Конвенција МОР-а бр. 27 – Конвенција о назначавању тежине на великим колетима која се преносе лађом

Општа Конференција Међународне организације Лиге народа,

сазвана у Женеви од Управног одбора Међународне канцеларије  рада, пошто се ту састала 30. маја 1929. године на своје двадесето заседање, пошто је одлучила да усвоји разне предлоге о назначавању тежине на великим колетима која се преносе лађом, као питање обухваћено првом тачком дневног заседања и пошто је одлучила да ти прилози треба да добију облик једног пројекта Међународне конвенције, усваја 21. јуна 1926. године доњи пројект конвенције коју имају ратификовати чланови Међународне организације рада саобразно одредбама одељка XIII Версајског уговора и одговарајућих одељака осталих уговора о миру.

Члан 1.

Свако колето или предмет од хиљаду килограма (једне математичке тоне) или више бруто тежине, предат на превоз у границама територије сваког члана који ратификује ову конвенцију, а одређен да буде транспортован морем или унутрашњим пловним путем, мораће, пре него што се утовари, добити назначење своје тежине, обележено споља на начин јасан и трајан.

Национално законодавство моћи ће, у изузетним случајевима где је тешко одредити тачну тежину, одобрити назначење приближне тежине.

Обавеза старања о вршењу ове одредбе пашће само на терет Владе оне земље из које се колето или предмет експедује, искључујући Владу сваке друге земље кроз коју ће то колето моћи пролазити ради стизања на место опредељења.

У надлежност националних законодавстава спадаће одлучивање да ли обавеза обележавања тежине на начин назначен треба да пада на отправљача или на неког другог.

Члан 2.

Службене ратификације ове конвенције под условима предвиђеним у одељку  XIII Версајског уговора и у одговарајућим одељцима осталих уговора о миру саопштаваће се Генералном Секретаријату Лиге Народа и он ће их регистровати.

Члан 3.

Ова конвенција обавезиваће само оне чланове Међународне организације рада, чија ратификација буде регистрована у Секретаријату.

Она ће ступити на снагу дванаест месеци Пошто ратификације два члана буде регистроване од стране генерално Секретара.

После тога, ова конвенција ће ступити на снагу за сваког члана на дванаест месеци после дана када његова ратификација буде регистрована.

Члан 4.

Чим ратификације два члана Међународне организације рада буду регистроване у Секретаријату, генерални Секретар Лиге Народа нотификоваће тај факт свим члановима Међународне организације рада. Он ће им, тако исто нотификовати регистровање ратификација које му буду накнадно саопштене од свих других чланова организације.

Члан 5.

Сваки члан који је ратификовао ову конвенцију може је отказати по истеку периода од десет година после дана првобитног супања на снагу конвенције, актом саопштеним генералном Секретару Лиге Народа и од њега регистрованим. Отказ ће ступити у дејстви тек на једну годину пошто буде регистрован у Секретаријату.

Сваки члан који је ратификовао ову конвенцију и који, у року од једне године дана по истеку периода од десет година поменутог у претходном параграфу, не учини употребу од права отказивања предвиђеног овим чланом, биће обавезан за један нови период од десет година и моћи ће, у даљем току, отказати ову конвенцију по истеку сваког периода од десет година под условима предвиђеним у овом члану.

Члан 6.

По истеку сваког периода од десет година рачунајући од ступања на снагу ове конвенције, а управни одбор Међународне канцеларије рада биће дужан да поднесе општој Конференцији извештај о примени ове конвенције и одлучиће да ли има места у уношењу у дневни ред Конференције питања њене потпуне или делимичне ревизије.

Члан 7

У случају ако би Међународна конференција усвојила једну нову конвенцију која садржи потпуну или делимичну ревизију ове конвенције, ратификација неког члана нове конвенције која садржи ревизију повукла би пуноважно отказ ове конвенције без услова рока без обзира на горњи члан 5, под резервом да је нова конвенција која садржи ревизију ступила на снагу.

Почев од дана ступања на снагу нове конвенције која садржи ревизију, ова конвенција престала би да буде отворена за ратификовање члановима.

Међутим, ова конвенција остала би на снази у свом облику и садржини за чланове који би је ратификовали а који не би ратификовали нову конвенцију која садржи ревизију.

Члан 8.

Француски и Енглески текст ове конвенције су веродостојни.