Конвенција МОР-а бр. 90 – О ноћном раду деце у индустрији (ревидирана 1948.)

Општа Конференција Међународне организације рада,

Сазвана у Сан Франциску од стране Административног савета Међународног бироа рада, саставши се 17. јуна 1948. године, у своје тридесет прво заседање,

Пошто је одлучила да прихвати различите предлоге који се односе на делимичну ревизију Конвенције о ноћном раду деце (индустрија) из 1919. године, прихваћене од стране Конференције на њеном првом заседању, питање које је обухваћено другом тачком дневног реда заседања,

Сматрајући да ови предлози треба да добију форму међународне конвенције,

Усваја данас, 10.07.1948. године, доњу Конвенцију, која ће бити названа Конвенција о ноћном раду деце (индустрија) (ревидирана 1948).

ДЕО I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

1. Према овој Конвенцији сматраће се као “индустриска предузећа”:

а) рудници, каменоломи и екстрактивне индустрије сваке врсте;

б) предузећа у којима се производи израђују, измењују, чисте, поправљају, украшавају, завршавају, припремају за продају, разрушени или демолирани и у којима су материје подвргнуте прерађевини, подразумевајући и предузећа за бродоградњу, за производњу, прераду и трансмисију електрицитета и погонске снаге уопште;

ц) предузећа грађевина и грађевинарства подразумевајући послове изградње, оправке, одржавања, преиначавања и демолирања;

д) предузећа за превоз људи или робе друмом, железницом подразумевајући пренос робе доковима, кејовима, магацинима или аеродромима.

2. Надлежна власт ће одредити граничну линију између индустрије с једне стране, пољопривреде, трговине и осталих неиндустриских послова с друге стране.

3. Национално законодавство може изузети примену ове Конвенције за послове који се сматрају да нису шкодљиви или штетни по децу нити по њих опасни у породичним предузећима где су само запослени родитељи и њихова деца или штићеници.

Члан 2.

1. Према овој Конвенцији израз “ноћ” означава период од најмање 12 узастопних часова.

2. За децу млађу од 16 година овај период ће подразумевати интервал који је протекао између 10 часова увече и 6 часова ујутро.

3. За децу од пуних 16 година, а млађу од 18 овај интервал ће одредити надлежна власт и биће најмање 7 узастопних часова између 10 сати увече и 7 сати ујутро, надлежна власт ће моћи да пропише различите интервале за различите покрајине, индустрије, предузећа или гране индустрије и предузећа, али ће консултовати заинтересоване организације послодаваца и радника пре него што одреди интервал који почиње после 11 сати увече.

Члан 3.

1. Деца млађа од 18 година не би требало да раде у индустриским предузећима, државним и приватним, или у установама које од њих зависе осим у случајевима ниже предвиђеним.

2. Када потребе њиховог учења заната или њиховог стручног оспособљавања то захтевају у индустријама или одређеним пословима где је потребан непрекидан рад, надлежна власт после консултовања заинтересованих организација послодаваца и радника, може дозволити запослење преко ноћи деци од пуних 16 година, али млађој од 18 година.

3. Деца запослена ноћу сагласно претходном параграфу треба да користе, између два периода рада, одмор од најмање 13 узастопних часова.

4. Када законодавство земље забрањује ноћни рад свом особљу у пекарама, надлежна власт може да замени, за децу од пуних 16 година, ако то захтева њихово учење заната, период који обухвата између 9 сати увече и 4 сата ујутро периодом од најмање 7 узастопних часова који су обухваћени између 10 сати увече и 7 сати ујутру као што је прописала надлежна власт на основу параграфа 3. чл. 2.

Члан 4.

1. У земљама где клима јако отежава рад, ноћни период и интервали забране могу да буду краћи од периода интервала који су утврђени у претходним члановима, под условом да се један надокнађујући одмор да преко дана.

2. Одредбе чланова 2. и 3. неће се примењивати на ноћни рад деце старе од 16 – 18 година када неки случај више силе који није могао бити предвиђен или спречен и који није периодичног карактера буде сметња нормалном функционисању неког индустриског предузећа.

Члан 5.

Када, због нарочито тешких околности, то захтева општи интерес, забрана ноћног рада може да се обустави једном одлуком надлежне власти у вези деце старе од 16 – 18 година.

Члан 6.

1. Законодавство у вези спровођења одредаба ове Конвенције треба:

а) да пропише потребне одредбе како би сви заинтересовани били обавештени о том законодавству;

б) да одреди лица чија ће бити дужност њено извршење;

ц) да пропише одговарајуће санкције у случају прекршаја;

д) да предвиди установљење и одржање једног система инспекције која ће ефикасно обезбедити спровођење споменутих одредаба;

е) да обавеже сваког послодавца у индустриском предузећу државном и приватном да води регистар или да чува и ставља на расположење званичне документе где су назначена имена и датуми рођења сваког лица млађег од 18 година који је код њих запослен као и остале податке потребне за надлежну власт.

2. Годишњи извештаји које подносе чланови сагласно члану 22. Устава Међународне организације рада садржаће потпуне податке о законодавству назначеном у претходном параграфу и један општи извештај о резултатима инспекције спроведене у смислу овога члана.

ДЕО II

СПЕЦИЈАЛНЕ ОДРЕДБЕ У ПОГЛЕДУ НЕКИХ ЗЕМАЉА

Члан 7.

1. Сваки члан који би, пре доношења таквог законодавства које би му омогућило ратификацију ове Конвенције, имао законодавство које регулише ноћни рад деце у индустрији и предвиђа границу старости нижу од 18 година, може једном декларацијом приложеном уз акт ратификације, заменити доба старости од осамнаест година, прописано у параграфу 1. чл. 3. добом старости испод 18 година, али никако не испод 16 година.

2. Сваки члан који би дао једну такву изјаву моћи ће у свако доба да је поништи једном доцнијом изјавом.

3. Сваки члан за кога је на снази изјава дата у смислу параграфа 1. овог члана треба да сваке године у своме извештају о примени Конвенције назначи у којој мери је остварен било какав прогрес у погледу потпуне примене одредаба Конвенције.

Члан 8.

1. Одредбе дела И ове Конвенције односе се на Индију, са оградом модификација установљених овим чланом.

2. Речене одредбе односе се на све територије које су обухваћене применом индиског законодавства.

3. Сматраће се као “индустриска предузећа”:

а) фабрике дефинисане као такве у Закону о фабрикама у Индији (Индиан Фацториес Ацт);

б) рудници на које се односи Закон о рудницима у Индији (Индиан Минес Ацт);

ц) железнице и пристаништа.

4. Члан 2. параграф 2. односи се на децу са навршених 13 година, али са мање од 15 година.

5. Члан 2. параграф 3. односи се на децу са навршених 15 година, али са мање од 17 година.

6. Члан 3. параграф 1. и члан 4. параграф 1. односиће се на децу испод 17 година.

7. Члан 3. параграф 2, 3. и 4, члан 4. параграф 2. и члан 5. односе се на децу са навршених 15 година, али са мање од 17 година.

8. Члан 6. параграф 1. е) односиће се на децу испод 17 година.

Члан 9.

1. Одредбе дела И ове Конвенције односе се на Пакистан, уз ограду модификација установљених овим чланом.

2. Речене одредбе односе се на све територије које су обухваћене применом пакистанског законодавства.

3. Сматраће се као “индустриска предузећа”:

а) фабрике дефинисане као такве у Закону о фабрикама;

б) рудници на које се односи Закон о рудницима;

ц) железнице и пристаништа.

4. Члан 2. параграф 2. односиће се на децу са навршених 13 година, али са мање од 15 година.

5. Члан 2. параграф 3. односиће се на децу са навршених 15 година, али са мање од 17 година.

6. Члан 3. параграф 1. и члан 4. параграф 1. односиће се на децу испод 17 година.

7. Члан 3. параграф 2, 3. и 4, члан 4. параграф 2. и члан 5. односиће се на децу са навршених 15 година, али са мање од 17 година.

8. Члан 6. параграф 1. е) односиће се на децу са мање од 17 година.

Члан 10.

1. Међународна конференција рада може, на сваком заседању на коме би ова материја била обухваћена дневним редом заседања прихватити двотрећинском већином нацрте амандмана на један или више од претходних чланова II дела Конвенције.

2. Један овакав нацрт амандмана треба да буде означен од стране члана или чланова на које се односи и треба да, у року од једне године или у случају нарочитих околности у року од осамнаест месеци од закључења заседања Конференције, буде поднесен од стране члана или чланова на које се односи власти или властима у чијој се надлежности ово питање налази, ради озакоњења истог или предузимања других мера.

3. Члан који је издејствовао одобрење органа или надлежних органа саопштиће своју изричиту ратификацију амандмана Генералном директору Међународног бироа рада, ради регистровања.

4. Један такав предлог амандмана, једном ратификован од стране члана или чланова на које се односи, ступиће на снагу као амандман ове Конвенције.

ДЕО III

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Службене ратификације ове Конвенције биће достављене Генералном директору Међународног бироа рада, који ће их регистровати.

Члан 12.

1. Ова Конвенција везиваће само чланове Међународне организације рада чија ратификација буде регистрована од стране Генералног директора.

2. Конвенција ће ступити на снагу по истеку дванаест месеци, пошто ратификације двају чланова буду регистроване од стране Генералног директора.

3. После тога ова ће Конвенција ступити на снагу за сваког члана по истеку дванаест месеци од датума када његова ратификација буде регистрована.

Члан 13.

1. Сваки члан који је ратификовао ову Конвенцију може, по истеку периода од десет година после њеног првобитног ступања на снагу, отказати Конвенцију, актом упућеним Генералном директору Међународног бироа рада, који ће га регистровати.

2. Сваки члан који је ратификовао ову Конвенцију, а који у току године дана по истеку периода од десет година поменутог у претходном параграфу не буде користио могућност отказа предвиђену у овоме члану, биће везан за нови период од десет година, а после тога моћи ће отказати ову Конвенцију, по истеку сваког периода од десет година, под условима предвиђеним овим чланом.

Члан 14.

1. Генерални директор Међународне организације рада нотифицираће свима члановима Међународне организације рада регистровање свих ратификација, изјава и отказа који му буду достављени од стране чланова Организације.

2. Обавештавајући чланове Организације о другој ратификацији која му буде достављена Генерални директор скренуће пажњу члановима Организације на датум којега ова Конвенција ступа на снагу.

Члан 15.

Саобразно чл. 102. Повеље Уједињених нација, Генерални директор Међународне организације рада доставиће Генералном секретару Уједињених нација потпуна обавештења о свима ратификацијама, свима изјавама и свима отказима које буде регистровао према претходним члановима.

Члан 16.

По истеку сваког периода од десет година, рачунајући од ступања на снагу ове Конвенције, административни савет Међународног бироа рада поднеће Општој конференцији извештај о примени ове Конвенције и одлучиће да ли је пожељно да се на дневни ред Конференције постави питање потпуне или делимичне ревизије.

Члан 17.

1. У случају да Конференција усвоји неку нову конвенцију која у потпуности или делимично мења ову Конвенцију, осим ако нова конвенција предвиђа друкчије:

а) ратификација нове конвенције од стране неког члана повлачиће ипсо иуре, без обзира на напред наведени члан 13. непосредни отказ ове Конвенције, под резервом да је нова конвенција која мења ранију ступила на снагу;

б) од дана ступања на снагу нове конвенције ова Конвенција престаће да буде отворена за ратификацију члановима.

2. Ова Конвенција остаће у сваком случају на снази, по форми и садржини, за чланове који је буду ратификовали, а који не ратификују нову конвенцију.

Члан 18.

Француски и енглески текст ове Конвенције једнако су веродостојни.