Конвенција МОР-а бр. 69 – О дипломи о стручној способности бродских кувара

Општа конференција Међународне организације рада,

сазвана у Сиетлу од стране Административног савета Међународног бироа рада где се и састала 6. јуна 1946. у своје двадесет осмо заседање,

пошто је одлучила да усвоји разне предлоге који се односе на диплому о стручној способности бродских кувара, питање које представља четврту тачку дневног реда заседања,

пошто је одлучила да ови предлози добију форму међународне конвенције,

усваја данас 27.06.1946. године, доњу конвенцију која ће бити названа Конвенција о дипломи о стручној способности бродских кувара, од 1946. године:

Члан 1.

1. Ова се конвенција примењује на сваки поморски брод, јавне или приватне својине, намењен за трговачке циљеве, за транспорт робе и путника, који је регистрован на територији за коју је ова конвенција на снази.

2. Национално законодавство или, у недостатку таквог законодавства, колективни уговори закључени између послодавца и радника дефинисаће који бродови или које категорије бродова спадају у поморске бродове у смислу ове конвенције.

Члан 2.

Према овој конвенцији, израз “бродски кувар” означује лице директно одговорно за припремање оброка посаде.

Члан 3.

1. Нико не може да буде запослен као бродски кувар на броду на који се примењује ова конвенција ако нема диплому којом се потврђује његова способност да обавља дужност бродског кувара, издату сагласно одредбама садржаним у доњим члановима.

2. Ипак, надлежна власт моћи ће да одобри изутетке од горњих одредаба у случају да, по њеном мишљењу, не буде довољно дипломираних бродских кувара.

Члан 4.

1. Надлежна власт предузеће све мере потребне за организовање стручних испита и за издавање диплома о способности.

2. Нико неће моћи да добије диплому о способности:

а) ако нема минимум година старости који ће одредити надлежна власт;

б) ако није служио на мору у току минималног периода који ће одредити надлежна власт;

ц) ако није положио с успехом испит прописан од надлежне власти.

3. Прописани испит треба да се састоји од практичног испита који се односи на способност кандидата да приправља обед; он треба такође да обухвата испит о хранљивој вредности животних намирница, о утврђивању различитих и добро састављених јеловника и о руковању и ускладиштавању животних намирница на броду.

4. Прописани испит може да буде организован и сведоџба издана било директно од стране надлежне власти, било под њеним надзором, од стране неке признате куварске школе или било које одобрене установе.

Члан 5.

Горњи члан 3. почеће да производи дејство по истеку рока који не прелази три године рачунајући од дана ступања на снагу ове конвенције на тетирорији на којој је брод регистрован; међутим, у случају да је поморац навршио две године задовољавајуће службе у својству кувара пре истака горе поменутог периода, национално законодавство може да предвиди признање сведоџбе којом се потврђује да ово запошљење одговара дипломи о способности.

Члан 6.

Надлежна власт може да предвиди признање диплома о способности издатих на другим територијама.

Члан 7.

Ратификације ове конвенције биће поднесене генералном директору Међународног бироа рада који ће их регистровати.

Члан 8.

1. Ова конвенција ће обавезивати само чланице Међународне организације рада чију ратификацију буде регистровао генерални директор.

2. Ова ће конвенција ступити на снагу шест месеци од дана кад буду регистровене ратификације девет од следећих земаља: Сједињених Америчких Држава, Аргентине, Аустралије, Белгије, Бразилије, Канаде, Чилеа, Кине, Данске, Финске, Француске, Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Грчке, Индије, Ирске, Италије, Норвешке, Холандије, Пољске, Португалије, Шведске, Турске и Југославије, подразумевајући да од ових девет земаља, најмање њих пет треба да има трговачку морнарицу бруто носивости од најмање једног милиона регистарских тона. Сврха ове одредбе је да олакша, подстакне и убрза ратификацију ове конвенције од стране држава чланица.

3. После тога, ова ће конвенција ступити на снагу за сваку чланицу шест месеци од дана када њена ратификација буде регистрована.

Члан 9.

1. Свака чланица која је ратификовала ову конвенцију може да је откаже по истеку периода од десет година од дана првобитног ступања на снагу конвенције, актом упућеним генералном директору Међународног бироа рада који га је регистровао. Отказ ће почети да производи дејство тек годину дана по регистровању.

2. Свака чланица, која је ратификовала ову конвенцију и која није у року од године дана по истеку периода од десет година поменутих у горњем параграфу користила право отказа предвиђено у овом члану биће везана за нови период од десет година, и према томе, моћи ће отказати ову конвенцију по истеку сваког периода од десет година под условима предвиђеним у овом члану.

Члан 10.

1. Генерални директор Међународног бироа рада саопштиће свим чланицама Међународне организације рада регистровање свих ратификација и отказа који ће му бити поднесени од чланица Организације.

2. Саопштавајући чланицама Организације регистровање последње ратификације која је потребна за ступање на снагу конвенције, генерални директор ће скренути пажњу чланицама Организације на датум када ће ова конвенција ступити на снагу.

Члан 11.

Генерални директор Међународног бироа рада доставиће генералном секретару Уједињених нација у сврху регистровања, сагласно члану 102. Повеље Уједињених нација, потпуна обавештења о свим ратификацијама и свим отказима које буде регистровао сагласно претходним члановима.

Члан 12.

По истеку сваког периода од десет година, рачунајући од ступања на снагу ове конвенције, Административни савет Међународног бироа рада треба да поднесе Општој конференцији извештај о примени ове конвенције и одлучиће да ли треба унети у дневни ред конференције питање њене потпуне или делимичне ревизије.

Члан 13.

1. У случају да конференција усвоји нову конвенцију којом би се у потпуности или делимично ревидирала ова конвенција и уколико нова конвенција не одреди друкчије:

а) ратификација од стране једне чланице нове ревидиране конвенције повлачи пуноправно и поред горњег члана 9. моментални отказ ове конвенције, под условом да је нова ревидирана конвенција ступила на снагу;

б) почев од дана ступања на снагу нове ревидиране конвенције ова ће конвенција престати да буде отворена за ратификацују чланица.

2. Ова конвенција ће остати у сваком случају на снази у својој форми и садржини за чланице које је буду ратификовале, а које не буду ратификовале ревидирану конвенцију.

Члан 14.

Француски и енглески текст ове конвенције су подједнако пуноважни.