу конвенцију која ће бити названа Конвенција о смештају посаде (ревидирана) из 1949. године.

Део I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 1. Ова конвенција примењује се на сваки поморски брод механичког погона, државне или приватне својине који у комерцијалне сврхе служи транспорту робе или путника и који је регистрован на територији за коју је ова конвенција на снази.
 2. Националним законодавством ће се одредити кад ће се брод сматрати као поморски брод у смислу ове конвенције.
 3. Ова конвенција се не примењује:

а) на бродове чија је носивост мања од 500 тона;

б) на бродове чији је главни начин погона једро, али који су снабдевени и помоћном машином;

ц) на бродове за риболов, лов на китове или сличне послове;

д) на реморкере.

 1. Ипак, ова конвенција ће се примењивати уколико је то разумно и изводљиво:

а) на бродове од 200 до 500 тона;

б) на смештај лица запослених на нормалним пословима бродова за лов на китове или сличне послове.

 1. Осим тога, може се одступити у погледу ма ког брода од пуне примене ма које одредбе дела ИИИ ове конвенције ако, после саветовања организација бродовласника и/или бродовласника и организација признатих бона фиде помораца, надлежна власт сматра да ће модалитет одступања донети корист, која ће имати за циљ утврђивање услова који, у целини, неће бити мање повољни од оних који произлазе из пуног примењивања Конвенције. Држава чланица саопштиће детаље о свим одступањима ове врсте генералном директору Међународног бироа рада који ће о томе обавестити чланице Међународне организације рада.

Члан 2.

У вези са применом ове конвенције:

а) израз “брод” означава сваки брод на који се примењује Конвенција;

б) израз “тона” значи – бруто тона носивости;

ц) израз “путнички брод” значи – сваки брод за који важи било уверење о обезбеђењу издато сагласно одредбама на снази Међународне конвенције за очување људских живота на мору, било уверење за транспорт путника;

д) израз “официр” означава свако лице изузимајући заповедника брода, које има ранг официра према националном законодавству или, у недостатку таквог законодавства, према колективним уговорима или према обичају;

е) израз “ниже особље” подразумева сваког другог члана посаде осим официра;

ф) израз “члан особља маистранце” означава сваког члана нижег особља који врши функцију надзорника или има неку специјалну одговорност и који се сматра као такав на основу националног законодавства, или, у недостатку таквог законодавства, на основу колективних уговора или обичаја;

г) израз “смештај посаде” означава места за спавање, трпезарије, санитарне инсталације, амбуланте и места за забаву која су предвиђена за посаду;

х) израз “прописан” значи прописан од стране националног законодавства или надлежне власти;

и) израз “одобрен” значи одобрен од надлежне власти;

ј) израз “ново регистровање” означава нову регистрацију приликом истовремене промене заставе и власништва брода.

Члан 3.

 1. Свака држава чланица за коју је ова конвенција на снази обавезује се да одржава на снази законодавство које може да обезбеди примену одредаба садржаних у деловима ИИ, ИИИ и ИВ ове конвенције.
 2. Ово законодавство ће:

а) обавезати надлежну власт да саопшти свима заинтересованима одредбе које буду донете;

б) одредити лица која ће бити задужена за њихову примену;

ц) прописати одговарајуће санкције за сваки прекршај;

д) предвидети установљење и одржавање система инспекције који ће обезбедити поштовање донетих одредаба;

е) обавезати надлежну власт да консултује организације бродовласника и/или бродовласника и признатих организација бона фиде помораца у циљу израде правилника и сарадње до највеће мере заинтересованих страна у вези са примењивањем тих правилника.

Део II

УСТАНОВЉЕЊЕ ПЛАНОВА И КОНТРОЛА СМЕШТАЈА ПОСАДЕ

Члан 4.

 1. Пре него што почне изградња неког брода, његов план у коме ће бити, по прописаној скали, назначени место и општи распоред смештаја посаде, биће поднет на одобрење надлежној власти.
 2. Пре него што почне грађење простора за смештај посаде или ако на броду постојећи смештај за особље не буде измењен или преправљен, детаљан план овог смештаја, пропраћен свим корисним обавештењима, биће поднет на одобрење надлежној власти; овим планом ће се назначити, по прописаној скали и у прописаним детаљима, намена сваке просторије, распоред намештаја и остале инсталације, врсте и место уређаја за проветравање, осветљење и грејање, као и санитарни уређаји. Ипак, у случају хитности или у случају измена или привремених преправки које се врше ван регистроване земље биће довољно, за примену овог члана, да се планови доцније поднесу на одобрење надлежној власти.

Члан 5.

Надлежна власт вршиће преглед сваког брода и увериће се да ли је смештај посаде саобразан потребним условима које захтевају закони и правилници ако:

а) се изврши прво или ново регистровање,

б) простор за смештај посаде буде знатно измењен или преправљен,

ц) се било нека организација помораца призната бона фиде, која представља целу или део посаде, било један број или прописани процент чланова посаде у прописаној форми и благовремено, да би се избегло свако закашњење брода, жали надлежној власти, да простор за смештај посаде не одговара одредбама Конвенције.

Део III

ПРОПИСИ У ВЕЗИ СА СМЕШТАЈЕМ ПОСАДЕ

Члан 6.

 1. Место, приступ, конструкција и распоред простора за смештај посаде у односу на остале делове брода треба да буду такви да омогуће довољно безбедности, заштиту против невремена и мора, као и изолацију против топлоте, хладноће, велике ларме и мириса или испаравања која долазе из других делова брода.
 2. Биће забрањен сваки директан отвор који би везивао места за спавање са одељењима намењеним товару, одељењима за машине и ложење, кухињама, одељењима где се чувају апарати за осветљење, магацинима са бојом, магацинима на палуби, машинама и осталим општим магацинима, сушионицама, просторијама одређеним за заједничко одржавање чистоће или WЦ-ом. Делови преграда који одвајају ове просторије од места за спавање, као и спољне преграде истих, биће прописно саграђене од челика или било ког другог одобреног материјала и биће непропустљиви у односу на воду и гасове.
 3. Спољни зидови спаваоница и трпезарија биће прописно изоловани. Машински простор, као и преграде које одвајају кухиње или остале просторије које зраче топлоту биће прописно изоловане кад год би топлота могла да смета уређајима и бродским ходницима. Исто тако, учиниће се све што је потребно ради остварења заштите против топлоте коју испуштају канали за пару и топлу воду.
 4. Унутрашње преграде биће саграђене од одобреног материјала у коме се не може размножавати гамад.
 5. Места за спавање, трпезарије, сале за одмор и пролази унутар простора за смештај посаде биће пристојно изоловани тако да се избегне свака кондензација или свака сувишна топлота.
 6. Главне цеви за пару, чекрци и остали слични помоћни апарати не треба да пролазе кроз просторије за смештај посаде нити, кад год је то технички могуће, кроз ходнике који воде у те просторије. Ако, у овом последњем случају, није тако урађено, ове цеви би требало да буду ограђене и да не пропуштају топлоту.
 7. Унутрашње преграде биће начињене од материјала чија површина може лако да се одржава у чистом стању. Биће забрањено патосање са укивањем или сваки други начин који би омогућавао размножавање гамади.
 8. Надлежна власт ће одлучити у којој ће се мери предвидети уређаји за спречавање пожара или за успоравање његовог ширења приликом изградње просторија за смештај посаде.
 9. Зидови и таванице спаваоница и трпезарија треба да буду такви да се могу лако одржавати у чистом стању и треба, уколико су обојени, да то буде светлом бојом; биће забрањено мешање лепка са кречом.
 10. Бојадисање унутрашњих зидова поновно ће се вршити кад се за то укаже потреба.
 11. Материјали и начин конструисања материјала за облагање палуба у свим просторијама намењеним за смештај посаде треба да буду одобрени. Овај материјал за облагање треба да буде непромочив и да се лако одржава у чистом стању.
 12. Ако су облоге палубе од састављених делова, састављање са зидом биће заокругљено тако да се избегну пукотине.
 13. Биће предвиђено и довољно уређаја за отицање воде.

Члан 7.

 1. Спаваонице и трпезарије биће довољно проветраване.
 2. Систем проветравања регулисаће се тако да одржава ваздух у задовољавајућим условима и да обезбеђује довољну циркулацију по сваком времену и у свим климама.
 3. Сваки брод који је одређен за сталну пловидбу у тропским пределима или Персијском заливу биће истовремено снабдевен механичким средствима за проветравање и електричним вентилаторима, с тим да се употреби једно од тих средстава тамо где оно може обезбедити задовољавајуће проветравање.
 4. Сваки брод за пловидбу ван тропских предела биће снабдевен било механичким системом проветравања било електричним вентилаторима. Надлежна власт може од ове обавезе ослободити сваки брод који обично плови у хладним морима северне и јужне хемисфере.
 5. Погонска снага потребна за функционисање система проветравања, предвиђених у чл. 3. и 4 , треба да буде на располагању уколико је то изводљиво за све време док посада станује на броду или ради на њему и ако то захтевају околности.

Члан 8.

 1. Осим на бродовима намењеним за путовања по тропским пределима или Персијском заливу, биће предвиђена одговарајућа инсталација за грејање просторије за смештај посаде.
 2. Инсталација за грејање треба да функционише, кад је то могуће, док посада живи и ради на броду ако то захтевају околности.
 3. На сваком броду где треба да постоје инсталације за грејање оне ће бити на пару, топлу воду, топао ваздух или електричну струју.
 4. На сваком броду где је грејање обезбеђено пећима, учиниће се све што је потребно да оне буду или довољно велике или погодно постављене и заклоњене, или да не кваре ваздух.
 5. Инсталације за грејање треба да одржавају у просторијама за смештај посаде температуру која одговара нормалним условима времена и климе на које брод наилази у току пловидбе. Надлежна власт треба да пропише услове које треба испунити.
 6. Радијатори и остали апарати за грејање биће постављени тако да се избегне ризик од пожара и да не представљају извор опасности или неудобности за оне који су у тим просторијама смештени. Ако буде потребно, биће снабдевени заштитним заклоном.

Члан 9.

 1. Под резервом посебних одступања која се могу одобрити за путничке бродове, спаваонице и трпезарије ће бити осветљене природном светлошћу и биће, осим тога, снабдевене и одговарајућим инсталацијама за вештачко осветљење.
 2. Све просторије намењене посади треба да буду довољно осветљене. Природна светлост у просторијама за смештај посаде треба да обезбеди сваком лицу нормалног вида да може у сваком делу просторије кроз који се пролази да чита, по светлом времену и у току дана, обичне одштампане новине. Ако је немогуће обезбедити довољну природну светлост поставиће се систем вештачког осветљења исте јачине.
 3. Сваки брод ће бити снабдевен инсталацијом која ће омогућити електрично осветљење стамбених просторија посаде. Уколико не постоје на броду два независна извора производње електричне струје, биће предвиђен допунски систем помоћног осветљења лампама или апаратима за осветљавање одговарајућег типа.
 4. Вештачка светлост биће тако постављена да је лица која се налазе у просторији могу користити до максимума.
 5. У спаваоницама свако лежиште биће код узглавља снабдевено електричном лампом.

Члан 10.

 1. Спаваоница ће бити смештена изнад линије максималног оптерећења у средини или на задњем делу брода.
 2. У изузетним случајевима, надлежна власт може дозволити постављање спаваоница на прамцу брода, али ни у ком случају изван колизионе преграде – ако ниједно друго место не би било повољно или практично због типа брода, његових димензија или службе за коју је одређен.
 3. Уз резерву да су предузете задовољавајуће мере за осветљење и проветравање, надлежна власт може да дозволи путничким бродовима да поставе спаваонице испод линије оптерећења, али ни у ком случају одмах испод службених ходника.
 4. Површина лежишта по особи намењена нижим особама може бити мања од:

а) 1,85 м2 (или 20 квадратних стопа) – на бродовима чија је носивост мања од 800 тона;

б) 2,35 м2 (или 25 квадратних стопа) – на бродовима чија је носивост 800 тона или више, али мања од 3000 тона;

ц) 2,78 м2 (или 30 квадратних стопа) – на бродовима чија је носивост 3000 тона или више.

На путничким бродовима где је смештено више од 4 члана нижег особља у истој спаваоници минимална површина по особи биће 2,22 м2 (24 квадратне стопе).

 1. За бродове где су запослене групе нижег особља и који захтевају укрцавање много већег броја особља него што би се иначе користило, надлежна власт моћи ће за ову врсту особља да смањи површину лежишта по особи, али да:

а) укупна површина спаваоница ових група не буде мања од оне која би се дала да бројно стање није увећано;

б) минимална површина лежишта по особи буде бар:

и) 1,67 м2 (18 квадратних стопа) – за бродове чија је носивост мања од 3000 тона;

ии) 1,85 м2 (20 квадратних стопа) – за бродове чија је носивост 3000 тона или више.

 1. Простор заузет лежиштима, ормарима, комодама и седиштима биће урачунат у површину. Сасвим мали простори или простори неправилног облика који стварно не повећавају расположиви простор за кретање нити могу бити искоришћени за смештај намештаја – неће се урачунавати.
 2. Слободна висина спаваоница посаде треба да буде најмање 1,90 м (6 стопа и 3 цола).
 3. Спаваоница ће бити у довољном броју како би свака категорија посаде располагала са једном или више одвојених просторија; међутим, надлежна власт може да дозволи и одступање од ове одредбе уколико су у питању бродови мале тонаже.
 4. Број лица којима је дозвољено да заузму поједино лежиште не може премашити следеће максималне бројке:

а) официри, шефови служби, официри палубе и стројарски официри-шефови смене и први официри или радиооператори – једно лице на сваку собу;

б) остали официри – по један у соби, ако је то могуће, а ни у ком случају више од двојице;

ц) подофицирско особље – по један или двојица у просторији, а ни у ком случају више од двојице;

д) остало ниже особље – по два или три лица у једној просторији ако је могуће, а ни у ком случају више од четири.

 1. Ради обезбеђења задовољавајућег и удобног смештаја, надлежна власт моћи ће после саветовања са организацијама бродовласника и/или бродовласника и бона фиде признатих организација помораца, да дозволе код извесних путничких бродова највише до 10 чланова посаде у истој просторији.
 2. Максимални број лица за смештај у једној спаваоници биће читко означен тако да се не може брисати, и то на лако уочљивом месту.
 3. Чланови посаде ће располагати посебним лежиштима.
 4. Лежишта неће бити постављена једно поред другог тако да се једном лежишту може прићи само преко других лежишта.
 5. Забрањено је постављање више од два лежишта једно изнад другог. У случају да су лежишта постављена дуж зида брода, забрањено је постављати још једно лежиште на месту где се изнад постојећег лежишта налази прозор.
 6. Ако су лежишта једно над другим, доње лежиште не може бити постављено ниже од 0,30 м (12 цоли) изнад пода. Горње лежиште биће смештено на половини простора изнад дна доњег лежишта и доњег дела таванских греда.
 7. Унутрашње минималне димензије лежишта биће 1,90 м на 0,68 м (6 стопа, и 3 цола на 2 стопе и 3 цола).
 8. Рам лежишта биће од одобреног тврдог и глатког материјала који није подложан нагризању нити размножавању гамади.
 9. Ако се у грађењу лежишта користе рамови они ће бити потпуно затворени и без рупица које би омогућавале да се увуче гамад.
 10. Свако лежиште биће снабдевено еластичним дном или еластичним мадрацем и душеком од одобреног материјала. Коришћење сламе или другог материјала за пуњење душека у који може да се завуче гамад, забрањено је.
 11. Када су лежишта једна изнад другог, дно које не пропушта прашину и које је од дрвета, платна или неке друге одговарајуће материје биће причвршћено за доњи део еластичног мадраца горњег лежишта.
 12. Свака спаваоница биће уређена и намештена тако да се може лако одржавати и да обезбеди пристојну удобност.
 13. Намештај ће се састојати од једног ормара за сваку особу. Ормар ће бити најмање 1,52 м (5 стопа) висине и имаће попречну преграду од 19,30 дм 2 (300 квадратних цоли). Он ће имати полицу и уређаје за затварање катанцем. Катанац ће набавити лице које се њиме користи.
 14. Свака спаваоница имаће сто или писаћи сто одређеног облика, који ће бити на спуштање или на жљебак, и удобне столице.
 15. Намештај ће бити начињен од глатког и тврдог материјала који није подложан деформисању или нагризању.
 16. Свако лице располагаће једном фиоком или одговарајућим простором величине од најмање 0,56 м 2 (2 кубне стопе).
 17. Прозори спаваоница имаће завесе.
 18. У свакој спаваоници налазиће се огледало, ормар за тоалетни прибор, полица за књиге и довољан број вешалица за одело.
 19. Уколико је то изводљиво, лежишта ће бити распоређена тако да стражарске смене буду одвојене и да се избегне да лице које ради дању дели исту просторију са људима који су на стражи.

Члан 11.

 1. Довољан број трпезарија ће бити инсталиран на сваком броду.
 2. На бродовима чија је носивост мања од 1000 тона биће предвиђене одвојене трпезарије за:

а) заповедника и официре;

б) подофицире и остало ниже особље.

 1. На бродовима чија је носивост 1000 или више тона биће предвиђене посебне трпезарије за:

а) заповедника и официре;

б) подофицире и ниже особље палубе;

ц) подофицире и остало ниже особље код машина.

Међутим:

и) једна од трпезарија предвиђених за подофицире и остало ниже особље може се доделити подофицирима а друга – осталом нижем особљу;

ии) једна једина трпезарија може да се предвиди и за подофицире и за остало ниже особље палубе и машина ако бродовласници и/или њихове заинтересоване организације и бона фиде признате заинтересоване организације помораца више воле да то тако буде.

 1. Слично ће бити предвиђено и за особље опште службе било да се начини и за њих једна одвојена трпезарија било да им се да право да користе трпезарије других категорија. На бродовима од 5000 тона и више који укрцавају више од 5 службеника за општу службу треба да буде предвиђена одвојена трпезарија.
 2. Димензије и уређај сваке трпезарије треба да буду довољни за вероватан број лица који ће их користити у исто време.
 3. Свака трпезарија ће бити снабдевена столовима и седиштима одобреним и у довољном броју за вероватан број лица који ће их користити у исто време.
 4. Надлежна власт може да дозволи одступања од горњих одредаба у вези са уређајима и трпезаријама, уколико постоје специјални услови на путничком броду који то могу захтевати.
 5. Трпезарије ће бити одвојене од просторија за спавање и смештене што ближе кухињи.
 6. Одговарајућа инсталација за прање стоног посуђа као и довољан број ормара за смештање овог посуђа биће предвиђени уколико помоћне просторије које би могле постојати нису директно поред трпезарија.
 7. Горње површине столова и седишта биће од материје која одолева влази, без пукотина и која се може лако чистити.

Члан 12.

 1. На сваком броду биће предвиђени један или више простора довољне површине на отвореној палуби водећи рачуна о величини брода и бројном стању посаде где би имали приступа чланови посаде док нису на служби.
 2. Просторије за одмор и забаву официра и нижег особља биће смештене на одговарајућем месту и пристојно намештене. Ако осим трпезарија овакве просторије не постоје, трпезарије ће бити тако уређене и намештене да их могу надоместити.

Члан 13.

 1. Санитарне инсталације у довољном броју, подразумевајући лавабое, каде и/или тушеве, биће предвиђене на сваком броду.
 2. Одвојени WЦ-и биће инсталирани у следећем минималном броју:

а) на бродовима чија је носивост испод 800 тона – 3;

б) на бродовима чија је носивост 800 тона или више, али мања од 3000 тона – 4;

ц) на бродовима чија је носивост 3000 тона или више – 6;

д) на бродовима где официри или радиооператори имају засебне просторије за смештај биће предвиђене санитарне инсталације уз саме просторије за смештај или у близини.

 1. Националним законодавством ће се утврдити расподела клозета према различитим категоријама посаде у оквиру одредаба тачке 4. овог члана.
 2. Санитарне инсталације за све чланове посаде који немају смештај са посебним санитарним инсталацијама биће предвиђене за сваку категорију посаде на следећи начин:

а) једна када и/или један туш за највише 8 лица;

б) један WC за највише 8 лица;

ц) један лавабо за највише 6 лица.

Али, ако број особља једне категорије премашује бар за половину горње бројке, тачан дељеник тог броја, тај вишак се у вези са применом ове одредбе може занемарити.

 1. Ако укупан број посаде премаши 100 или ако је реч о путничким бродовима, који обављају нормално путовање у трајању које није дуже од 4 сата, надлежна власт може да предвиди посебне одредбе или смањење броја потребних санитарних инсталација.
 2. Слатка вода, хладна и топла, или средства за загревање воде даваће се у свим заједничким просторијама намењеним за негу и чистоћу. Надлежна власт може одредити, после саветовања са организацијама бродовласника и/или организацијама бродовласника и бона фиде признатим организацијама помораца, максималну количину слатке воде која се може захтевати од бродовласника дневно по човеку.
 3. Лавабои и када биће довољних димензија и од одобреног материјала, са глатком површином, који није подложан пуцању, љуштењу или нагризању.
 4. Проветравање WЦ-а вршиће се директним додиром са чистим ваздухом, независно од сваког другог дела просторија за смештај.
 5. Сваки WЦ биће по одобреном моделу, снабдевен јаким резервоаром за воду, у исправном стању и да се може посебно контролисати.
 6. Одводне цеви биће довољно велике и тако постављене да се до минимума сведе ризик запушавања и да се лако могу чистити.
 7. Санитарне инсталације којима треба да се користе више од једног лица биће саобразне следећим прописима:

а) обложни материјал палубе биће од трајног материјала лаког за чишћење и непромочивог. Он ће бити снабдевен ефикасним системом за отицање воде;

б) преграде ће бити од челика или сваког другог материјала који је одобрен и непромочив бар до висине од 0,23 м (9 цоли) од пода;

ц) просторије ће бити довољно осветљене, загрејане и проветрене;

д) WC-и ће бити смештени на местима лако приступачним из спаваоница и просторија за негу и чистоћу, али ће бити од њих одвојени; они неће бити директно окренути спаваоницама нити у пролазу који ће бити једини прилаз између спаваоница и WЦ-а. Ипак, ово последње се неће моћи применити на WЦ-е који су смештени између две спаваонице у које је смештено највише 4 лица;

е) уколико је више WC-а инсталирано у истој просторији, они ће бити довољно заграђени ради обезбеђења и изолације.

 1. На сваком броду биће предвиђена средства за прање и сушење рубља у пропорцији која одговара бројном стању посаде и нормалном трајању путовања.
 2. За прање ће бити довољно корита са уређајем за отицање воде која се могу инсталирати у просторијама за чистоћу, уколико није могуће уредити засебну перионицу. Корита ће бити снабдевена довољном количином слатке топле и хладне воде. У недостатку топле воде биће предвиђена средства за загревање воде.
 3. Средства за сушење биће уређена у просторији која је одвојена од спаваоница и трпезарија и која ће бити довољно проветрена, загрејавана и снабдевена конопцима и другим уређајима за такве просторије.

Члан 14.

 1. Биће предвиђена засебна амбуланта на сваком броду који укрца 15 или више чланова посаде и који путује дуже од 3 дана. Надлежна власт може да одобри и одступања од ове одредбе у погледу бродова који врше обалску пловидбу.
 2. Амбуланта ће бити смештена тако да буде приступачна, да лица у њој буду удобно смештена и да по сваком времену могу добити потребну негу.
 3. Улаз, лежишта, осветљење, проветравање, грејање и инсталације воде биће тако уређени да могу да обезбеде комфор и олакшају лечење болесника.
 4. Број лежишта у амбуланти прописаће надлежне власти.
 5. Корисници амбуланте ће имати за искључиву употребу WЦ који ће припадати самој амбуланти или ће бити смештени у њеној најближој околини.
 6. Биће забрањено да се амбуланта употребљава за ма шта друго сем за евентуално лечење болесника.
 7. Сваки брод који нема лекара мора да буде снабдевен сандуком за лекове, одобреног типа, са лако разумљивим упутствима.

Члан 15.

 1. Довољан број остава за одећу, са довољним проветравањем, намењених за остављање непромочиве одеће налазиће се изван спаваоница али ће им бити лако приступачне.
 2. На сваком броду чија је носивост преко 3000 тона биће уређена једна просторија за особље палубе и једна за машинско особље које ће бити намештене тако да свака од њих служи као канцеларија.
 3. На бродовима који редовно пристижу у луке где има комараца биће учињено што је потребно за заштиту просторија за смештај посаде, стављањем мреже против комараца на прозоре, отворе за проветравање и врата која гледају на отворену палубу.
 4. Сваки брод који редовно одлази у тропске крајеве или у Персијски залив или ка тим пределима биће снабдевен тендама које се могу ставити на отворену палубу непосредно изнад просторија за смештај посаде, као и на делове палубе који су откривени и служе за одмор.

Члан 16.

 1. Ако су у питању бродови на које се односи тачка 5. члана 10 , надлежна власт може, у односу на чланове посаде о којима је ту реч, да измени услове утврђене у претходним члановима, уколико је потребно, да би се водило рачуна о националним навикама и обичајима; посебно, она може да предузме нарочите мере у погледу, с једне стране, броја лица која користе спаваонице, а с друге стране, у погледу уређаја трпезарија и санитарних инсталација.
 2. Мењајући овако утврђене услове, надлежна власт ће морати да поштује одредбе тач. 1. и 2. члана 10. и минималне површине наведене у тачки 5. члана 10. предвиђене за особље.
 3. На бродовима где је једна категорија посаде састављена од лица чије су националне навике и обичаји врло различити, биће предвиђене засебне и одговарајуће спаваонице и друге просторије за становање колико је потребно да би се удовољило потребама различитих категорија.
 4. Кад су у питању бродови поменути у тачки 5. члана 10 , амбуланте, трпезарије и санитарне инсталације ће бити заведене и одржаване, што се тиче њиховог броја и практичне користи, на исти начин као и на другим бродовима сличног типа који су регистровани у истој земљи.
 5. Сагласно одредбама овог члана, приликом израде специјалних правилника, надлежна власт ће консултовати бона фиде признате заинтересоване организације помораца и организације бродовласника и/или бродовласника који их запошљавају.

Члан 17.

 1. Просторије за смештај посаде биће одржаване у чистом стању и у пристојним стамбеним условима. Оне неће служити као место за смештај робе или хране која није лична својина лица која су ту смештена.
 2. Заповедник или официр кога овај буде специјално одредио у том циљу, праћен једним или више чланова посаде, вршиће у размацима од највише једне недеље преглед свих просторија које служе за смештај посаде: резултати прегледа подносиће се писмено.

Део IV

ПРИМЕЊИВАЊЕ КОНВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋЕ БРОДОВЕ

Члан 18.

 1. Под резервом одредаба тачака 2, 3. и 4. овог члана, ова конвенција ће се примењивати на бродове чија је доња осовина (кобилица) постављена после ступања на снагу Конвенције за територију на којој је брод регистрован.
 2. У случају кад је брод потпуно завршен на дан кад ова конвенција ступи на снагу у земљи где је брод регистрован а не одговара прописима из ИИИ дела ове конвенције, надлежна власт ће моћи, после консултовања са организацијама бродовласника и/или бродовласника и бона фиде признатих организација помораца, да захтева да се на броду, да би се одговорило прописима Конвенције, изврше измене за које сматра да су могуће, водећи рачуна о практичним проблемима који ће се појавити кад:

а) брод буде поновно регистрован;

б) буду учињене значајне измене у структури или велике оправке на броду због унапред утврђеног плана, а не због неког несрећног случаја или хитности.

 1. Кад је реч о броду који је у изградњи и/или у преправци на дан ступања на снагу ове конвенције за територију на којој је регистрован, надлежна власт ће моћи, после консултовања са организацијама бродовласника и/или бродовласника и бона фиде признатих организација помораца, да затражи да се на броду изврше измене које би она сматрала могућим да би се одговорило прописима Конвенције, водећи рачуна о практичним проблемима који ће се појавити; ове измене ће представљати дефинитивну примену одредаба Конвенције ако се не приступи новом регистровању брода.
 2. Кад је неки брод – уколико није реч о броду поменутом у параграфима 2. и 3. овог члана или на који би се могла применити ова конвенција у току изградње – поновно регистрован на истој територији после дана ступања на снагу ове конвенције, надлежна власт ће моћи, после консултовања са организацијама бродовласника и/или бродовласника и бона фиде признатих организација помораца да захтева да се на броду, ради тога да би одговориле прописима Конвенције, изврше измене које сматра могућим, водећи рачуна о практичним проблемима који ће се појавити. Ове измене ће представљати дефинитивну примену одредаба Конвенције све док се не приступи новом регистровању брода.

Део V

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Ништа из ове конвенције неће утицати на било који закон, пресуду, обичај или споразум између бродовласника и помораца који обезбеђују боље услове него што су услови предвиђени овом конвенцијом.

Члан 20.

Ратификације ове конвенције ће се саопштити генералном директору Међународног бироа рада које ће он регистровати.

Члан 21.

 1. Ова конвенција ће везивати само државе чланице Међународне организације рада чију је ратификацију регистровао генерални директор.
 2. Ова конвенција ће ступити на снагу шест месеци после дана регистровања ратификација седам од следећих земаља: Сједињених Америчких Држава, Аргентине, Аустрије, Белгије, Бразилије, Канаде, Чилеа, Кине, Данске, Финске, Француске, Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Грчке, Индије, Ирске, Италије, Норвешке, Холандије, Пољске, Португалије, Шведске, Турске и Југославије, подразумевајући да најмање четири од ових седам земаља треба свака да поседује трговачку морнарицу од најмање милион тона бруто носивости. Ова одредба има за циљ олакшавање, подстрекавање и убрзавање ратификације ове конвенције од стране држава чланица.
 3. На тај начин, ова конвенција ће ступити на снагу за сваку државу чланицу шест месеци после регистровања њене ратификације.

Члан 22.

 1. Свака држава чланица која је регистровала ову конвенцију може је отказати по истеку периода од десет година од дана првобитног ступања Конвенције на снагу, актом достављеним генералном директору Међународног бироа рада који ће он регистровати. Отказ ће почети да производи дејство тек годину дана после регистровања.
 2. Свака држава чланица која је регистровала ову конвенцију и која се у року од године дана после истека рока од десет година поменутог у претходном ставу, не буде користила правом отказа предвиђеним овим чланом биће везана за нови период од десет година, а затим ће моћи отказати ову конвенцију по истеку сваког периода од десет година под условима предвиђеним овим чланом.

Члан 23.

 1. Генерални директор Међународног бироа рада саопштиће свим државама чланицама Међународне организације рада регистровање свих ратификација и отказа које му буду доставиле чланице Организације.
 2. Саопштавајући државама чланицама Организације регистровање последње ратификације потребне за ступање Конвенције на снагу, Генерални директор ће скренути пажњу чланицама Организације на датум кад ће ова конвенција ступити на снагу.

Члан 24.

Генерални директор Међународног бироа рада ће доставити генералном секретару Уједињених нација, у циљу регистровања, сагласно члану 102. Повеље Уједињених нација, потпуна обавештења у вези са свим ратификацијама и сваким актом отказивања које буде регистровао сагласно претходним члановима.

Члан 25.

По истеку сваког периода од десет година, рачунајући од ступања на снагу ове конвенције, Административни савет Међународног бироа рада треба да поднесе Генералној конференцији извештај о примени ове конвенције и да одлучи да ли треба унети у дневни ред Конференције питање њене потпуне или делимичне ревизије.

Члан 26.

 1. У случају да Конференција усвоји нову конвенцију којом се потпуно или делимично ревидира ова конвенција, и уколико ова конвенција не одреди друкчије:

а) ратификација од стране једне државе чланице нове ревидиране конвенције повлачи собом пуноправно, без обзира на горњи члан 22 , моментални отказ ове конвенције под условом да је нова ревидирана конвенција ступила на снагу;

б) почев од дана ступања на снагу нове ревидиране конвенције ова конвенција престаје да буде отворена за ратификацију од стране држава чланица.

 1. Ова конвенција ће у сваком случају остати на снази по своме облику и садржини за државе чланице које су је ратификовале и које не буду ратификовале ревидирану конвенцију.

Члан 27.

Француски и енглески текст ове конвенције су подједнако пуноважни.