Проф. др Сенад Јашаревић,
ЗАШТИТА ДЕЦЕ У ВЕЗИ С РАДОМ У ЕУ


Проф. др Бојан Урдаревић,
Александар Антић,
НЕКА ОТВОРЕНА ПИТАЊА У ПОГЛЕДУ РАДА КОД КУЋЕ ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID -19 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Др Филип Бојић,
ПОСЕБНИ ВИДОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗАСЛУЖНИХ ПОЈЕДИНAЦА У ДОМАЋЕМ ПРАВУ

Др Весна Симовић-Звицер,
УСКЛАЂЕНОСТ ЦРНОГОРСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА СА СТАНДАРДИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПОГЛЕДУ О ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Проф. др Иво Розић,
Др Емир Мехмедовић,
Др Ненад Божиковић,
РАДНИ ОДНОСИ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ: МОГУ ЛИ ФЛЕКСИБИЛНИ ОБЛИЦИ РАДА БИТИ АДЕКВАТАН ОДГОВОР НА ИЗАЗОВЕ
ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ?

Др Весна Билбија,
ЗНАЧАЈ ПРЕДМЕТА СУЂЕЊА ЗА СТРАНКУ КАО МЕРИЛО ЗА ОЦЕНУ ТРАЈАЊА СУЂЕЊА У РАЗУМНОМ РОКУ (СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА)

Др Рајко Косановић,
Др Сања Пауновић,
МИНИМАЛНА ЗАРАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНЕ

Проф. др Рајко Кличковић,
ЗАШТИТА ОД УЗНЕМИРАВАЊА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Весна Душић,
ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НЕЗАКОНИТОГ ПРЕМЕШТАЈА ЗАПОСЛЕНОГ И СУДСКА ЗАШТИТА

Зоран Ж. Марковић,
СПЕЦИФИЧНОСТИ СКРАЋЕНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

Domagoj Frntić,
„O SISTEMU DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KOMPARATIVNIM
PRIKAZOM RELEVANTNIH ODREDBI ZAKONA O RADU (ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA) – SLIČNOSTI I RAZLIKE“

Јована Мисаиловић,
ПРОМЕНЕ НА ТРЖИШТУ РАДА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

Милица Миџовић,
ПРАВО НА ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАД ОСОБA ОБОЛЕЛИХ ОД РЕТКИХ БОЛЕСТИ

Александра Миладиновић,
ОСНОВНЕ КОНВЕНЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА

Александра Станковић,
РАДНО ПРАВНИ АСПЕКТ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ
ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА И ПРАВУ СРБИЈЕ