Конвенција МОР-а бр. 80 – О ревизији завршних чланова

Општа конференција Међународне организације рада,

Сазвана у Монтреалу од стране Административног савета Међународног биро-а рада, где се и састала 19. септембра 1946, на свом двадесет деветом заседању,

Пошто је одлучила да усвоји извесне предлоге који се односе на делимичну ревизију конвенција усвојених од стране Конференције на двадесет осам првих заседања, у циљу да се осигура будуће вршење извесних функција поверених овим конвенцијама Генералном секретару Друштва народа и да се у исто унесу извесне допунске измене потребне због распуштања Друштва народа и измене Устава Међународне организације рада, питање које је обухваћено другом тачком дневног реда заседања,

Сматрајући да ти предлози треба да добију форму међународне конвенције,

Усваја, данас 09.10.1946. године, доњу конвенцију, која ће бити названа Конвенција о ревизији завршних чланова, 1946.

Члан 1.

 1. У тексту конвенција усвојених од стране Међународне конференције рада у току њених двадесет пет првих заседања, речи “Генерални секретар друштва народа” замењују се речима “Генерални директор Међународног биро-а рада”, речи “Генерални секретар” речима “Генерални директор” и реч “Секретаријат” речима “Међународни биро рада”, у свим ставовима где ови разни изрази постоје.
 2. Регистрација од стране Генералног директора Међународног бироа рада ратификација конвенција и амандмана отказа и декларација предвиђених у конвенцијама усвојеним од стране Конференције у току њених првих двадесет пет заседања имаће исто дејство као и регистрација тих ратификација, отказа и декларација коју је извршио Генерални секретар Друштва народа сходно одредбама оригиналних текстова тих конвенција.
 3. Генерални директор Међународног бироа рада доставиће Генералном секретару Уједињених нација за регистрацију сходно члану 102. Повеље Уједињених нација, сва обавештења која се односе на поменуте ратификације као и отказе и декларације које је регистровао сходно одредбама конвенција усвојених од стране Конференције на њених двадесет пет првих заседања, онако како су измењене претходним одредбама овог члана.

Члан 2.

 1. Речи “Друштва народа” се бришу у првој алинеји увода сваке од конвенција усвојених од стране Конференције у току њених двадесет осам првих заседања.
 2. Речи “саобразно одредбама XIII дела Версајског уговора и одговарајућих делова других уговора о миру” и варианте ове формуле које фигурирају у уводима конвенција усвојених од стране Конференције у току њених двадесет седам првих заседања, замењују се речима “сходно одредбама Устава Међународне организације рада”.
 3. Речи “под условима предвиђеним у XIII делу Версајског уговора о миру и одговарајућим деловима других уговора о миру” и све варианте ове формуле замењују се у свим члановима конвенције усвојених од стране Конференције у току њених двадесет пет првих заседања где се налазе ове речи или варианте, речима “под условима утврђеним Уставом Међународне организације рада”.
 4. Речи “члан 408. Версајског уговора и одговарајући чланови других уговора о миру” и све варианте ове формуле замењују се, у свима члановима конвенција усвојених од стране Конференције у току њених двадесет пет првих заседања где се налазе ове речи или варианте, речима “члан 22. Устава Међународне организације рада”.
 5. Речи “члан 421. Версајског уговора и одговарајући чланови других уговора о миру” и све варианте ове формуле замењују се, у свима члановима конвенција усвојених од стране Конференције у току њених двадесет пет првих заседања где се налазе ове речи, речима “члан 35. Устава Међународне организације рада”.
 6. Реч “конвенција” се ставља на место речи “пројекат конвенције” у уводу конвенција усвојених од стране Конференције у току њених двадесет пет првих заседања и у свима члановима где се налази овај израз.
 7. Назив “Генерални директор” ставља се уместо назива “Директор” у свим члановима конвенција усвојених од стране Конференције на њеном двадесет осмом заседању у којима се помиње Директор Међународног биро-а рада.
 8. У свакој конвенцији усвојеној од стране Конференције у току њених седамнаест првих заседања речи “која ће се назвати” биће унешене у увод и пропраћене скраћеним називом који Међународни биро рада употребљава за означавање конвенције о којој се ради.
 9. У свакој конвенцији усвојеној од стране Конференције у току њених четрнаест првих заседања сви ненумерисани параграфи чланова који садрже више од једног параграфа биће нумерисани.

Члан 3.

Сваки Члан Организације који, после ступања на снагу ове конвенције, буде доставио Генералном директору Међународног биро-а рада своју формалну ратификацију неке конвенције усвојене од стране Конференције у току њених двадесет осам првих заседања сматраће се као да је ратификовао ту конвенцију онако како је она измењена овом конвенцијом.

Члан 4.

Два примерка ове конвенције биће потписана од стране Председника Конференције и Генералног директора Међународног биро-а рада. Један од ових примерака биће депонован у архиви Међународног биро-а рада, други достављен Генералном секретару Уједињених нација ради регистрације саобразно члану 102. Повеље Уједињених нација. Генерални директор доставиће оверену копију саобразну овој конвенцији сваком од чланова Међународне организације рада.

Члан 5.

 1. Формалне ратификације ове конвенције биће достављене Генералном директору Међународног бироа рада.
 2. Ова ће конвенција ступити на снагу на дан када ратификације два Члана Међународне организације рада буду примљене од стране Генералног директора.
 3. Чим ова конвенција ступи на снагу и буду примљене нове ратификације ове конвенције, Генерални директор Међународног биро-а рада саопштиће то свима Члановима Међународне организације рада и Генералном секретару Уједињених нација.
 4. Сваки Члан Организације који ратификује ову конвенцију признаје самим тим важност сваке акције предузете на основу ове конвенције у временском размаку између првобитног ступања на снагу конвенције и датума његове сопствене ратификације.

Члан 6.

Чим ова конвенција ступи на снагу, Генерални директор Међународног биро-а рада даће да се израде службени текстови конвенција усвојених од стране Конференције у току њених двадесет осам првих заседања, онако као што су измењени одредбама ове конвенције, у два оригинална примерка, правоваљано потписана са његове стране, од којих ће један бити депонован у архиви Међународног биро-а рада, а други предан Генералном секретару Уједињених нација ради регистрације сходно члану 102. Повеље Уједињених нација. Генерални директор доставиће оверене копије саобразне тим текстовима сваком од Чланова Организације.

Члан 7.

Без обзира на одредбу која се налази у једној од конвенција усвојених од стране Конференције у току њених двадесет осам првих заседања, ратификација ове конвенције од стране Члана неће повлачити самим собом отказ било које од тих конвенција, а ступање на снагу ове конвенције неће имати за дејство да затвори било коју од тих конвенција новим ратификацијама.

Члан 8.

 1. У случају ако Конференција усвоји неку нову конвенцију чији је предмет потпуна или делимична ревизија ове конвенције, осим ако нова конвенција не одређује друкчије:

а) ратификација нове конвенције од стране једног Члана повлачи самим собом отказ ове конвенције, под резервом да је нова конвенција чији је предмет ревизија ступила на снагу,

б) од датума ступања на снагу нове конвенције чији је предмет ревизија, ова конвенција престаје да буде отворена ратификацији Чланова.

 1. Ова конвенција остаје у сваком случају на снази у својој форми и садржини за Чланове који је буду ратификовали а који нису ратификовали конвенцију чији је предмет ревизија.

Члан 9.

Француски и енглески текст конвенције су једнако пуноважни.