Конвенција MOR-a бр.11 – О правима удруживања и коалирања пољопривредних радника из 1921.

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада Лиге народа, сазвана у Женеви од Управног већа Међународне канцеларије рада и саставши се, 25. августа 1921. године, на трећем заседању, будући да је одлучила усвојити разне предлоге који се односе на права удруживања и коалирања пољопривредних радника, питање обухваћено четвртом тачком дневног реда заседања, и будући да је одлучила да ови педлози узму облик једног пројекта међународне конвенције, усваја пројект доле изложене Конвенције, коју требају ратификовати чланови Међународне организације рада, складно одредбама XIII. дела Версајског уговора и делова других уговора о миру који овом одговарају:

Чланак 1.

Свака чланица Међународне организације рада, ратификујући ову Конвенцију, обавезује се да ће осигурати свим особама запосленим у пољопривреди иста права удруживања и коалирања као и индустријским радницима, те одбацити сваку законску или какву другу одредбу којој је циљ ограничити ова права пољопривредним радницима.

Чланак 2.

Службене ратификације ове Конвенције под погодбама предвиђеним у XIII. делу Версајског уговора и у деловима других уговора о миру који овом одговарају, биће саопштене главном секретару Лиге народа који ће их регистровати
.

Чланак 3.

Ова Конвенција ће ступити на снагу када Генерални секретар региструје ратификације две чланице Међународне организације рада.
Она ће обавезивати само чланице чија је ратификација регистрована у Канцеларији.
После тога, ова ће Конвенција ступити на снагу за сваког члана на дан када његова ратификација буде регистрована у Канцеларији.

Чланак 4.

Када ратификације две чланице Међународне организације рада буду регистроване у Секретаријату, Генерални директор Лиге народа ће нотификовати то свим члановима Организације рада. Исто тако, саопштиће им регистровање ратификација које би му касније биле саопштене од стране свих других чланова Организације.

Чланак 5.

Под резервом одредбе чланка 3., свака чланица који ратификује ову Конвенцију, обавезује се примијенити одредбе чланка 1. најкасније 1. јануара 1924. године, и предузети мере за остварење ове одредбе.

Чланак 6.

Свака чланица Међународне организације рада која ратификује ову Конвенцију обавезује се применити је на своје колоније, поседе и протекторате складно одредбама чланка 421. Версајског уговора и чланцима других уговора о миру који овом одговарају.

Чланак 7.

Свака чланица која је ратификовала ову Конвенцију може је отказати по истеку раздобља од десет година од дана када је ступила на снагу путем акта саопштења главном секретару Лиге народа, који он региструје. Отказ ће деловати годину дана након његове регистрације у Канцеларији.

Чланак 8.

Управно веће Међународне канцеларије рада биће дужно, најмање једном сваких десет година, поднети Општој скупштини извештај о примени ове Конвенције и размотрити потребу уврштавања питања њене потпуне или делимичне ревизије на дневни ред заседања Скупштине.

Чланак 9.

Француски и енглески текст ове Конвенције једнако су веродостојни.